Openbaar bestuur

Een goed functionerend openbaar bestuur waarborgen.

Lees meer Video

Doelenboom

Beleidsdoel

1.1 Het provinciaal bestuur goed organiseren

Operationele doelen

1.1.1 De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland optimaliseren

1.1.2 Integriteit borgen en toetsen

1.1.3 Interbestuurlijk toezicht op gemeenten uitoefenen

1.1.4 Rijkstaken Commissaris van de Koning uitvoeren

Beleidsdoel

1.2 Openbare orde handhaven en veiligheid verzekeren

Operationele doelen

1.2.1 Bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg bewaken en bevorderen

1.2.2 Risicokaart beheren

Beleidsdoel

1.3 Het provinciaal bestuur representeren

Operationele doelen

1.3.1 Bestuurshandelingen communiceren

1.3.2 Provinciale belangen op landelijk en Europees niveau behartigen

Beleidskader

Wet revitalisering generiek toezicht, verordening systematische toezichtinformatie Noord-Holland;
Wet gemeenschappelijke regelingen;
Intrekkingswet WGR+;
Wet algemene regels herindeling;
Beleidskader gemeentelijke herindeling, BZK, 2013;
Provinciaal beleidskader ‘Bestuurskrachtige regio’s in Noord-Holland’, 2013;
Ruimtelijke-economische Actie-Agenda 2016-2020 (MRA);
Randstad Strategie Europa 2016-2019 in Randstadverband;
Europastrategie Noord-Holland 2017-2021 (wordt najaar 2016 vastgesteld);
Europese subsidieprogramma’s (zoals EFRO, INTERREG);
Beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing;
Aanvullend beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht;
Ambtsinstructies Commissaris van de Koning;
Wet veiligheidsrisico's;
Wet Bibob:

    • Beleidsregel Integriteitstoets bij aanbesteden van opdrachten Noord-Holland 2010;
    • Beleidsregel van de provincie Noord-Holland omtrent Integriteitstoets bij omgevingsvergunningen;
    • Beleidsregel Integriteitstoets bij subsidies.

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

De kwaliteit van het bestuur in Noord-Holland bevorderen, bevorderen van de integriteit, de weerbaarheid en stabiliteit van de lokale overheid en uitvoeren van burgemeesterskandidaat assessments (OD 1.1.1).
De oriëntatie op andere samenwerkingsverbanden en relaties verstevigen, die voortvloeien uit de Ruimtelijke-economische Actie-Agenda 2016-2020, zowel naar andere provincies toe als ook naar de Metropoolregio Amsterdam (OD 1.1.1).
Integriteit borgen en toetsen: integriteitsonderzoeken op basis van de wet BIBOB uitvoeren: screenen van ondernemingen die inschrijven op een aanbesteding, of die omgevingsvergunning of subsidieaanvragen (OD 1.1.2).
Interbestuurlijk toezicht op gemeenten en waterschappen uitvoeren op grond van de Wet Revitalisering generiek toezicht en Gemeentewet. Gedeputeerde Staten hebben in dit kader vijf risicogebieden aangewezen waarop systematisch toezicht wordt gehouden: financiën, archief- en informatiehuishouding, toezicht en handhaving door gemeenten en waterschappen op het terrein van het omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers. Op de overige wettelijke taken van gemeenten is het toezicht incidentgericht en komt de provincie alleen in actie na een signaal, dat er iets mis is (O.D. 1.1.3).
Rijkstaken CvdK uitvoeren: bewaken en bevorderen van de bestuurlijke samenwerking tussen de rijksfunctionarissen en de besturen in de provincie door de CvdK (O.D. 1.1.4).
Bewaken en bevorderen van bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheidszorg: adviseren en faciliteren van bestuurlijke samenwerking in crisisbeheersing en veiligheid (O.D. 1.2.1).
Uitvoeren van Europastrategie Noord-Holland 2017-2021 en de Randstad Strategie Europa 2016-2019 (OD 1.3.2).
Optimaal benutten van Europese subsidieprogramma’s voor het realiseren van provinciaal beleid (OD 1.3.2).

Omgevingsfactoren

De actualiteiten kunnen de bestuurlijke prioriteiten veranderen.
Interbestuurlijk toezicht vindt op 5 risicodomeinen risicogericht plaats. Voor de overige domeinen incidenteel gericht. In de tijd kunnen de domeinen wisselen (OD 1.1.3).
Overgang van analoog naar digitaal archiveren (OD 1.1.3).
Op het gebied van Wet Bibob:
De bij beleidskader genoemde drie beleidsregels worden in 2015 gebundeld in de Beleidsregel Bibob en overige integriteitstoetsen, waarin ook vastgoedtransacties zijn opgenomen.
Lange doorlooptijden onderzoek door Landelijk Bureau Bibob kunnen leiden tot discussies over vertragingsschade.
Meer ‘negatieve’ Bibob-adviezen (zie jaarverslag Eenheid SBA) kunnen leiden tot meer rechtszaken en daar uit voortvloeiende kosten.
Op het gebied van Integriteit algemeen:
Per 1.2.2016 wijziging in wetgeving: 33691 - Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen). Deze (verzamel)wet bevat een duidelijke rol voor de CvdK inzake bestuurlijke integriteitskwesties die spelen op gemeentelijk niveau of bij waterschappen.

Verbonden partijen

Programma

OD

Verbonden partij

Doel

                                 1

1.1.1

Randstedelijke Rekenkamer

Rekenkamerfunctie

1

1.1.1

Interprovinciaal Overleg (vereniging IPO)

Belangenbehartiging provincies

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen