Verbonden partijen

Wat willen wij bereiken?

Inleiding

Onder een verbonden partij wordt verstaan: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een financieel belang bestaat uit het door ons ter beschikking gestelde bedrag dat we niet kunnen verhalen indien de verbonden partij failliet gaat of het bedrag waarvoor we aansprakelijk zijn indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij door stemrecht.
Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico’s dient op grond van het BBV en de Wet gemeenschappelijke regelingen de paragraaf Verbonden partijen opgenomen te worden in de begroting en jaarrekening.

Algemeen

In de nota verbonden partijen 2014 is opgenomen dat een verbonden partij een instrument is dat de overheid kan benutten om maatschappelijke doelstellingen uit het collegeprogramma of de programmabegroting te behalen. Daarbij verwacht de overheid dichter bij de realisatie van haar (publieke) doelen te komen.
In een aantal gevallen wordt voor de realisatie van een provinciaal belang voor een participatie in een verbonden partij gekozen. Allereerst kunnen GS van oordeel zijn dat het publieke belang het best kan worden behartigd door een bestaande activiteit buiten de provinciale organisatie te plaatsen. Voorbeelden van dergelijke verzelfstandigingen uit het verleden zijn PWN, Alliander, Afvalzorg en Recreatie Noord-Holland.
Ten tweede kan sprake zijn van activiteiten die gezamenlijk met andere publieke en/of private partijen worden uitgevoerd ter behartiging van provinciale publieke belangen. Voorbeelden hiervan zijn Schiphol Area Development Company (SADC), Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Zeestad en PolanenPark.
Naast de hiervoor genoemde situaties kan voor nieuwe participaties worden gekozen bij nieuw te ontwikkelen activiteiten die het publieke belang behartigen. Een voorbeeld hiervan is het Participatiefonds Duurzame Economie Provincie Noord-Holland B.V. (PDENH).
De verbonden partijen van de provincie Noord-Holland bestaan uit de provinciale deelnemingen (hierna: A), de gemeenschappelijke regelingen waaraan we deelnemen (B) en een aantal rechtspersonen waarmee een financieel belang en een bestuurlijk belang is gemoeid (C).

 1. Deelnemingen

Naar hun aard kunnen deelnemingen worden onderscheiden in de categorieën (voormalige) nutsbedrijven, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, beleggingen en overige.
De deelnemingen in de (voormalige) nutsbedrijven (PWN, Alliander, Afvalzorg) zijn vanuit de historie ontstaan. Regelmatig wordt beoordeeld of aanhouding van de belangen nog een provinciaal belang dient.
Wij zien, net als de rijksoverheid, de drinkwatervoorziening als een publieke taak en wij hebben geen voornemen onze deelneming in PWN te verminderen.
Ten aanzien van Afvalzorg hebben Provinciale Staten uitgesproken dat de activiteiten van deze vennootschap een publiek belang dienen. Uitbreiding van de activiteiten van Afvalzorg buiten het gebied van Noord-Holland en Flevoland (de huidige aandeelhouders) achten wij niet uitgesloten, mits in principe de decentrale overheden in het betreffende gebied daarvoor tot de vennootschap toetreden. Noord-Holland zal echter altijd een bepalende meerderheid in de vennootschap willen hebben. Vooralsnog zijn er geen concrete mogelijkheden tot uitbreiding en richt Afvalzorg zich met name op verdere verbetering van haar eigen bedrijfsprocessen.
Ten aanzien van de ontwikkelingsvennootschappen (SADC, RON, NHN, PolanenPark en Zeestad) kunnen sociaal-economische motieven en motieven vanuit ruimtelijke ordening worden aangevoerd voor de diverse participaties. Zolang de doelstelling van de desbetreffende ontwikkelingsmaatschappij actueel is, blijft de provincie vanuit dat oogpunt in principe deelnemen, tenzij nieuwe ontwikkelingen tot andere keuzes leiden.
De deelnemingen met een beleggingskarakter in de Bank Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Waterschapsbank dienen geen direct provinciaal belang, maar worden aangehouden vanwege het geringe risico en het hoge rendement.
Recreatie Noord-Holland is een uitvoeringsorganisatie waarin de provincie deelneemt en die als doel heeft het beheren en onderhouden van gebieden van een zestal recreatieschappen. Deze taak voorheen werd uitgevoerd door de provinciale afdeling Groenbeheer. Alle aandelen zijn bij de provincie geplaatst.
De ten behoeve van het Wieringerrandmeerproject opgerichte vennootschappen zijn in liquidatie.

 1. Gemeenschappelijke regelingen

De gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol dient ter afstemming van belangen tussen de diverse overheden in de regio.
De provincie is actief in een aantal recreatieschappen in het kader van landschapsbeheer en het creëren van recreatievoorzieningen.
De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en oefent voor de provincies Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland de rekenkamerfunctie uit.
Het Openbaar lichaam Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân.
De provincie neemt deel aan een viertal omgevingsdiensten. Dat betreft gemeenschappelijke regelingen tussen de provincie en een aantal gemeenten in de provincie Noord-Holland. De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland en een aantal gemeenten in beide provincies.

 1. Overige verbonden partijen

De provincie is lid van de vereniging Interprovinciaal Overleg, het IPO. Hiervan kunnen alleen de Nederlandse provincies lid worden. Met deze samenwerking wordt beoogd de condities waaronder provincies werken te optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen te stimuleren.
De provincie is betrokken bij een aantal stichtingen. Stichtingen worden als verbonden partij opgenomen als door de provincie een bestuurder wordt benoemd en er sprake is van jaarlijkse financiële bijdragen aan die stichting. Daarmee wordt een ruime invulling gegeven aan de definitie van verbonden partijen.
De stichtingen die het betreft zijn:

 • Stichting Gooisch Natuurreservaat
 • Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio
 • Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied
 • Stichting administratiekantoor Aandelen Zeehaven IJmuiden
 • Stichting Oneindig Noord-Holland
 • Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Het fonds Nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland is op grond van de Wet milieubeheer tot stand gekomen als publiekrechtelijk rechtspersoon. Doel is het beheren van de gelden in het fonds, opdat deze gelden worden gebruikt ter dekking van de kosten van de gesloten stortplaatsen.

Wat gaan we daar voor doen?

Sturen op bijdrage provinciale doelen

De provincie stuurt actief op de bijdrage van een verbonden partij aan de provinciale doelen. De beleidsmatige afweging of continuering van participatie in bestaande verbonden partijen wenselijk is, komt aan de orde bij de vierjaarlijkse evaluatie van de verbonden partij. Naast (her)definiëring van het publieke belang zal voor elke verbonden partij, zowel bij het aangaan van de verbintenis als bij de periodieke evaluatie, worden getoetst of deze bijdraagt aan realisatie van beleidsdoelstellingen. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief zal beoordeeld worden of de bedrijfsvoering van de verbonden partij voldoende zakelijk is. In alle gevallen wordt periodiek de beleidsmatige afweging gemaakt om betrokken te blijven of te zijn bij activiteiten die de verbonden partij verricht.
Bij het aangaan van een verbinding met en bij het aansturen van een verbonden partij streven wij ernaar:

 • Afspraken met de verbonden partijen vast te leggen (bijvoorbeeld in overeenkomsten, statuten of indien van toepassing in een gemeenschappelijke regeling) en te monitoren;
 • Afspraken met de verbonden partijen te maken over de frequentie en inhoud van de verantwoordingsinformatie en deze te monitoren;
 • Te beoordelen of andere partijen die betrokken zijn bij de verbonden partijen andere belangen kunnen hebben naast het gezamenlijk belang.

Invulling aandeelhouders- en commissarisrol

Wij zijn op grond van de Provinciewet bevoegd te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de provincie, dus ook tot het beschikken over aandelen en het uitoefenen van aandeelhoudersrechten. Daarbij geldt dat Provinciale Staten vooraf geïnformeerd worden als zij daarom verzoeken of wanneer de uitoefening van de aandeelhoudersrechten ingrijpende gevolgen voor de provincie kan hebben.
Het stemrecht op grond van de aandeelhoudersrelatie wordt uitgeoefend door een lid van Gedeputeerde Staten op basis van een plenair collegebesluit. Bij de belangrijke deelnemingen worden de vergaderingen van aandeelhouders bezocht. De informatieverstrekking vanuit de deelneming vindt plaats door verzending van jaarstukken, begrotingen, notulen en andere relevante informatie.
Er is voor gekozen de belangen van de provincie bij de deelnemingen primair via de aandeelhoudersrol te behartigen. Dat betekent dat in de Raden van Commissarissen van de provinciale deelnemingen geen leden van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten worden benoemd. De aandeelhoudersrol is geplaatst in de portefeuille van de gedeputeerde die ook belast is met het beleidsveld. Om het benodigde contact met de belangrijkste deelnemingen te hebben, worden door het jaar heen verschillende afstemmingsoverleggen gehouden tussen de portefeuillehouder en bestuurders van de onderneming.
De jaarstukken van verbonden partijen worden beoordeeld op een aantal financiële criteria: positief resultaat, solide financiële verhoudingen (eigen vermogen versus vreemd vermogen), dividendverwachtingen etc.
Ook wordt gekeken naar de ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren en de verwachtingen voor de komende jaren. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken beleidssectoren.
De bepalingen uit de Nederlandse corporate governance code (“Code”), welke van toepassing is op beursgenoteerde vennootschappen met haar statutaire zetel in Nederland, worden zoveel mogelijk toegepast op de deelnemingen van de provincie Noord-Holland. De Code bevat zowel principes als concrete bepalingen die de bij een vennootschap betrokken personen (onder andere bestuurders en commissarissen) en partijen tegenover elkaar in acht zouden moeten nemen.
De desbetreffende vennootschap vermeldt elk jaar in haar jaarverslag op welke wijze zij de principes van de Code in het afgelopen boekjaar heeft toegepast.
Wij informeren Provinciale Staten over de ontwikkelingen bij de deelnemingen in onze jaarstukken en de begroting. Daarbuiten worden Provinciale Staten actief geïnformeerd als daar aanleiding toe is.

Relevante ontwikkelingen verbonden partijen

De volgende wijzigingen hebben de afgelopen tijd plaatsgevonden op het gebied van de verbonden partijen:

 • Per 1 juli 2015 is het laatste pakket aandelen Nuon (1,92%) aan Vattenfall verkocht;
 • Het lidmaatschap in de Vereniging Amsterdam Airport Area is per 31 december 2015 beëindigd.

Wat gaat het kosten?

De belangen van de provincie Noord-Holland in de verbonden partijen brengen lasten en baten (dividenden) met zich mee.

Uitgaven

De lasten voor de verbonden partijen zijn terug te vinden in verschillende programma’s. De lasten (rentelasten) voor de deelnemingen in SADC en Zeehaven IJmuiden staan in programma 5 “Ruimte” onder operationeel doel 5.3.1.
De bijdragen aan de recreatieschappen zijn opgenomen in programma 5 onder operationeel doel 5.2.3. De bijdragen aan de omgevingsdiensten zijn opgenomen onder operationeel doel 4.1.2. De bijdragen van de provincie aan het Interprovinciaal Overleg zijn opgenomen in programma 1 “Openbaar bestuur”.  

Inkomsten

In 2015 ontvingen wij over het boekjaar 2014 ca. €  17,4 miljoen aan dividend. Zie hiervoor het overzicht van de ontvangen bedragen per deelneming. In dit bedrag is begrepen een van Nuon ontvangen dividend ad € 3.794.191.
Een aanzienlijk deel van de ontvangen dividenden wordt gebruikt als algemeen dekkingsmiddel.

Leningen en garantstellingen verstrekt aan provinciale deelnemingen

Aan een aantal provinciale deelnemingen zijn bij oprichting of bij een latere financieringsbehoefte, leningen dan wel garanties verstrekt, namelijk:

 • Aan Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) is een leningfaciliteit verstrekt van € 880.000. Van deze faciliteit heeft RNH tot op heden geen gebruik gemaakt.
 • Aan Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (NHN) is een leningfaciliteit verstrekt van € 750.000, bedoeld voor participatie in een Startersfonds.  
 • Met Polanenpark is een leningovereenkomst aangegaan voor een maximum bedrag van € 23 miljoen. Eind 2015 bedroeg de schuld van de vennootschap € 17.261.255.
 • Aan Zeehaven IJmuiden is in 2011 een lening verstrekt van € 635.000.
 • Aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. is een renteloze lening verstrekt ten behoeve van investeringen in bedrijventerreinen. Eind 2014 bedroeg de totale schuld € 11.086.095.

Risico’s verbonden aan verbonden partijen

De financiele risico’s gerelateerd aan verbonden partijen zijn als volgt weer te geven (zie tevens de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing):

Gestort aandelenkapitaal bij deelnemingen

Een aandeelhouder in een vennootschap (deelneming) heeft een bedrag betaald voor de aandelen. In het geval dat de vennootschap slechte resultaten behaalt, kan sprake zijn van (gedeeltelijk) verlies van dit bedrag. Dit dient dan op de provinciale belans te worden gecorrigeerd.
Voor een aantal deelnemingen is vanwege dit risico een bedrag in het provinciale weerstandsvermogen opgenomen.

Dividendopbrengsten van deelnemingen

Als een deelneming winsten behaalt, kan een deel van die winst als dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Deze mogelijke inkomsten zijn een risicopost doordat pas na afloop van een boekjaar blijkt of het verwachte resultaat is behaald.
De provincie dekt in het weerstandvermogen het risico af dat 25% van het verwachte dividend niet wordt uitgekeerd  .

Verstrekte leningen aan verbonden partijen

Zowel aan een aantal deelnemingen als aan enkele overige verbonden partijen zijn leningen verstrekt. Voor een deel van de verstrekte leningen heeft een dotatie aan het weerstandsvermogen plaatsgevonden in verband met het risico van niet-terugbetaling.

Verstrekte garanties aan verbonden partijen

Zowel ten behoeve van deelnemingen als van overige verbonden partijen zijn garanties/borgstellingen afgegeven. Voor een deel van de verstrekte bedragen heeft een dotatie aan het weerstandsvermogen plaatsgevonden.

Risico’s binnen Gemeenschappelijke Regelingen

Elke deelnemer aan een Gemeenschappelijke Regeling is in principe voor zijn aandeel verantwoordelijk voor mogelijke tekorten binnen de GR. In het provinciale weerstandsvermogen is hiervoor een aantal posten opgenomen.
Bovenstaande risico’s zijn in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen als Financieringsrisico’s, Beleidsrisico’s of als Risico’s Verbonden Partijen.

Staat van deelnemingen

 OD

 Deelneming

 Vestigings-

 Nominale  

 Percentage  

 Bestuurlijk  

 Publiek  

 Bijdrage

 Wijzigingen  

 Resultaat  

 Eigen Vermogen

 Eigen Vermogen  

 Vreemd

 Vreemd

 Verstrekte  

 Dividend  

 Geraamd  

 Dividend  

 plaats

 Waarde  

 belang

 belang

 doel

 provinciale doelen

2016

2015

 begin 2015

 eind 2015

Vermogen

Vermogen

 leningen  

 ontvangen

 Dividend

 ontvangen  

 Aandelen

 begin 2015

eind 2015

 eind  2015

in 2016

in 2016

 in 2015

 €

 %

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

1

4.2.1

Alliander N.V.

 Arnhem

     62.654.400

9,16

 Stemrecht AvA

 Energievoorziening

 Investeringen in energie- infrastructuur

 Verkoop Endinet

     235.000.000

        3.579.000.000

         3.687.000.000

          4.093.000.000

          4.039.000.000

                       -   

       7.786.000

     5.000.000

               11.411.873

 Bijdragen aan duurzaamheids-initiatieven

2

4.1.2

N.V. Afvalzorg Holding

 Haarlem

     12.600.000

90,00

 Stemrecht AvA

 Efficiënt gebruik stortplaatsen

 Beheer en exploitatie afval-stortlocaties

         4.557.000

              46.277.000

               49.886.000

              112.264.000

              113.080.000

                       -   

       1.125.000

     1.125.000

                 1.125.000

3

3.2.2 & 6.2.1

N.V. Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

 Velserbroek

       6.806.703

100,00

 Stemrecht AvA

 Drinkwatervoorziening en natuurbeheer

 Levering drinkwater

         9.377.000

           198.967.000

             207.680.000

              604.808.000

              582.261.000

                       -   

           664.000

        749.000

                    749.303

 Beheer natuurgebieden

4

6.2.3

Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH)

 Haarlem

          370.000

100,00

 Stemrecht AvA

 Beheer en onderhoud recreatiegebieden

 Beheer en onderhoud recreatiegebieden

             313.118

                3.624.507

                 3.937.626

                  2.304.582

                  1.361.535

                       -   

                      -   

                   -   

                               -   

5

5.2.1 & 5.2.2

Schiphol Area Development Company N.V. (SADC)

 Schiphol

       3.424.680

25,00

 Stemrecht AvA, Voordracht lid RvC

 Ruimtelijke inrichting Schipholgebied

 Gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden

         1.666.000

           106.228.000

             108.528.000

                10.365.000

                13.752.000

                       -   

                      -   

                   -   

                               -   

 Werving en acquisitie

6

5.2.1 & 5.2.2

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied (RON)

 Zaanstad

          787.500

33,30

 Stemrecht AvA

 Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied

 Gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden

 n.n.b.

 n.n.b.

 n.n.b.

 n.n.b.

 n.n.b.

      11.086.095

                      -   

                   -   

                               -   

7

5.2.1

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (NHN)

 Alkmaar

             26.460

49,00

 Stemrecht AvA, Voordracht voorzitter RvC

 Ontwikkeling Economie

 Marketing en acquisitie

             221.573

                   613.041

                     834.614

                  1.933.595

                  2.486.600

            750.000

                      -   

                   -   

                               -   

 Versterking economie

8

5.2.2

PolanenPark B.V.

 Haarlem

               7.200

40,00

 Stemrecht AvA

 Ontwikkeling bedrijventerrein

 Gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden

             300.831

                      18.000

                     318.831

                18.394.004

                20.021.804

      17.261.255

                      -   

                   -   

                               -   

9

5.2.2

PolanenPark C.V.

 Schiphol

               7.200

40,00

 Stemrecht VvV

 Ontwikkeling bedrijventerrein

 Gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden

         1.554.307

                      20.974

                 1.575.427

                15.959.593

                20.664.888

                       -   

                      -   

                   -   

                               -   

10

5.2.1

Zeehaven IJmuiden N.V.

 IJmuiden

          408.402

8,4 (certificaten van aandelen)

 Benoeming lid Administratie- kantoor

 Visserijbelangen

 Beheer en exploitatie van visafslag en havenfaciliteiten

         1.097.000

              17.378.000

               18.450.000

                39.533.000

                38.613.000

            635.000

             24.504

          25.000

                       24.504

11

5.1.1 & 5.1.2

Zeestad Beheer B.V.

 Den Helder

               9.000

50,00

 Stemrecht AvA

 Stadsvernieuwing Den Helder

 Stedelijke vernieuwing  

                        -   

                      18.000

                       18.000

                                 -   

                                 -   

                       -   

                      -   

                   -   

                               -   

12

5.1.1 & 5.1.2

Zeestad C.V.

 Den Helder

       6.900.000

49,00

 Stemrecht VvV

 Stadsvernieuwing Den Helder

 Stedelijke vernieuwing  

                        -   

              59.989.930

               67.758.541

                  1.679.827

                      192.259

                       -   

                      -   

                   -   

                               -   

13

4.2.1

Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH)

 Haarlem

             18.000

100,00

 Stemrecht AvA

 Stimulering duurzame energie en ontwikkeling economie

 Participaties in duurzame energie bedrijven

             268.535

                2.399.604

                 2.668.139

                        13.003

                        94.398

                       -   

                      -   

                   -   

                               -   

14

8.1.1

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

 Den Haag

       1.525.875

1,10

 Stemrecht AvA

 Belegging

 n.v.t.

     226.000.000

        3.582.000.000

         4.163.000.000

      149.923.000.000

      145.348.000.000

                       -   

           622.557

        300.000

                    347.899

15

8.1.1

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

 Den Haag

             11.845

0,20

 Stemrecht AvA

 Belegging

 n.v.t.

       95.000.000

        1.303.000.000

         1.399.000.000

        86.946.000.000

        89.915.000.000

                       -   

                      -   

                   -   

                               -   

16

5.2.1

Life Sciences Fund Amsterdam B.V.

 Amsterdam

             36.038

16,9 (gewoon), 20,07 (preferent)

 Stemrecht AvA

 Ontwikkeling economie

 Participaties in medische en life science bedrijven

-482.384

              11.074.436

               11.114.636

                        43.069

                        42.890

                       -   

                      -   

                   -   

                               -   

17

8.1.1

B.V. Zeggenschap Wieringerrandmeer

 Haarlem

             18.100

50,00

 Stemrecht AvA

 ontbinding

 n.v.t.

                      70-

                      17.553

                       17.483

                        18.400

                        18.400

              18.000

                      -   

                   -   

                               -   

18

8.1.1

B.V. Kapitaaldeelname Wieringerrandmeer

 Haarlem

             18.100

50,00

 Stemrecht AvA

 ontbinding

 n.v.t.

                      70-

                      17.503

17.433

                              400

400

                       -   

                      -   

                   -   

                               -   

19

4.2.1

Participatiefonds Duurzame Economie Provincie Noord-Holland B.V.

 Haarlem

             1,00

100,00

 stemrecht AvA

 stimuleren duurzame economie

 Participaties in duurzame economie bedrijven

 n.n.b.

 n.n.b.

 n.n.b.

 n.n.b.

 n.n.b.

                -   

               -   

             -   

                      -   

TOTAAL

   95.629.503

    29.750.350

   10.222.061

   7.199.000

           13.658.579

Gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen

De provincie Noord-Holland neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen en in een aantal overige verbonden partijen. In de onderstaande tabel staan deze verbonden partijen opgesomd. Daarna volgt een uitgebreide beschrijving en inzicht in de financiële gegevens van elk van de gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen.
Voor inzicht in financiële gegevens wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van gegevens over 2015. Indien deze nog niet bekend waren op het moment van opstellen van deze paragraaf, wordt gebruik gemaakt van de meest recent gepubliceerde gegevens.

Gemeenschappelijke regelingen

OD

Doel

1. Schadeschap Luchthaven Schiphol

5.1.2

Bevordering afwikkeling schadevergoedingen uitbreiding Schiphol

2. Recreatieschap Spaarnwoude

6.2.3

Beheer recreatiegebied

3. Recreatieschap Groengebied Amstelland

6.2.3

Beheer recreatiegebied

4. Recreatieschap Twiske-Waterland

6.2.3

Beheer recreatiegebied

5. Recreatieschap Geestmerambacht

6.2.3

Beheer recreatiegebied

6. Recreatieschap Landschap Waterland

6.2.3

Beheer recreatiegebied

7. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

6.2.3

Beheer recreatiegebied

8. Recreatieschap Plassenschap Loosdrecht e.o.

6.2.3

Beheer recreatiegebied

9. Beheersregeling Amstel

2.1.4

Beheer Amstel

10. Randstedelijke Rekenkamer

1.1.1

Rekenkamerfunctie

11. Waddenfonds

6.

Beheren en besteden Waddenfonds

12. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi-en Vechtstreek

4.1.2

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

13. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

4.1.2

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

14. RUD Noord-Holland Noord

4.1.2

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

15. Omgevingsdienst IJmond

4.1.2

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

Privaatrechtelijke rechtspersonen

16. Interprovinciaal Overleg (vereniging IPO)

1.1.1

Belangenbehartiging provincies

17. Stichting Gooisch Natuurreservaat

6.2.1

Beheer natuurgebied

18. Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio

5.1.2

Verbeteren leefkwaliteit Schipholregio

19. Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied

5.2.1

Versterking van de internationale concurrentiepositie van het gebied 

20. Stichting administratiekantoor Aandelen Zeehaven IJmuiden

5.2.1

Ontwikkeling haven

21. Stichting Oneindig Noord-Holland

7.4.1

Digitaal ontsluiten cultureel erfgoed

22. Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

5.

Voorbereiding bouw hoge-flux reactor

Publiekrechtelijk rechtspersoon

23. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland

4.1.2

Beheer fonds ten behoeve van de nazorg stortplaatsen

Schadeschap Luchthaven Schiphol

Het Schadeschap Luchthaven Schiphol is opgericht door de Provincie Noord-Holland, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer en Waterstaat), het Hoogheemraadschap van Rijnland en 21 (deel)gemeenten rondom de luchthaven. Het Schadeschap is belast met de behandeling van verzoeken om schadevergoeding die verband houden met de Planologische Kernbeslissing Schiphol van 1995, en de daarop volgende Luchthavenindelingsbesluiten en de Luchthavenverkeersbesluiten. Dit is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Luchthaven Schiphol.
Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van het Schadeschap Luchthaven Schiphol. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

1. Schadeschap Luchthaven Schiphol

Visie en beleidsvoornemens

Met het oprichten van het Schadeschap in 1998 hebben overheden één loket willen instellen voor burgers en bedrijven voor schadeveroorzakende besluiten van overheden over Schiphol.

Rechtsvorm en doel

Gemeenschappelijke regeling
Bevordering afwikkeling schadevergoedingen uitbreiding Schiphol

Bestuurlijk belang

Zorgvuldige en tijdige afwikkeling van de schadevergoedingen

Activiteiten

Het Schadeschap behandelt verzoeken om schadevergoeding van omwonenden/bedrijven rond Schiphol die schade lijden ten gevolge van overheidsbesluiten op grond van de Wet Luchtvaart over Schiphol.

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

De activiteiten van het Schadeschap Schiphol hebben bijgedragen aan effectieve regionale samenwerking om schadegevallen formeel en zorgvuldig af te handelen.

Bevoegdheden

Via gemeenschappelijke regeling

Naam

1. Schadeschap Luchthaven Schiphol

Vestigingsplaats

Hoofddorp

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland (1 stem)

Algemeen Bestuur
8 leden, 22 stemmen

T.P.J. Talsma

Dagelijks bestuur

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

Aalsmeer (2 stemmen), Amstelveen (2 stemmen), Haarlemmermeer (2 stemmen), Nieuwkoop (1 stem), Uitgeest (1 stem), Zaanstad (2 stemmen) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (11 stemmen).

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 5.793.250

Deelnemersbijdragen

Geen

Provinciale bijdrage

Geen

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 236.049

2015: € 233.326

Vreemd vermogen

2014: € 252.672

2015: € 138.429

Resultaat na bestemming

2014: € 15.818

2015: € 2.723-

Recreatieschappen

Er zijn in Noord-Holland zes recreatieschappen waarin de provincie deelnemer is (de provincie neemt geen deel aan het Recreatieschap Westfriesland). Al deze schappen dragen bij aan het beheer en onderhoud van regionale recreatiegebieden.
Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de recreatieschappen. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op de kerngegevens van de individuele schappen.
Per 1 januari 2017 treedt de provincie uit de gemeenschappelijk regeling recreatieschap Geestmerambacht.

Naam

Recreatieschappen

Visie en beleidsvoornemens

Elk recreatieschap heeft een eigen ontwikkelingsvisie opgesteld waarin de doelen voor het gebied als totaal en per deelgebied zijn opgenomen.

Rechtsvorm en doel

Gemeenschappelijk openbaar lichaam (art. 8, lid 1, Wet gemeenschappelijke regelingen) met als doel een evenwichtige ontwikkeling van openluchtrecreatie binnen het gebied met aandacht voor natuur en landschap.

Bestuurlijk belang

Invloed houden op ruimtelijke ontwikkelingen en financiële bijdrage

Activiteiten

Ontwikkeling en beheer recreatiegebieden

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

7010 ha. adequaat beheerd groen door de recreatieschappen

Bevoegdheden

Verordende en toezichthoudende bevoegdheden.

Naam

2. Recreatieschap Spaarnwoude

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
1 stem

T.P.J. Talsma

Dagelijks bestuur

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

1 stem

A. Choho (Amsterdam)

1 stem

A. Baerveldt (Velsen)

1 stem

J.C.W. Nederstigt (Haarlemmermeer)

1 stem

C.Y. Sikkema (Haarlem)

1 stem

R. Mauer (plaatsvervanger namens Amsterdam)

Financieel belang

Baten begroting 2016

€  5.860.708

Deelnemersbijdragen

€  2.873.360

Provinciale bijdrage

€  1.482.871

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014:  € 17.102.000

2015: € 17.260.874

Vreemd vermogen

2014:  € 0

2015: € 2.112.054

Resultaat na bestemming

2014:  € 0

2015: € 0

Naam

3. Recreatieschap Groengebied Amstelland

Vestigingsplaats

Amstelveen

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
1 stem

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

1 stem

M.T.J. Blankers-Kasbergen  (Ouder-Amstel)

1 stem

R.P. Grondel (Diemen)

1 stem

Vacature (Bestuurscommissie Zuid-Oost)

1 stem

P. Bot (Amstelveen)

1 stem

A. Choho (Amsterdam)

1 stem

I. Manuel (Bestuurscommissie Oost)

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 3.317.074

Deelnemersbijdragen

€ 2.768.181

Provinciale bijdrage

€ 765.055

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 2.931.562

2015: € 3.044.861

Vreemd vermogen

2014: € 0

2015: € 462.602

Resultaat na bestemming

2014: € 0

2015: € 0

Naam

4. Recreatieschap het Twiske (gefuseerd met Landschap Waterland in 2013, maar met gescheiden boekhoudingen tot 2017)

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
6 stemmen

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel (m.b.t. financiële stukken)

1 stem

J. Klinkhamer (Oostzaan)

1 stem

J.N.J.J. Beemsterboer (Wormerland)

2 stemmen

A.C. Nienhuis (Landsmeer)

1 stem

G. Nijenhuis (Purmerend)

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 2.200.307

Deelnemersbijdragen

€ 1.713.950

Provinciale bijdrage

€    988.949

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 2.558.100

2015: € 2.481.406

Vreemd vermogen

2014: € 0

2015: € 292.090

Resultaat na bestemming

2014: € 0

2015: € 0

Naam

5. Recreatieschap Geestmerambacht (tot 1-1-2017)

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
1 stem

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

1 stem

A.J.L. Buis (Langedijk)

1 stem

J.F.N. Cornelisse (Langedijk)

1 stem

L.H.M. Dickhoff (Heerhugowaard)

1 stem adviserend

T. Meedendorp (Bergen)

1 stem adviserend

O. Rasch (Bergen)

1 stem

J.P. Nagengast (Alkmaar)

1 stem

J. Bouwes (Schagen)

1 stem

H. de Ruiter (Schagen)

1 stem

A.M. Valent-Groot (Heerhugowaard)

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 2.601.702

Deelnemersbijdragen

€    793.370

Provinciale bijdrage

€    334.993

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 6.382.300

2015: € 6.164.032

Vreemd vermogen

2014: €  0

2015: € 3.051.358

Resultaat na bestemming

2014: €  0

2015: € 0

Naam

6. Recreatieschap Landschap Waterland

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
1 stem

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

5 stemmen

A. Choho (Amsterdam)

1 stem

H.N.G. Brinkman (Beemster)

1 stem

G.J.M. Bekhuis (Waterland)

4 stemmen

L. Vissers-Koopman (Zaanstad)

3 stemmen

W.H.M. Rijkenberg (Edam-Volendam)

1 stem

N.J.J. Beemsterboer (Wormerland)

1 stem

A.C. Nienhuis (Landsmeer)

1 stem

vacature (Alkmaar)

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 685.804

Deelnemersbijdragen

€ 652.748

Provinciale bijdrage

€ 335.511

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 1.831.500

2015: € 1.817.229

Vreemd vermogen

2014: € 0

2015: € 48.583

Resultaat na bestemming

2014: € 0

2015: € 0

Naam

7. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
1 stem

T.P.J. Talsma

Dagelijks bestuur

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

1 stem

C.B. Tunen-Fatels (Heemskerk)

1 stem

J.P. Nagengast (Alkmaar)

1 stem

L. Vissers-Koopman (Zaanstad)

1 stem

A.N. Dellemijn (Heiloo)

1 stem

C.G. van Weel-Niesten (Beverwijk)

1 stem

J.M. Kloosterman (Uitgeest)

1 stem

L. van Schoonhoven (Castricum)

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 2.179.057

Deelnemersbijdragen

€ 1.310.573

Provinciale bijdrage

€   725.005

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 1.315.600

2015: € 1.411.483

Vreemd vermogen

2014: € 48.400

2015: € 439.453

Resultaat na bestemming

2014: € 0

2015: € 0

Naam

8. Recreatieschap Plassenschap Loosdrecht e.o.

Vestigingsplaats

Utrecht

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
2 stemmen

T.P.J. Talsma en P.E. Kirch-Voors

Dagelijks bestuur

T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

6 stemmen

Wijdemeren
M. Smit
P.M. Smit            
G. Zagt            
N.W.M. Roosenschoon      
S. Poels
T.H. Emmelot

6 stemmen

Stichtse Vecht
P.F. de Groene      
P.G. Paul      
W.M.M. Hoek         
G.J.A.N. Rijsterborgh-Plomp
D.T. Verwoert
E.J. Zeldenrust

1 stem

Provincie Utrecht
M. Pennarts

1 stem

Gemeente Utrecht
Vacature

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 2.201.700

Deelnemersbijdragen

€ 1.306.400

Provinciale bijdrage

€    504.800

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 576.000

2015: € 600.000

Vreemd vermogen

2014: € 2.016.300

2015: € 1.513.100

Resultaat na bestemming

2014: € 168.800

2015: € 225.700

 

Beheersregeling Amstel

De Beheersregeling Amstel is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht ter behartiging van een doelmatig beheer van de Amstel.
Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de Beheersregeling Amstel. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

9. Beheersregeling Amstel

Visie en beleidsvoornemens

De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht wensen een doelmatig beheer van de Amstel als vaarweg. Het gaat dan om een vlotte en veilige scheepvaart op de Amstel.

Rechtsvorm en doel

Het provinciaal doel ten aanzien van vaarwegen is het transport over water bevorderen voor zover dat een bijdrage kan leveren aan de ontlasting van de wegen en aan een vermindering van de belasting van het milieu. Daarnaast ambieert Noord-Holland om de watersportprovincie van Nederland te worden. In de overeenkomst wordt het beheer van de Amstel, gedeelte Omval-Amsterdam-Tolhuissluis, gelegd bij de provincie Noord-Holland. Hiermee wordt beoogd het verbrokkelen van publiekrechtelijk vaarweg- en scheepvaartbeheer te voorkomen. Er is sprake van een overeenkomst.

Bestuurlijk belang

Er kan gesteld worden dat de Amstel doelmatig wordt beheerd. Dit is mogelijk omdat door de beheerregeling het beheer bij één provincie, de provincie Noord-Holland is belegd. De bestuurlijke verantwoordelijkheid is daarmee eenduidig geregeld.

Activiteiten

De provincie Noord-Holland beheert en onderhoudt de Amstel vanaf de Tolhuissluis tot de provinciale beheergrens nabij de Omval in Amsterdam. Noord-Holland doet dit ook op de binnen de provincies Utrecht en Zuid-Holland gelegen delen van de Amstel.

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

D.m.v. de Beheersregeling Amstel is ook in 2015 een doelmatig vaarweg- en nautisch beheer van de Amstel tussen Tolhuissluis en Omval Amsterdam uitgevoerd. Daarmee is een bijdrage geleverd aan de hierboven vermelde doelen.

Bevoegdheden

De provincie Noord-Holland treedt op als technisch en nautisch beheerder van de Amstel.

Naam

9. Beheersregeling Amstel

Vestigingsplaats

n.v.t.

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

Naam AB-lid; n.v.t.

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid; n.v.t.

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 0

Deelnemersbijdragen

€ 0

Provinciale bijdrage

€ 0

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 0

2015: € 0

Vreemd vermogen

2014: € 0

2015: € 0

Resultaat na bestemming

2014: € 0

2015: € 0

De inkomsten en uitgaven omtrent deze beheersregeling worden niet apart bijgehouden. De Amstel is één van de ca. 15 vaarwegen die we in beheer en onderhoud hebben (de Amstel is ca. 25 kilometer lang op een totaal van ca. 250 kilometer vaarweg die we als provincie beheren). De delen van de Amstel die liggen in Zuid-Holland en Utrecht zijn daar ongeveer een kwart van. We hebben daar geen oever-onderhoud (dat is niet bij ons in beheer) en de laatste jaren geen baggerwerken uitgevoerd. Blijft over het beheer en de zorg voor het in goede staat houden. Dit zijn apparaatskosten voor schouw, vergunningverlening, toezicht, handhaving etc.

Randstedelijke Rekenkamer

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht.
Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

10. Randstedelijke Rekenkamer

Visie en beleidsvoornemens

De Randstedelijke Rekenkamer ziet het als haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan goed openbaar bestuur door kennisuitwisseling en samenwerking binnen de betrokken provincies en eventueel andere publieke organen te bevorderen. Kwaliteit, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid ziet de Rekenkamer als belangrijkste kenmerken van haar producten.

Rechtsvorm en doel

De Randstedelijke Rekenkamer is een gemeenschappelijke regeling en heeft als doel de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland te verbeteren.

Bestuurlijk belang

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan om gezamenlijk op een effectieve en efficiënte wijze de wettelijke opdracht voor het instellen van een rekenkamer vorm en inhoud te kunnen geven.

Activiteiten

De Randstedelijke Rekenkamer verricht onafhankelijk onderzoek naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De Rekenkamer informeert primair de Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen.

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Met haar onderzoeken beoogt de rekenkamer bij te dragen aan het verbeteren van het functioneren van het provinciaal bestuur en de daarmee verbonden organen en het versterken van de publieke verantwoording. In 2015 heeft de rekenkamer onderzoek gedaan naar het provinciale beleid met betrekking tot verbonden partijen en het provinciale toezicht op gemeenschappelijke regelingen van gemeenten.  

Bevoegdheden

De taken en bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer zijn in de Provinciewet vastgelegd. De onafhankelijke positie wordt gewaarborgd door onder meer de vrijheid van onderzoek, de toegang tot personen en gegevens en openbaarheid van rapportage. De Rekenkamer doet onderzoek op basis van een eigen onderzoeksprogramma, dat wordt vastgesteld na overleg met de programmaraad. Deze programmaraad bestaat uit leden van de Provinciale Staten van de vier provincies.

Naam

10. Randstedelijke Rekenkamer

Vestigingsplaats

Amsterdam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
1 stem

Er is één lid van de Randstedelijke Rekenkamer. Per ultimo 2015 is dat dr. ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA.

Dagelijks bestuur

Het lid van de rekenkamer vervult tevens de functie van directeur.

Andere deelnemers en stemaandeel

Iedere deelnemer heeft hetzelfde stemaandeel.

Andere deelnemers zijn de provincies Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht.

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 1.675.900

Deelnemersbijdragen

€ 1.481.900

Provinciale bijdrage

€    459.153

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 232.500

2015: € 215.000

Vreemd vermogen

2014: € 512.959

2015: € 703.746

Resultaat na bestemming

2014: €  0

2015: €   0

 

Openbaar lichaam Waddenfonds

Openbaar lichaam Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Groningen en Fryslân.
Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van het Waddenfonds. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

11. Openbaar lichaam Waddenfonds

Visie en beleidsvoornemens

Het Waddenfonds is na het rapport van Adviesgroep Waddenzeebeleid (commissie Meijer) oorspronkelijk opgericht in 2007 om de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap te stimuleren. Er is toen €800 miljoen ter beschikking gesteld voor aanvullende investeringen in het Waddengebied. Hiertoe is in 2007 het Waddenfonds opgericht. Het Waddenfonds loopt tot en met 2026. Later is daar door de Tweede Kamer een economische doelstelling aan toegevoegd.
Het Rijk heeft het Waddenfonds per 1 januari 2012 overgedragen aan de drie Waddenprovincies, Noord-Holland, Groningen en Fryslân.  In totaal is er met de decentralisatie van het Waddenfonds een bedrag gemoeid van ruim € 562 miljoen. Het gezamenlijk beheer en de besteding van het ondeelbare Waddenfonds is nu een autonome taak van de drie provincies. Om dit op een efficiënte en doelmatige wijze vorm te geven is een gemeenschappelijke regeling getroffen.
Het budget van het Waddenfonds is vanaf 2012 € 28 miljoen per jaar. Het betalingsritme is via het Bestuursakkoord (september 2011) vastgesteld en loopt via het Provinciefonds, direct naar het Waddenfonds. Er is gekozen voor een programmatische besteding en er is een budget voor lokale innovaties en een budget voor kennishuishouding.
De doelen van het Waddenfonds zijn:
a. het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het waddengebied;
b. het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee;
c. een duurzame economische ontwikkeling in het waddengebied dan wel gericht zijn op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het waddengebied en de direct aangrenzende gebieden;
d. het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het waddengebied.

Rechtsvorm en doel

Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam

Bestuurlijk belang

Gezamenlijk beheren en programmatisch besteden van de gelden van het Waddenfonds

Activiteiten

Het beheer van het Waddenfonds, opstellen en vaststellen subsidieverordening en jaarprogramma, verstrekken van subsidies ten laste van het Waddenfonds; het op privaatrechtelijke titel besteden van middelen ten laste van het Waddenfonds; de voorbereiding van het door provinciale staten vast te stellen Uitvoeringsplan Waddenfonds. Deze activiteiten worden uitgevoerd met inachtneming van het bestuursakkoord en de door provinciale staten vastgestelde beleidskaders met betrekking tot het werkingsgebied van het Waddenfonds. (zie artikel 4 Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds).
Voorts worden er een Jaarprogramma (art.8), Jaarverslag (art. 9), Begroting (art. 27) en Jaarrekening (art. 28) opgesteld).

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

In 2015 hebben o.a. de volgende projecten subsidie ontvangen van het Waddenfonds. Een aantal van deze projecten komt ook in aanmerking voor provinciale cofinanciering.
We Bird: rust voor vogels, ruimte voor mensen. Naast fysieke verbeteringen voor wadvogels in het Waddengebied, wordt tegelijkertijd gewerkt aan het ontwikkelen van draagvlak en bewustwording bij mensen voor de bescherming van de Waddenzee en wadvogels.
Onderzoek naar teelt van zilte aardappelen in het Waddengebied. De akkerbouwgebieden aan de kust van de Waddenzee worden steeds zilter door zeespiegelstijging en bodemdaling. De invloed van het zoute water uit de Waddenzee op de akkerbouw neemt daardoor toe.
Slim omgaan met zoet water in het Waddengebied. Spaarwater ll onderzoekt samen met agrariërs in het Waddengebied hoe slimmer omgegaan kan worden met zoet water. Door het stijgen van de zeespiegel in de Waddenzee en door bodemdaling krijgt de landbouw steeds meer te maken met zout grondwater. Door zoet water ondergronds op te slaan en handig gebruik te maken van drainagesystemen wordt gezorgd voor een betere benutting van het kostbare zoete water in gebieden waar het grondwater zouter wordt. Het onderzoek van Spaarwater II vindt plaats op zes verschillende locaties in de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland.  Plaatselijk worden akkerbouwers nauw bij het onderzoek betrokken. Op die manier leren zij de ontwikkelde technieken tegen verzilting toe te passen op het eigen bedrijf. De effecten van de maatregelen zullen niet alleen op bedrijfsniveau maar ook op regionale schaal worden beoordeeld. Spaarwater II gaat eveneens onderzoeken of met ondergrondse opslag van zoet water bepaalde ziekten zoals bruinrot kunnen worden bestreden.
Heidense Kapel en pelgrimage Wieringen. Met de herbouw van de kapel en de ontwikkeling van een pelgrimsroute gaat de Stichting Heidense kapel allerlei activiteiten  organiseren die de leefbaarheid  en de toeristisch-recreatieve functie van Wieringen gaan versterken.
Natuurlijke patronen in het landschap. Doel van het project is het verbeteren van de ecologische kwaliteit op het oude land d.m.v. herstel tuunwallen en het verbeteren van de botanische samenstelling op de tuunwal. Daarnaast wil men informatie- en educatiemateriaal ontwikkelen.

Bevoegdheden

Aan het openbaar lichaam Waddenfonds zijn de volgende publiekrechtelijke bevoegdheden overgedragen:
De verordenende bevoegdheid, voor zover het vaststellen van een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 4.23, eerste lid,  Awb, noodzakelijk is ten behoeve van het verstrekken van subsidies ten laste van de begroting van het Waddenfonds;
het nemen van besluiten inzake het verstrekken van subsidie ten laste van de begroting van het Waddenfonds, overeenkomstig titel 4.2 Awb.
(Zie artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds)

Naam

11. Openbaar lichaam Waddenfonds

Vestigingsplaats

Leeuwarden

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
3 stemmen

Naam AB-leden vanuit Noord-Holland: P.J. van Hartskamp- de Jong, C.H. Boland. C.J. Loggen.

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid: C.J. Loggen

Andere deelnemers en stemaandeel

Provincie Fryslân en Provincie Groningen

1 stem

Deelnemers Provincie Groningen: H. Staghouwer (DB)

1 stem

Deelnemers Provincie Fryslân: K. Kielstra (DB)

Financieel belang

Baten begroting 2017

€ 39.308.000

Deelnemersbijdragen

€ 0

Provinciale bijdrage

€ 0

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 34.377.568

2015: €   68.564.696

Vreemd vermogen

2014: € 121.553.468

2015: € 101.265.645

Resultaat na bestemming

2014: € 4.596.492

2015: €   21.406.507

 

Omgevingsdiensten

Er zijn in Noord-Holland vier omgevingsdiensten. De provincie neemt deel in deze omgevingsdiensten.
Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de Omgevingsdiensten. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

Omgevingsdiensten

Visie en beleidsvoornemens

Verbetering van dienstverlening, kwaliteit van vergunningverlening en handhaving op gebied van milieu, bodem en ruimtelijke ordening. Creëren van gelijk speelveld voor bedrijven. Verhoging van efficiëntie van het functioneren op dit gebied.

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Bestuurlijk belang

PNH blijft bevoegd gezag voor taken die de OD uitvoert. PNH is bestuurlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit die de OD levert aan het bedrijfsleven en de burgers en draagt ook de risico’s van slecht functioneren van de OD

Activiteiten

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

De omgevingsdiensten hebben door vergunningverlening, toezicht en handhaving in het omgevingsrecht bij bedrijven en instellingen in de eigen regio’s in Noord-Holland bijgedragen aan de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de provincie betreffende de kwaliteit van de leefomgeving, veiligheid en duurzaamheid.

Bevoegdheden

Gemandateerd door de deelnemers

Naam

12. Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Vestigingsplaats

Lelystad

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
% stemmen

Naam AB-lid  T.P.J. Talsma
Stem: 4,63%

Dagelijks bestuur

Geen DB-lid

Andere deelnemers en stemaandeel

Flevoland 32,84 %
Wijdemeren 3,36 %
Lelystad 12,35 %
Gooise Meren 6,94 %
Almere 9,17 %
Urk 2,5 %
Zeewolde 6,38 %

Dronten 5,87 %
Huizen 2,07 %
Noordoostpolder 7,28 % Hilversum 2,02 %
Weesp 3,46 %
Blaricum 0,54 %
Laren 0,81%

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 11.539.467

Deelnemersbijdragen

€ 11.302.919

Provinciale bijdrage

€   521.293

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 2.376.035        

2015: € 2.363.833

Vreemd vermogen

2014: € 400.386

2015: €   629.919

Resultaat na bestemming

2014: € 468.035

2015: €   608.133

Naam

13. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Vestigingsplaats

Zaandam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
% stemmen

Namen AB-leden:  T.P.J. Talsma en J.H.M. Bond
Stem: 20 %

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

Amsterdam 30 %
Haarlemmermeer 16 %
Zaanstad 9 %  
Aalsmeer 5 %  

Amstelveen 5 %  
Diemen 5 %
Ouder-Amstel 5%
Uithoorn 5 %

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 35.650.000

Deelnemersbijdragen

€ 35.268.000

Provinciale bijdrage

€   8.416.778

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 1.199.000

2015: €   3.391.000

Vreemd vermogen

2014: € 14.920.000

2015: € 14.004.000

Resultaat na bestemming

2014: €  494.000

2015: €  1.891.000

Naam

14. RUD Noord-Holland Noord

Vestigingsplaats

Hoorn

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
% stemmen

Naam AB-lid  T.P.J. Talsma
Stem: 15 %

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid T.P.J. Talsma

Andere deelnemers en stemaandeel

Den Helder 7 %
Hollands Kroon 9 %
Schagen 7 %  
Texel 3 %
Drechterland 3 %  
Enkhuizen 3 %
Hoorn 10 %  
Koggenland 2 %
Medemblik 7 %
Opmeer 1 %

Stedebroec 2 %  
Alkmaar 12 %
Bergen 4 %  
Castricum 4 %
Heiloo 3 %
Heerhugowaard 6 %
Langedijk 2 %

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 10.981.366

Deelnemersbijdragen

€ 10.881.366

Provinciale bijdrage

€ 3.192.306

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 1.029.940

2015: € 625.942

Vreemd vermogen

2014: € 1.432.396

2015: € 1.643.919

Resultaat na bestemming

2014: € 990.506

2015: € 298.021

Naam

15. Omgevingsdienst IJmond

Vestigingsplaats

Beverwijk

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
Stemmen

Naam AB-lid  T.P.J. Talsma
Stemmen: 3 (van 100)

Dagelijks bestuur

Geen DB-lid

Andere deelnemers en stemaandeel

Velsen 34
Heemskerk 10
Uitgeest 5

Haarlem 26
Beverwijk 17
Purmerend 3
Beemster 2

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 7.536.583

Deelnemersbijdragen

€ 4.669.078

Provinciale bijdrage

€   137.057

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 729.970

2015: € 714.867

Vreemd vermogen

2014: € 11.795.627

2015: € 10.482.087

Resultaat na bestemming

2014: €  180.338

2015: € 107.309

Interprovinciaal Overleg

De provincie Noord-Holland neemt deel in een interprovinciaal samenwerkingsverband. Het voornaamste doel van de vereniging is gezamenlijke belangenbehartiging op nationaal en Europees niveau.
Onderstaand volgen de visie, rechtsvorm en het doel, het bestuurlijk belang alsook de activiteiten en bevoegdheden van dit samenwerkingsverband. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

16. Interprovinciaal Overleg

Visie en beleidsvoornemens

Interprovinciale afstemming en belangenbehartiging

Rechtsvorm en doel

Vereniging; het IPO is een vereniging van en voor de provincies. De provincies zijn de leden van de vereniging en zijn vertegenwoordigd in Bestuur en Algemene Vergadering.

Bestuurlijk belang

Afstemming en belangenbehartiging

Activiteiten

Afstemming en belangenbehartiging

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Belangenbehartiging in Den Haag en in Brussel op verschillende relevante provinciale dossiers.

Bevoegdheden

Het IPO treedt op als vertegenwoordiger van de twaalf provincies richting het Rijk, op die dossiers die voor het IPO van belang zijn.

Naam

16. Interprovinciaal Overleg

Vestigingsplaats

Den Haag

Bestuurders en aandeel

Provincie Noord-Holland

Bestuurslid

Naam AB-leden: A. Tekin (PvdA) en M.C.A. Klein (CU-SGP)

Financieel belang

Statuten van de vereniging bepalen dat de deelnemers de kosten van het IPO moeten voldoen.

Financiële kengetallen

In 2015 bedroeg de provinciale bijdrage aan het IPO € 671.848.

 

Stichting Gooisch Natuurreservaat

De provincie Noord-Holland vormt, samen met vijf Gooise gemeenten (Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen en Laren) en de gemeente Amsterdam, de Stichting Gooisch Natuurreservaat. De stichting heeft als doel de instandhouding van het natuurschoon in het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze te eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden, en aan het publiek het genot van dat natuurschoon te verzekeren door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen.
Onderstaand volgen de visie, rechtsvorm en het doel, bestuurlijk belang en de activiteiten en bevoegdheden van dit samenwerkingsverband. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

17. Stichting Gooisch Natuurreservaat

Visie en beleidsvoornemens

In de visie van de stichting leveren de waardevolle kenmerken van landschap, natuur en cultureel erfgoed (samen het "natuurschoon") een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de mens. Het behoud van deze waarden in het Gooi vindt het Gooisch Natuurreservaat daarom van groot belang voor de  bewoners en bezoekers van de regio, voor nu en later. Iedereen dient de natuur en het landschap te kunnen ervaren en dient er kennis over te kunnen vergaren. De verkregen ervaringen en inzichten zullen leiden tot sympathie voor natuurbescherming, een voorwaarde voor duurzaam behoud van de terreinen.
De stichting is bovendien van mening dat de voor het Gooi kenmerkende flora en fauna, los van de betekenis voor het welzijn van de mens, recht hebben op voldoende leefruimte van goede kwaliteit. Om het ecologisch functioneren van de natuurterreinen of – op grotere schaal – de Gooise stuwwallen te kunnen waarborgen, moet over eigendoms- en bestuursgrenzen heen worden gekeken. Uiteindelijk gaat het om het Gooi als deel van de Heuvelrug en als schakel in het Natuurnetwerk Nederland. Het Gooisch Natuurreservaat beheert circa 2800 hectare natuurgebied.

Rechtsvorm en doel

Stichting volgens statuten. Financiering door de participanten (bestaande uit de provincie, de gemeenten in het Gooi en de gemeente Amsterdam) is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit leden van de verschillende gemeenteraden en leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. Het dagelijks bestuur bestaat uit leden van de colleges van Burgemeester en Wethouders, en van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. De zetelverdeling in het algemeen bestuur is als volgt: provincie Noord-Holland 4 zetels; gemeente Amsterdam 2 zetels; gemeente Blaricum 1 zetel; gemeente Bussum 2 zetels; gemeente Hilversum  4 zetels; gemeente Huizen 2 zetels; gemeente Laren 1 zetel; gemeente Naarden 1 zetel;

Activiteiten

Het aankopen, inrichten en beheren van natuurgebieden handhaving en toezicht in natuurgebieden, belangenbehartiging van natuur in multidisciplinaire projecten, het verzorgen van natuur- en milieueducatie.

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Met de provinciale participantenbijdrage heeft GNR onder meer haar natuurgebieden kunnen beheren. Hiermee hebben deze middelen bijgedragen aan de realisatie van onze doelstelling om het groen te beschermen.

Bevoegdheden

Aankopen, inrichten en beheren van natuurgebieden, voor zover binnen het statuut is toegestaan. De stichting heeft geen publiekrechtelijke bevoegdheden.

Naam

17. Stichting Gooisch Natuurreservaat

Vestigingsplaats

Hilversum

Bestuurders en aandeel

Provincie Noord-Holland

Bestuurslid

In het algemeen bestuur: C.W.M. van Rooij,  F.K. de Groot, J.J.A.M. van Hooff en gedeputeerde Talsma. Gedeputeerde Talsma is tevens lid van het dagelijks bestuur.

Financieel belang

Statuten van de stichting bepalen dat de deelnemers het exploitatietekort van de stichting dragen, volgens de volgende, in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen, verdeelsleutel: Provincie Noord-Holland 25%; Gemeente Amsterdam 10%; en de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren en Naarden gezamenlijk voor 65%.

Financiële kengetallen

In 2015 bedroeg het exploitatietekort van het GNR € 1.900.360, waarvan het provinciale aandeel € 501.000 bedroeg.
In de begroting 2016 is een provinciaal aandeel van
€ 509.750 opgenomen.

Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio

De Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio is opgericht teneinde de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving in de Schipholregio, in de ruimste zin van het woord te bevorderen.
Hieronder volgt de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de Stichting. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

18. Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio

Visie en beleidsvoornemens

Realiseren van gebiedsgerichte projecten en individuele maatregelen conform het convenant Leefbaarheid 2007 (onderdeel van de Aldersafspraken 2007)

Rechtsvorm en doel

Rechtsvorm: Stichting
Doel: verbetering leefkwaliteit in omgeving Schiphol

Bestuurlijk belang

Gedeputeerde Schiphol: Voorzitter Raad van Toezicht

Activiteiten

Minimaal 1 keer per jaar komt de Raad van Toezicht bijeen  

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

De stichting draagt zorg voor een betere balans tussen lusten en lasten van Schiphol. Door investeringen in de omgeving die belast wordt door vliegtuiggeluid, waar ruimtelijke beperkingen zijn door de nabijheid van Schiphol en hinder beperkende maatregelen niet mogelijk zijn, wordt de leefbaarheid verbeterd.

Bevoegdheden

Benoemt en ontslaat bestuurders (Statuten art. 4, lid 1 en lid 3; art. 9, lid 8)
Stelt vacatiegelden Bestuur en Raad vast (art. 5, lid 3; art. 9, lid 8) Toezicht op beleid van het bestuur en op algemene gang van zaken in de stichting, (art,9, lid 1).
Kan een reglement Raad van toezicht vaststellen, wijzigen of opheffen met nadere regels over het functioneren van de Raad.

Naam

18. Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio

Vestigingsplaats

Haarlemmermeer

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

Naam AB-lid: geen deelneming aan AB vanuit PNH

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid: geen deelname PNH

Andere deelnemers en stemaandeel

Deelnemer J. Hoffscholte

Deelnemer: J. Bezemer

Deelnemer: C. Claassen

Deelnemer: J. Bolhoeve

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 0

Deelnemersbijdragen

€ 0

Provinciale bijdrage

€ 0

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 25.942.001

2015: € 24.941.987

Vreemd vermogen

2014: € 769.362

2015: € 644.421

Resultaat na bestemming

2014: € 0

2015: € 0

Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied

Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de stichting. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

19. Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied

Visie en beleidsvoornemens

De ambitie is om met het NZKG een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het verbeteren  van de internationale concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam  

Rechtsvorm en doel

Rechtsvorm: Stichting
Doel: versterking van de internationale concurrentiepositie van het gebied. 

Bestuurlijk belang

Gedeputeerde Havens: Voorzitter Bestuursplatform NZKG

Activiteiten

Minimaal 4 keer per jaar komt het bestuursplatform bijeen 

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Ruimte-intensiveringsmonitor, inventarisatie leefbaarheidsdoelstellingen en uitvoering, werkateliers duurzaamheid en leefbaarheid, Synopsis SHIP.

Bevoegdheden

Benoemen programmamanager, opdrachtgever regionale projecten uit het uitvoeringsprogramma en verantwoordelijk voor de jaarrekening van de stichting.

Naam

19. Stichting Masterplan Noordzeekanaalgebied

Vestigingsplaats

IJmuiden

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
1 stem

Naam AB-lid: gedeputeerde mw. E. Post (voorzitter)
4 leden in AB,  provincie Noord-Holland heeft 1 stem

Dagelijks bestuur

Naam DB-lid: Gedeputeerde mw. E. Post

Andere deelnemers en stemaandeel

1 stem

Wethouder EZ K. Ollongren namens gemeente Amsterdam

1 stem

Wethouder EZ. D. Straat namens gemeente Zaanstad

1 stem

Wethouder EZ T. de Rudder namens gemeente Beverwijk

1 stem

Wethouder EZ A. Verkaik namens gemeente Velsen

1 stem

Wethouder EZ R. van Haeften namens Haarlemmerliede

Financieel belang

Inkomsten stichting in de vorm van bijdragen:

Provincie Noord-Holland

    € 56.963

Gemeente Amsterdam

    € 34.913

Gemeente Velsen

    € 29.400

Gemeente Zaanstad

    € 29.400

Gemeente Beverwijk

    € 29.400

Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude
Haven Amsterdam                                                                              

        € 3.675

                € 3.500

Inkomsten stichting

             € 187.251

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 383.840

2015: € 319. 434

Vreemd vermogen

2014: 0

2015: 0

Resultaat na bestemming

2014: 0

2015: 0

Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van de stichting. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

20. Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Visie en beleidsvoornemens

Beheer en ontwikkeling van haven- en visveilinginfrastructuur t.b.v. economische ontwikkeling

Rechtsvorm

Stichting

Bestuurlijk belang

8,4%

Doel en activiteiten

Het administreren en beheren van aandelen in het kapitaal van de te IJmuiden (gemeente Velsen) gevestigde naamloze vennootschap Zeehaven IJmuiden N.V.

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Beheren aandelenpakket en ontvangst dividenden

Bevoegdheden

De provincie benoemt één lid van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Naam

20. Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Vestigingsplaats

IJmuiden

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur
5 stemmen

J.A.W. van Dalen (lid)

Dagelijks bestuur

n.v.t.

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 7.399.000

(Zeehaven IJmuiden N.V.)

Deelnemersbijdragen

€ 4.372.516

Provinciale bijdrage

€    480.402

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 17.378.000

2015: € 18.450.000

Vreemd vermogen

2014: € 39.553.000

2015: € 38.613.000

Resultaat na bestemming

2014: € 910.000

2015: € 1.097.000

Stichting Oneindig Noord-Holland

Naam

21. Stichting Oneindig Noord-Holland

Rechtsvorm en taak

Stichting
De Provincie Noord-Holland heeft middels het GS-Besluit van 7 mei 2013, nr. 97754/166511 de Stichting Oneindig Noord-Holland belast met de uitvoering van een dienst van algemeen economisch belang (DAEB). Het gaat om de volgende publieke taken:
‘Het al dan niet digitaal ontsluiten van cultureel erfgoed voor een breed publiek’ en ‘Het al dan niet digitaal bijeenbrengen van Noord-Hollandse collecties en verhalen’.

Bestuurlijk belang

Omdat het gaat om een verzelfstandigd provinciaal project is het belangrijk dat de provincie zelf sturing houdt op het platform. Daarom hebben GS gekozen voor een overheidsstichting. Hiermee heeft de provincie het intellectueel eigendom behouden van de tot nu toe gecreëerde producten. Andere publieke en private partijen kunnen hun doelen beter koppelen aan de activiteiten producten die in het kader van het platform zijn ontwikkeld. Ook kan door een overheidsstichting aan fondsenwerving worden gedaan, wat voor de provincie niet mogelijk is.

Activiteiten

De doelstelling van Stichting Oneindig Noord-Holland wordt vervuld door: het materiële erfgoed van Noord-Holland (collecties van musea, archieven en andere instellingen, monumenten en cultuurlandschappen) te ontsluiten. Vervolgens wordt dit materiële erfgoed verbonden aan het immateriële erfgoed; de verhalen. Tenslotte worden deze verhalen via thema’s, communicatieactiviteiten, producten en samenwerkingsverbanden naar een breed publiek gebracht. In 2013 zijn met de Stichting prestatieafspraken gemaakt over de verdere (financiële) verzelfstandiging en inhoudelijke doorontwikkeling van Oneindig Noord-Holland. Deze afspraken worden medio 2015 geëvalueerd

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Op 8 december 2015 hebben GS de Meting van de Prestatieafspraken, uitgevoerd de door LA group, vastgesteld. De Meting toont aan dat Stichting ONH de prestatieafspraken heeft behaald.
Ingezet wordt op verdere verzelfstandiging, met meer bezoekers en een grotere collectie.

Bevoegdheden

In de statuten is geregeld dat de provincie de leden van de raad van toezicht benoemt (art. 16.2), waarbij voor één van de te benoemen personen geldt dat hij of zij de belangen van de Provincie vertegenwoordigt. Er geldt een informatie/rapportageverplichting van het bestuur aan de Raad van Toezicht (art. 17 en 20).
Daarnaast is, omdat de stichting een verbonden partij is, het volgende van toepassing:
Elke vier jaar vindt een evaluatie plaats;
GS rapporteren in het kader van de begroting en de jaarrekening over de stand van zaken;
Artikel 167 is van toepassing t.b.v. de informatiepositie van PS;
Conform artikel 5.5 uit de statuten van de Stichting ONH stelt het bestuur jaarlijks een beleidsplan en begroting. Dit beleidsplan behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht en van de provincie. De goedkeuring van de provincie wordt niet eerder verleend dan nadat de Raad van Toezicht zijn goedkeuring heeft verleend.

Naam

21. Stichting Oneindig Noord-Holland

Vestigingsplaats

Amsterdam

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Raad van Toezicht

Voorzitter: W. Eggenkamp
Lid: S. Baggerman
Lid: S. Warnik
Lid: J. Iemhoff
Lid: W. Helmus

Financieel belang

Provinciale bijdrage

€ 200.000 per jaar (t/m 2016).

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Naam

22. Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Visie en beleidsvoornemens

Voorbereiding van de bouw van een nieuwe hoge flux reactor ter vervanging van de bestaande 50 jaar oude reactor. Ministerie van EZ en de Provincie Noord-Holland hebben elk € 40 mln gereserveerd voor deze voorbereiding. Het verstrekte krediet dient terugbetaald te worden. Het is de bedoeling dat de private sector de bouw en exploitatie op zich gaat nemen.

Rechtsvorm en doel

Stichting met als doel a) het (doen) ontwerpen en realiseren van een hoge flux reactor die bestemd is voor de medische en industriële radio-isotopenproductie en nucleair technologisch onderzoek in de gemeente Schagen; b) het (doen) exploiteren van de Pallas-reactor, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Bestuurlijk belang

Bijdrage aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland en aan het kenniseconomie-cluster in Petten

Activiteiten

Het doen ontwerpen van een nieuwe reactor en het regelen van de benodigde vergunningen. Interesseren van de private sector.

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Het project betreft de voorbereidingsfase voor de bouw van een nieuwe reactor die moet leiden tot continuering van het aanbod aan medische en industriële isotopen, en behoud en zo mogelijk de versterking van de researchlocatie Petten.

Bevoegdheden

De Stichting heeft een Raad van Toezicht en een directeur die gebonden is aan de toestemming van het Ministerie EZ en de Provincie Noord-Holland voor wat betreft activiteiten en opnemen krediet.

Naam

22. Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Vestigingsplaats

Schagen

Raad van Toezicht

Vacature (voorzitter), drs. M.C. van der Harst, prof.dr. J. Telgen en em. prof.dr. W.C. Turkenburg.

Bestuurder van de stichting/ Directeur

H. J. van der Lugt

Financieel belang

Baten begroting 2016

€ 0

Deelnemersbijdragen

€ 0

Provinciale bijdrage

€ 0

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 892.578 neg.

2015: € 1.855.117 neg.

Vreemd vermogen

2014: € 11.584.026

2015: € 21.814.557

Resultaat na bestemming

2014: € 561.620 neg.

2015: € 962.539 neg.

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland

Het fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland is opgericht teneinde de kosten te kunnen bestrijden van de nazorg van een na 1-9-1996 gesloten stortplaats Wet milieubeheer binnen de provincie Noord-Holland.
Hieronder volgen de visie, rechtsvorm en doel, bestuurlijk belang, activiteiten en bevoegdheden van het fonds. Vervolgens wordt specifiek ingegaan op een aantal kerngegevens.

Naam

23. Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland

Visie en beleidsvoornemens

Het zorgdragen dat de omgeving van een na 1996 gesloten stortplaats Wet Milieubeheer geen nadelige gevolgen ondervindt van de gesloten stortplaats.

Rechtsvorm en doel

Fonds met eigen entiteit

Bestuurlijk belang

Wettelijke taak

Realisatie provinciale doelen/geleverde prestaties

Beschermen van omgeving van gesloten stortplaatsen Wet Milieubeheer. Uitvoering van nazorg van gesloten stortplaats De Poel. Beoordeling van nazorgplannen geopende stortplaatsen Schoteroog, Hollandse Brug en Sortiva en eindinspectie uitgevoerd voor de te sluiten stortplaats Schoteroog. Beheer van de middelen in het Nazorgfonds. Bepaling van de doelvermogens voor de geopende stortplaatsen alsmede de nazorgheffing 2016.

Activiteiten

Beheren van de financiële middelen en het bekostigen van de nazorg van na 1996 gesloten stortplaatsen Wet Milieubeheer

Naam

23. Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland

Vestigingsplaats

Haarlem

Bestuurders en stemaandeel

Provincie Noord-Holland

Algemeen Bestuur

College van gedeputeerde Staten

Dagelijks bestuur

Gedeputeerde Financiën en Milieu

Andere deelnemers en stemaandeel

Geen

Financieel belang

Baten begroting 2016 waaronder de nazorgheffing 2016 (belastingheffing aan stortplaats exploitanten)

€  1.935.067

Deelnemersbijdragen

N.v.t.

Provinciale bijdrage

N.v.t.

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

2014: € 50.600.938

2015: €  45.528.509

Vreemd vermogen

2014: € 36.588

2015: €  10.543

Resultaat na bestemming

2014: € 6.185.032

2015: €  567.571