Financiering

5.3.6.1 Overzicht van het renteresultaat

Bedragen in €

2017

2018

2019

2020

a.

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

0

0

0

0

b.

De externe rentebaten

       490.000

       321.000

       20.000

       20.000

Totaal door te rekenen externe rente

      -490.000

      -321.000

      -20.000

      -20.000

c.

De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

0

0

0

0

De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moeten worden toegerekend

0

0

0

0

Saldo door te rekenen externe rente

      -490.000

      -321.000

      -20.000

      -20.000

d1.

Rente over eigen vermogen

0

0

0

0

d2.

Rente over voorzieningen

0

0

0

0

De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomsalg)

      -490.000

      -321.000

      -20.000

      -20.000

e.

De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief Overhead) toegerekende rente (renteomslag)

0

0

0

0

f.

Renteresultaat op het taakveld treasury

      -490.000

      -321.000

      -20.000

      -20.000

5.3.6.2 Staat van investeringen en financiering

2017

Begin
2017

Vermeerderingen
2017

Verminderingen
 2017

Afschrijvingen
 2017

Eind
2017

 Activa

 Immateriële activa

                                -

                         162.000

                     112.000

                                 -

                    50.000

 Materiële activa (investeringen)

          423.915.000

                 145.601.000

                70.485.000

             16.805.000

          482.226.000

 Economisch nut

         175.344.000

                     3.575.000

               20.600.000

               4.900.000

         153.419.000

 Openbare ruimte met maatschappelijk nut

         248.571.000

                142.026.000

               49.885.000

            11.905.000

         328.807.000

 Financiële vaste activa

          127.662.000

                                       -

                                   -

                                 -

          127.662.000

 Deelnemingen

         127.662.000

                                   -

                                -

         127.662.000

 Bijdrage aan activa in eigendom van derden

                               -

                                      -

                                   -

                                -

                               -

 Verstrekte langlopende leningen

            52.960.000

                   18.112.000

                     637.000

                                 -

            70.435.000

 Activa

       604.537.000

            163.875.000

           71.234.000

         16.805.000

       680.373.000

 Passiva

 Algemene reserves

            97.933.000

                                       -

                11.435.000

                                 -

            86.498.000

 Bestemmingsreserves

          659.475.000

                 182.750.000

             173.654.000

                                 -

          668.571.000

 Voorzieningen

          161.563.000

                   26.923.000

                70.864.000

                                 -

          117.622.000

 Passiva

       918.971.000

            209.673.000

         255.953.000

                        -

       872.691.000

 mutatie

-122.116.000

 Tekort aan financieringsmiddelen   

       314.434.000

       192.318.000

2018

Begin
2018

Vermeerderingen
 2018

Verminderingen
 2018

Afschrijvingen
 2018

Eind
2018

 Activa

 Immateriële activa

                    50.000

                                       -

                                   -

                       2.000

                    48.000

 Materiële activa (investeringen)

          482.226.000

                 169.513.000

                89.758.000

             22.793.000

          539.188.000

 Economisch nut

         153.419.000

                     2.050.000

               20.963.000

               5.159.000

         129.347.000

 Openbare ruimte met maatschappelijk nut

         328.807.000

                167.463.000

               68.795.000

            17.634.000

         409.841.000

 Financiële vaste activa

          127.662.000

                                       -

                                   -

                                 -

          127.662.000

 Deelnemingen

         127.662.000

                                   -

                                -

         127.662.000

 Bijdrage aan activa in eigendom van derden

                               -

                                      -

                                   -

                                -

                               -

 Verstrekte langlopende leningen

            70.435.000

                         612.000

                41.762.000

                                 -

            29.285.000

 Activa

       680.373.000

            170.125.000

         131.520.000

         22.795.000

       696.183.000

 Passiva

 Algemene reserves

            86.498.000

                                       -

                  3.123.000

                                 -

            83.375.000

 Bestemmingsreserves

          668.571.000

                 217.544.000

             181.670.000

                                 -

          704.445.000

 Voorzieningen

          117.622.000

                   32.678.000

                66.591.000

                                 -

            83.709.000

 Passiva

       872.691.000

            250.222.000

         251.384.000

                        -

       871.529.000

 mutatie

-16.972.000

 Tekort aan financieringsmiddelen   

       192.318.000

       175.346.000

2019

Begin
2019

Vermeerderingen
 2019

Verminderingen
 2019

Afschrijvingen
 2019

Eind
2019

 Activa

 Immateriële activa

                    48.000

                                       -

                                   -

                       2.000

                    46.000

 Materiële activa (investeringen)

          539.188.000

                 137.666.000

                61.289.000

             27.767.000

          587.798.000

 Economisch nut

         129.347.000

                     1.000.000

               17.337.000

               3.415.000

         109.595.000

 Openbare ruimte met maatschappelijk nut

         409.841.000

                136.666.000

               43.952.000

            24.352.000

         478.203.000

 Financiële vaste activa

          127.662.000

                                       -

                                   -

                                 -

          127.662.000

 Deelnemingen

         127.662.000

                                   -

                                -

         127.662.000

 Bijdrage aan activa in eigendom van derden

                               -

                                      -

                                   -

                                -

                               -

 Verstrekte langlopende leningen

            29.285.000

                         612.000

                  7.419.000

                                 -

            22.478.000

 Activa

       696.183.000

            138.278.000

           68.708.000

         27.769.000

       737.984.000

 Passiva

 Algemene reserves

            83.375.000

                                       -

                                   -

                                 -

            83.375.000

 Begroot resultaat 2019 (na bestemming)

                                -

                                       -

                                   -

                                 -

                  496.000

 Bestemmingsreserves

          704.445.000

                 191.337.000

             151.569.000

                                 -

          744.213.000

 Voorzieningen

            83.709.000

                   19.399.000

                77.392.000

                                 -

            25.716.000

 Passiva

       871.529.000

            210.736.000

         228.961.000

                        -

       853.800.000

 mutatie

-59.530.000

 Tekort aan financieringsmiddelen   

       175.346.000

       115.816.000

2020

Begin
2020

Vermeerderingen
 2020

Verminderingen
 2020

Afschrijvingen
 2020

Eind
2020

 Activa

 Immateriële activa

                    46.000

                                       -

                                   -

                       2.000

                    44.000

 Materiële activa (investeringen)

          587.798.000

                 125.359.000

                53.746.000

             32.830.000

          626.581.000

 Economisch nut

         109.595.000

                     1.000.000

                 5.296.000

               3.415.000

         101.884.000

 Openbare ruimte met maatschappelijk nut

         478.203.000

                124.359.000

               48.450.000

            29.415.000

         524.697.000

 Financiële vaste activa

          127.662.000

                                       -

                                   -

                                 -

          127.662.000

 Deelnemingen

         127.662.000

                                   -

                                -

         127.662.000

 Bijdrage aan activa in eigendom van derden

                               -

                                      -

                                   -

                                -

                               -

 Verstrekte langlopende leningen

            22.478.000

                                       -

                  1.324.000

                                 -

            21.154.000

 Activa

       737.984.000

            125.359.000

           55.070.000

         32.832.000

       775.441.000

 Passiva

 Algemene reserves

            83.871.000

                                       -

                                   -

                                 -

            83.871.000

 Begroot resultaat 2020 (na bestemming)

                                -

                                       -

                                   -

                                 -

            16.500.000

 Bestemmingsreserves

          744.213.000

                 132.357.000

             111.041.000

                                 -

          765.529.000

 Voorzieningen

            25.716.000

                   33.475.000

                36.670.000

                                 -

            22.521.000

 Passiva

       853.800.000

            165.832.000

         147.711.000

                        -

       888.421.000

 mutatie

-2.836.000

 Tekort aan financieringsmiddelen   

       115.816.000

       112.980.000