Verklaring van aanmerkelijke verschillen

De verschillen tussen de rekening 2015, de begroting 2016 en de begroting en meerjarenraming 2017 – 2020 hebben diverse beleidsmatige oorzaken. Aangezien deze beleidsmatige oorzaken al bij de programma’s zijn toegelicht, wordt hier volstaan met een toelichting op de meer algemene redenen waarom er verschillen aanwezig zijn.

Overzicht aanmerkelijke verschillen lasten (x 1.000 euro)

Nr

Lasten per
programma

Rekening 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Verschil t.o.v. jaarrekening 2015

Verschil
t.o.v. Begroting 2016

1

Openbaar bestuur

33.821

41.130

22.911

-10.909

-18.218

2

Bereikbaarheid

331.908

448.521

321.175

-10.733

-127.346

3

Water

17.257

27.572

9.395

-7.862

-18.177

4

Milieu

34.531

31.342

22.233

-12.299

-9.109

5

Ruimte

85.907

71.907

38.645

-47.262

-33.262

6

Groen

73.917

122.511

109.065

35.147

-13.447

7

Cultuur en Welzijn

20.976

28.140

13.475

-7.501

-14.665

8

Financiën

22.710

32.871

77.761

55.051

44.890

Totaal van de lasten

621.028

803.993

614.660

-6.368

-189.333

Overzicht aanmerkelijke verschillen baten (x 1.000 euro)

Nr

Baten per
programma

Rekening 2015

Begroot 2016

Begroot 2017

Verschil t.o.v. jaarrekening 2015

Verschil
t.o.v. Begroting 2016

1

Openbaar bestuur

1.031

7.124

395

-636

-6.729

2

Bereikbaarheid

170.087

175.927

103.521

-66.567

-72.407

3

Water

965

1.185

835

-130

-350

4

Milieu

10.543

6.231

4.770

-5.773

-1.461

5

Ruimte

41.445

42.514

21.067

-20.378

-21.447

6

Groen

13.834

53.857

44.069

30.235

-9.788

7

Cultuur en Welzijn

22

-22

8

Financiën

389.755

517.155

440.004

50.249

-77.152

Totaal van de baten

627.682

803.993

614.660

-13.022

-189.333

Algemene oorzaken van verschillen

Over het algemeen zijn de verschillen tussen de jaarschijven van de vorige begroting en de huidige te verklaren aan de hand van een beperkt aantal oorzaken.
Aan de lastenkant zijn de belangrijkste hiervan de variaties in uitvoering van incidentele projecten en subsidies. Deze zijn ongelijkmatig over de jaren verdeeld. Het ene jaar gebeurt slechts voorbereiding, terwijl in het volgende jaar de uitvoering van start gaat en volop wordt uitgegeven. Veel van deze projecten dekken wij uit onze reserves. Het overzicht van stortingen en onttrekkingen dat u vindt bij de financiële tabellen geeft u hierin inzicht.

Verdere algemene oorzaken van de verschillen zijn:

  • mutaties in de kasraming van reserves als gevolg van (bijvoorbeeld) het later afrekenen van subsidies/aanvragen van voorschotten door subsidieontvangers, en vertraging in projecten.
  • mutaties in de raming van begrotingsposten gerelateerd aan de voortgang in projecten/declaratiegedrag van leveranciers
  • mutaties in de financieringslasten gerelateerd aan de voortgang in projecten
  • budgetmutaties (intensiveringen/ extensiveringen) met een incidenteel karakter of ongelijkmatig verloop tussen de jaren.
  • voorstellen voor nieuw beleid
  • (mutaties in) specifieke uitkeringen van het Rijk
  • verschuivingen van budgetten uit administratief technische overwegingen

Specifieke oorzaken

Een belangrijke verklaring van verschillen tussen 2016 en 2017 is te vinden in de besluiten uit de kaderbrief.
Na de vaststelling van de kaderbrief hebben zich echter ook nog allerlei ontwikkelingen voorgedaan, die in deze begroting zijn verwerkt. In de samenvatting die voor in de begroting is opgenomen vindt u hiervan een overzicht. Daarnaast zijn natuurlijk alle afzonderlijke mutaties bij de programma’s toegelicht.