Afwijkend programma!

Groen

Aantrekkelijk en toegankelijk groen voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie.

Lees meer Video

Doelenboom

Maatschappelijk doel

Aantrekkelijk en toegankelijk groen voor de bewoners en bezoekers van de provincie, voor ecologie en economie.

Beleidsdoelen

6.1 Een samenhangende groenstructuur

6.2 Adequaat beheerd groen

6.3 Bij groen betrokken bewoners, bedrijven en overheden

Beleidskader

Bescherming, ontwikkeling en beheer van groen is een provinciale kerntaak. Veel natuurbeleid is de afgelopen jaren gedecentraliseerd naar de provincie.
In de Agenda Groen (PS 2013) is het vigerende  groenbeleid van de provincie vastgelegd.  Ingezet wordt op:
Beschermen en ontwikkelen van groen o.a.:

  • adequate planologische bescherming
  • realisatie van het NNN, uiterlijk in 2027
  • aanleggen van natuurverbindingen
  • realisatie van recreatieve routes
  • afronding van het programma Recreatie om de Stad (RodS).

Beheren van groen o.a.:

  • subsidiëring van het (agrarisch) natuurbeheer
  • faunabeheer: o.a. beperking van de ganzenschade
  • het beheer door de recreatieschappen.

Betrekken bij groen, o.a.:

  • ondersteuning van vrijwilligers en ander particulier initiatief.

Coalitieakkoord

In ons coalitieakkoord “Ruimte voor groei” (2015-2019) zetten wij in op de bescherming en ontwikkeling van Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk, cultuurlandschappen, recreatiegebieden en groene bufferzones. Voor het afronden van het Natuurnetwerk is een jaarlijkse taakstelling voor het verwerven en inrichten van het NNN geformuleerd van 250 hectare. Wij vinden het belangrijk om cross-overs te benutten tussen natuur en de beleidsterreinen water, economie en landbouw, infrastructuur en milieu. Wij onderschrijven het brede ecologische, maatschappelijke en economische belang van de biodiversiteit zoals onze partners dat hebben uiteengezet in de Verklaring “Groen Kapitaal”. In 2016 is de hiervoor ontwikkelde aanpak vastgesteld. Deze richt zich op natuurcombinaties rond de ruimtelijk-economische domeinen van het provinciaal beleid. De aanpak is tweeledig: de provincie onderneemt zelf een aantal concrete acties, ook in haar rol als eigenaar van terreinen en richt zich daarnaast op het faciliteren van netwerken, o.a. door middel van kenniscafés (zie verder de toelichting bij 6.3.1). Ten aanzien van ons faunabeleid hebben wij aangegeven dat in verband met de vliegveiligheid en de grote landbouwschade de overlast van de te grote populatie zomerganzen stevige maatregelen blijft vragen, terwijl tegelijkertijd winterganzen bescherming verdienen. Voor continuering van de provinciale cofinanciering van Waddenfondsprojecten hebben wij middelen beschikbaar gesteld. Wij zetten de ondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap voort.

Verbonden partijen

Programma

 OD

Verbonden partij

Doel

                     6

 6.2.1

N.V. Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Drinkwatervoorziening en natuurbeheer

                     6

 6.2.3

Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH)

Beheer en onderhoud recreatiegebieden

                     6

 6.2.3

Recreatieschap Spaarnwoude

Beheer recreatiegebied

                     6

 6.2.3

Recreatieschap Groengebied Amstelland

Beheer recreatiegebied

                     6

 6.2.3

Recreatieschap Twiske-Waterland

Beheer recreatiegebied

                     6

 6.2.3

Recreatieschap Geestmerambacht

Beheer recreatiegebied

                     6

 6.2.3

Recreatieschap Plassenschap Loosdrecht e.o.

Beheer recreatiegebied

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Beleidsdoelen

Vanuit onze hiervoor geschetste visie op het provinciale groenbeleid onderscheiden wij de volgende drie beleidsdoelen.  
6.1 Een samenhangende groenstructuur
6.2 Adequaat beheerd groen
6.3 Bij groen betrokken bewoners, bedrijven en overheden

De jaarlijkse uitwerking van deze beleidsdoelen vindt plaats in respectievelijk:
1. Het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen
2. Het Ontwerpnatuurbeheerplan
3. Het Programma Betrekken bij Groen (vrijwilligers)

Effectindicatoren en prestatieindicatoren

Met het Natuurakkoord (2011) en het Natuurpact (2013) is veel groenbeleid gedecentraliseerd naar de provincie. Gelet op onze nieuwe en grote verantwoordelijkheid in het groene domein vinden wij het belangrijk om te kunnen beschikken over meetbare streefwaarden voor de effecten van ons beleid gericht op de hoofddoelstelling: “aantrekkelijk en toegankelijk groen voor bewoners en bezoekers, voor ecologie en economie”. In het besef dat wij daarbij te maken hebben met moeilijk te beïnvloeden externe factoren is het toch van belang om te volgen hoe we er in Noord-Holland voor staan met onze hoofddoelstelling. Ook de Randstedelijke Rekenkamer heeft, in haar evaluatie van ons beleid voor natuurbeheer, gewezen op de wenselijkheid van meetbare streefwaarden.
Momenteel hebben wij nog geen meetbare effectindicatoren vastgesteld voor de hoofddoelstelling van ons groenbeleid. Wel hebben wij in deze programmabegroting voor de onderliggende drie beleidsdoelen zoveel mogelijk meetbare prestatie-indicatoren met streefwaarden voor de komende vier jaar weergegeven. Voorbeelden zijn de jaarlijks te realiseren hectares voor het Natuurnetwerk of het areaal natuur- en recreatiegebied waarvoor wij een bijdrage leveren voor het beheer.
De komende periode zullen wij een samenhangende set van effect- en prestatie indicatoren ontwikkelen en aan uw Staten voorleggen. Vervolgens zullen wij deze in de begroting opnemen.
Deze nemen wij mee in het door ons in de Kaderbrief 2017 genoemde traject om te komen tot een herijking en modernisering van de begrotingssystematiek met ingang van de Begroting 2018.

Evaluatiekader

De basis voor het provinciale groenbeleid is verwoord in de Agenda Groen uit 2013. Medio 2016 hebben uw Staten de voortgangsrapportage van de Agenda Groen ontvangen. De Agenda Groen zal over enkele jaren ‘opgaan’ in de Omgevingsvisie. Om die reden is na 2016 geen nieuwe voortgangsrapportage voorzien. In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s (Provinciaal Meerjarenprogramma Groen, Natuurbeheerplan en Programma Betrekken bij Groen) wordt verslag gedaan van de voortgang van het desbetreffende beleid bij de beleidsdoelen.

Voortgangsrapportages

Niveau doelenboom

Beleidskader

2016

2017

2018

2019

Programma

6. Groen

Agenda Groen

X

-

-

-

Niveau doelenboom

Beleidskader

2016

2017

2018

2019

Beleidsdoelen

Uitvoeringsprogramma’s

6.1 Samenhangende groenstructuur

Meerjarenprogramma Groen

X

X

X

X

6.2 Adequaat beheerd groen

Natuurbeheerplan

X

X

X

X

6.3 Bij groen betrokken bewoners, bedrijven en overheden

Programma betrekken bij groen

X

X

X

X

Naast genoemde voortgangsrapportages verrichten wij ook evaluaties van subsidies en Verbonden Partijen.