Stand en mutaties van reserves

5.3.7.1 Staat van het verloop van de reserves

2016

 Beginsaldo

 Storting

 Onttrekking

 Vrijval

 Eindsaldo

 Algemene reserves

 Algemene reserves (inclusief resultaat 2015)

    93.039.000

    14.558.000

        9.664.000-

                    -

           97.933.000

 Totaal Algemene reserves

   93.039.000

   14.558.000

       9.664.000-

                    -

           97.933.000

 Programma 1 Openbaar Bestuur

 22. Reserve Cofinanciering Europese projecten

    13.102.000

                    -

        6.152.000-

                    -

             6.950.000

 Programma 2 Bereikbaarheid

 11. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

    21.353.000

                    -

           488.000-

                    -

           20.865.000

 13. Reserve Westfrisiaweg

                   0

    32.260.000

      32.260.000-

                    -

                           0

 15. Reserve Zuidas en Zeepoort

    17.885.000

    13.795.000

                      -

                    -

           31.680.000

 12. Reserve Fietsinfrastructuur

      6.932.000

         992.000

        1.300.000-

                    -

             6.624.000

 14. Reserve OLV Greenport

    11.291.000

                    -

           295.000-

                    -

           10.996.000

 10. Reserve Openbaar vervoer projecten

    30.326.000

    40.686.000

      20.022.000-

    10.122.000-

           40.868.000

 34. Reserve Infrastructuur

    12.707.000

    36.979.000

      25.311.000-

                    -

           24.375.000

 33. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

      2.700.000

                    -

                      -

                    -

             2.700.000

 Programma 3 Water

 35. Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking

                    -

      8.977.000

                      -

                    -

             8.977.000

 Programma 5 Ruimte

 29. Reserve Stedelijke vernieuwing

      1.517.000

                    -

                      -

                    -

             1.517.000

 31. Reserve Tijdelijk beheer gronden*

      1.199.000

                    -

           700.000-

         499.000-

                            -

 30. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

      3.840.000

      1.000.000

                      -

                    -

             4.840.000

 26. Europese proj. Landbouwsubsidies

      9.800.000

                    -

           233.000-

                    -

             9.567.000

 21. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

4.648.000

                    -

                      -

                    -

             4.648.000

 23. Reserve Programma Water als Econ. Drager

           80.000

      1.000.000

                      -

                    -

             1.080.000

 24. Reserve Werkgelegenheid en economie

    12.614.000

      3.344.000

        1.184.000-

                    -

           14.774.000

 32. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

    10.000.000

                    -

                      -

                    -

           10.000.000

 25. Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

      4.740.000

                    -

        4.740.000-

                    -

                            -

 20. Reserve Waterrecreatie

      1.805.000

      1.394.000

           200.000-

                    -

             2.999.000

 27. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

      3.609.000

      1.837.000

                      -

                    -

             5.446.000

 Programma 6 Groen

 19. Reserve Cofinanciering Waddenzee

      2.852.000

      1.000.000

           200.000-

                    -

             3.652.000

 5. Reserve groen

    59.025.000

    15.256.000

      43.106.000-

                    -

           31.175.000

 18. Reserve Groene Uitweg

    14.919.000

         669.000

        5.358.000-

                    -

           10.230.000

 Programma 8 Financiën

 1. Reserve UNA

      1.762.000

                    -

           538.000-

                    -

             1.224.000

 2. Reserve EXIN-H

  112.478.000

                    -

      23.815.000-

                    -

           88.663.000

 3. Reserve TWINH

  287.053.000

         500.000

      28.793.000-

                    -

         258.760.000

 4. Reserve Actieprogramma 2010

    35.983.000

      1.166.000

      11.062.000-

                    -

           26.087.000

 6. Reserve ILG

      6.745.000

                    -

        3.410.000-

      2.000.000-

             1.335.000

 17. Reserve Huisvesting

    20.156.000

        3.416.000-

                    -

           16.740.000

 28. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

      7.274.000

      6.304.000

      11.858.000-

                    -

             1.720.000

 8. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

      1.744.000

         887.000

           275.000-

                    -

             2.356.000

 7. Reserve Bedrijfsvoering

                    -

      1.717.000

             1.717.000

 9. Reserve Organisatieverandering

      3.366.000

                    -

           421.000-

                    -

             2.945.000

 37. Reserve GO-gelden

                    -

      3.965.000

                      -

                    -

             3.965.000

 Totaal Bestemmingsreserves

 723.505.000

 173.728.000

   225.137.000-

   12.621.000-

         659.475.000

 Reserves

 816.544.000

 188.286.000

   234.801.000-

   12.621.000-

         757.408.000

* Deze reserve wordt per 31-12-2016 opgeheven. Voor nadere toelichting op de reserve zie de toelichting na de verloopoverzichten.

2017

 Beginsaldo

 Storting

 Onttrekking

 Vrijval

 Eindsaldo

 Algemene reserves

 Algemene reserves

    97.933.000

                    -

      11.435.000-

                    -

           86.498.000

 Totaal Algemene reserves

   97.933.000

                    -

     11.435.000-

                    -

           86.498.000

 Programma 1 Openbaar Bestuur

 22. Reserve Cofinanciering Europese projecten

      6.950.000

                    -

           152.000-

                    -

             6.798.000

 Programma 2 Bereikbaarheid

 11. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

    20.865.000

      2.500.000

        7.912.000-

                    -

           15.453.000

 13. Reserve Westfrisiaweg

                   0

    14.260.000

      14.260.000-

                    -

                            -

 15. Reserve Zuidas en Zeepoort

    31.680.000

      9.257.000

                      -

                    -

           40.937.000

 12. Reserve Fietsinfrastructuur

      6.624.000

         851.000

        2.030.000-

                    -

             5.445.000

 14. Reserve OLV Greenport*

    10.996.000

                    -

        2.645.000-

                    -

             8.351.000

 10. Reserve Openbaar vervoer projecten

    40.868.000

    49.859.000

      50.460.000-

                    -

           40.267.000

 34. Reserve Infrastructuur

    24.375.000

    24.458.000

      17.556.000-

                    -

           31.277.000

 33. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

      2.700.000

                    -

                      -

                    -

             2.700.000

 36. Reserve kapitaallasten Programma Bereikbaarheid

                    -

    40.707.000

                      -

                    -

           40.707.000

 Programma 3 Water

 35. Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking

      8.977.000

      3.750.000

                      -

                    -

           12.727.000

 Programma 5 Ruimte

 29. Reserve Stedelijke vernieuwing

      1.517.000

                    -

                      -

                    -

             1.517.000

 30. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

      4.840.000

         500.000

                      -

                    -

             5.340.000

 26. Europese proj. Landbouwsubsidies

      9.567.000

                    -

        2.400.000-

                    -

             7.167.000

 21. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen*

      4.648.000

      3.500.000

                      -

                    -

             8.148.000

 23. Reserve Programma Water als Econ. Drager

      1.080.000

      1.000.000

                      -

                    -

             2.080.000

 24. Reserve Werkgelegenheid en economie

    14.774.000

      3.064.000

                      -

                    -

           17.838.000

 32. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

    10.000.000

                    -

                      -

                    -

           10.000.000

 20. Reserve Waterrecreatie

      2.999.000

         681.000

                      -

                    -

             3.680.000

 27. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

      5.446.000

      1.612.000

                      -

                    -

             7.058.000

 Programma 6 Groen

 19. Reserve Cofinanciering Waddenzee

      3.652.000

         911.000

                      -

                    -

             4.563.000

 5. Reserve groen

    31.175.000

    16.539.000

      22.831.000-

                    -

           24.883.000

 18. Reserve Groene Uitweg

    10.230.000

         959.000

      11.189.000-

                    -

                            -

 Programma 7 Financiën

 1. Reserve UNA

      1.224.000

                    -

                      -

                    -

             1.224.000

 2. Reserve EXIN-H

    88.663.000

                    -

        4.012.000-

                    -

           84.651.000

 3. Reserve TWINH

  258.760.000

                    -

      26.353.000-

                    -

         232.407.000

 4. Reserve Actieprogramma 2010

    26.087.000

         558.000

        1.100.000-

                    -

           25.545.000

 6. Reserve ILG*

      1.335.000

                    -

                      -

                    -

             1.335.000

 17. Reserve Huisvesting

    16.740.000

                    -

        1.153.000-

                    -

           15.587.000

 28. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

      1.720.000

      6.388.000

        5.510.000-

                    -

             2.598.000

 8. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

      2.356.000

         887.000

           638.000-

                    -

             2.605.000

 9. Reserve Organisatieverandering

      2.945.000

                    -

        2.945.000-

                    -

                            -

 7. Reserve Bedrijfsvoering

      1.717.000

         508.000

           508.000-

                    -

             1.717.000

 37. Reserve GO-gelden

      3.965.000

                    -

                      -

                    -

             3.965.000

 Totaal Bestemmingsreserves

 659.475.000

 182.749.000

   173.654.000-

                    -

         668.570.000

 Reserves

 757.408.000

 182.749.000

   185.089.000-

                    -

         755.068.000

* De einddatum van deze reserves is 31-12-2017. Nadere besluitvorming over deze reserves volgt.

 Voor nadere toelichting op de reserves zie de toelichting na deze verloopoverzichten.

2018

 Beginsaldo

 Storting

 Onttrekking

 Vrijval

 Eindsaldo

 Algemene reserves

 Algemene reserves

    86.498.000

                    -

        3.123.000-

                    -

           83.375.000

 Totaal Algemene reserves

   86.498.000

                    -

       3.123.000-

                    -

           83.375.000

 Programma 1 Openbaar Bestuur

 22. Reserve Cofinanciering Europese projecten

      6.798.000

                    -

           153.000-

                    -

             6.645.000

 Programma 2 Bereikbaarheid

 11. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

    15.453.000

      1.600.000

      10.550.000-

                    -

             6.503.000

 13. Reserve Westfrisiaweg

                    -

    11.760.000

      11.760.000-

                    -

                            -

 14. Reserve OLV Greenport

      8.351.000

                    -

                      -

             8.351.000

 15. Reserve Zuidas en Zeepoort

    40.937.000

    18.454.000

                      -

                    -

           59.391.000

 12. Reserve Fietsinfrastructuur

      5.445.000

           89.000

                      -

                    -

             5.534.000

 10. Reserve Openbaar vervoer projecten

    40.267.000

    49.308.000

      50.030.000-

                    -

           39.545.000

 34. Reserve Infrastructuur**

    31.277.000

    19.541.000

      14.485.000-

                    -

           36.333.000

 33. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

      2.700.000

                    -

                      -

                    -

             2.700.000

 36. Reserve kapitaallasten Programma Bereikbaarheid

    40.707.000

    81.090.000

        1.984.000-

                    -

         119.813.000

 Programma 3 Water

 35. Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking

    12.727.000

      3.750.000

                      -

                    -

           16.477.000

 Programma 5 Ruimte

 29. Reserve Stedelijke vernieuwing

      1.517.000

                    -

                      -

                    -

             1.517.000

 30. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

      5.340.000

                    -

                      -

                    -

             5.340.000

 26. Europese proj. Landbouwsubsidies

      7.167.000

                    -

        1.400.000-

                    -

             5.767.000

 21. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

      8.148.000

      3.500.000

                      -

                    -

           11.648.000

 23. Reserve Programma Water als Econ. Drager

      2.080.000

      1.000.000

                      -

                    -

             3.080.000

 24. Reserve Werkgelegenheid en economie

    17.838.000

         322.000

                      -

                    -

           18.160.000

 32. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

    10.000.000

                    -

                      -

                    -

           10.000.000

 20. Reserve Waterrecreatie

      3.680.000

           72.000

                      -

                    -

             3.752.000

 27. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

      7.058.000

         393.000

                      -

                    -

             7.451.000

 Programma 6 Groen

 19. Reserve Cofinanciering Waddenzee

      4.563.000

         911.000

                      -

                    -

             5.474.000

 5. Reserve groen

    24.883.000

    17.959.000

      20.099.000-

                    -

           22.743.000

 Programma 7 Financiën

 1. Reserve UNA*

      1.224.000

                    -

        1.078.000-

                    -

                146.000

 2. Reserve EXIN-H

    84.651.000

                    -

      21.904.000-

                    -

           62.747.000

 3. Reserve TWINH

  232.407.000

                    -

      38.933.000-

                    -

         193.474.000

 4. Reserve Actieprogramma 2010

    25.545.000

         622.000

        1.100.000-

                    -

           25.067.000

 6. Reserve ILG

      1.335.000

                    -

                      -

                    -

             1.335.000

 17. Reserve Huisvesting

    15.587.000

                    -

        1.116.000-

                    -

           14.471.000

 28. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

      2.598.000

      5.779.000

        5.606.000-

                    -

             2.771.000

 8. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

      2.605.000

         887.000

           964.000-

                    -

             2.528.000

 7. Reserve Bedrijfsvoering

      1.717.000

         508.000

           508.000-

                    -

             1.717.000

 37. Reserve GO-gelden

      3.965.000

                    -

                      -

                    -

             3.965.000

 Totaal Bestemmingsreserves

 668.570.000

 217.545.000

   181.670.000-

                    -

         704.445.000

 Reserves

 755.068.000

 217.545.000

   184.793.000-

                    -

         787.820.000

* De einddatum van deze reserves is 31-12-2018. Nadere besluitvorming over deze reserves volgt.

** Reserve wordt geëvalueerd in 2018.

Voor nadere toelichting op de reserves zie de toelichting na de verloopoverzichten.

2019

 Beginsaldo

 Storting

 Onttrekking

 Vrijval

 Eindsaldo

 Algemene reserves

 Algemene reserves

    83.375.000

                    -

                      -

                    -

           83.375.000

 Totaal Algemene reserves

   83.375.000

                    -

                      -

                    -

           83.375.000

 Programma 1 Openbaar Bestuur

 22. Reserve Cofinanciering Europese projecten

      6.645.000

                    -

           153.000-

                    -

             6.492.000

 Programma 2 Bereikbaarheid

 11. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

      6.503.000

      1.300.000

        5.895.000-

                    -

             1.908.000

 13. Reserve Westfrisiaweg

                    -

    11.760.000

      11.760.000-

                    -

                            -

 14. Reserve OLV Greenport

      8.351.000

                    -

                      -

             8.351.000

 15. Reserve Zuidas en Zeepoort

    59.391.000

    11.505.000

                      -

                    -

           70.896.000

 12. Reserve Fietsinfrastructuur*

      5.534.000

         813.000

                      -

                    -

             6.347.000

 10. Reserve Openbaar vervoer projecten

    39.545.000

    50.308.000

      49.304.000-

                    -

           40.549.000

 34. Reserve Infrastructuur

    36.333.000

    22.616.000

      13.482.000-

                    -

           45.467.000

 33. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad**

      2.700.000

                    -

                      -

                    -

             2.700.000

 36. Reserve kapitaallasten Programma Bereikbaarheid

  119.813.000

    47.015.000

        4.872.000-

                    -

         161.956.000

 Programma 3 Water

 35. Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking

    16.477.000

      3.750.000

                      -

                    -

           20.227.000

 Programma 5 Ruimte

 29. Reserve Stedelijke vernieuwing

      1.517.000

                    -

                      -

                    -

             1.517.000

 30. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

      5.340.000

                    -

                      -

                    -

             5.340.000

 26. Europese proj. Landbouwsubsidies

      5.767.000

                    -

           900.000-

                    -

             4.867.000

 21. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

    11.648.000

      3.500.000

                      -

                    -

           15.148.000

 23. Reserve Programma Water als Econ. Drager*

      3.080.000

      1.000.000

                      -

                    -

             4.080.000

 24. Reserve Werkgelegenheid en economie*

    18.160.000

      2.929.000

                      -

                    -

           21.089.000

 32. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

    10.000.000

                    -

                      -

                    -

           10.000.000

 20. Reserve Waterrecreatie*

      3.752.000

         651.000

                      -

                    -

             4.403.000

 27. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen*

      7.451.000

      1.552.000

                      -

                    -

             9.003.000

 Programma 6 Groen

 19. Reserve Cofinanciering Waddenzee*

      5.474.000

         951.000

                      -

                    -

             6.425.000

 5. Reserve groen

    22.743.000

    21.744.000

      15.852.000-

                    -

           28.635.000

 Programma 7 Financiën

 1. Reserve UNA

         146.000

                146.000

 2. Reserve EXIN-H

    62.747.000

                    -

           566.000-

                    -

           62.181.000

 3. Reserve TWINH

  193.474.000

                    -

      41.204.000-

                    -

         152.270.000

 4. Reserve Actieprogramma 2010

    25.067.000

      2.191.000

                      -

                    -

           27.258.000

 6. Reserve ILG

      1.335.000

                    -

                      -

                    -

             1.335.000

 17. Reserve Huisvesting

    14.471.000

                    -

        1.078.000-

                    -

           13.393.000

 28. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

      2.771.000

      6.358.000

        5.510.000-

                    -

             3.619.000

 8. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

      2.528.000

         887.000

           485.000-

                    -

             2.930.000

 7. Reserve Bedrijfsvoering

      1.717.000

         508.000

           508.000-

                    -

             1.717.000

 37. Reserve GO-gelden

      3.965.000

                    -

                      -

                    -

             3.965.000

 Totaal Bestemmingsreserves

 704.445.000

 191.338.000

   151.569.000-

                    -

         744.214.000

 Reserves

 787.820.000

 191.338.000

   151.569.000-

                    -

         827.589.000

* De einddatum van deze reserves is 31-12-2019. Nadere besluitvorming over deze reserves volgt.

** Reserve wordt geëvalueerd in 2019.

Voor nadere toelichting op de reserves zie de toelichting na de verloopoverzichten.

2020

 Beginsaldo

 Storting

 Onttrekking

 Vrijval

 Eindsaldo

 Algemene reserves

 Algemene reserves (inclusief positief begroot resultaat 2019)

    83.871.000

                    -

                      -

                    -

           83.871.000

 Totaal Algemene reserves

   83.871.000

                    -

                      -

                    -

           83.871.000

 Programma 1 Openbaar Bestuur

 22. Reserve Cofinanciering Europese projecten

      6.492.000

                    -

           153.000-

                    -

             6.339.000

 Programma 2 Bereikbaarheid

 11. Reserve Groot Onderh. Wegen en Vaarwegen

      1.908.000

      1.600.000

        1.450.000-

                    -

             2.058.000

 13. Reserve Westfrisiaweg

                    -

    11.760.000

      11.760.000-

                    -

                            -

 14. Reserve OLV Greenport

      8.351.000

                    -

                      -

                    -

             8.351.000

 15. Reserve Zuidas en Zeepoort

    70.896.000

      7.600.000

                      -

                    -

           78.496.000

 12. Reserve Fietsinfrastructuur

      6.347.000

                    -

                      -

                    -

             6.347.000

 10. Reserve Openbaar vervoer projecten

    40.549.000

    50.309.000

      50.523.000-

                    -

           40.335.000

 34. Reserve Infrastructuur

    45.467.000

    16.788.000

      12.842.000-

                    -

           49.413.000

 33. Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

      2.700.000

                    -

                      -

                    -

             2.700.000

 36. Reserve kapitaallasten Programma Bereikbaarheid

  161.956.000

    15.729.000

        6.776.000-

                    -

         170.909.000

 Programma 3 Water

 35. Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterking

    20.227.000

                    -

                      -

                    -

           20.227.000

 Programma 5 Ruimte

 29. Reserve Stedelijke vernieuwing

      1.517.000

                    -

                      -

                    -

             1.517.000

 30. Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

      5.340.000

                    -

                      -

                    -

             5.340.000

 26. Europese proj. Landbouwsubsidies

      4.867.000

                    -

           350.000-

                    -

             4.517.000

 21. Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

    15.148.000

                    -

                      -

                    -

           15.148.000

 23. Reserve Programma Water als Econ. Drager

      4.080.000

                    -

                      -

                    -

             4.080.000

 24. Reserve Werkgelegenheid en economie

    21.089.000

                    -

                      -

                    -

           21.089.000

 32. Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

    10.000.000

                    -

                      -

                    -

           10.000.000

 20. Reserve Waterrecreatie

      4.403.000

                    -

                      -

                    -

             4.403.000

 27. Reserve Ontwikkeling Havencomplexen

      9.003.000

         250.000

                      -

                    -

             9.253.000

 Programma 6 Groen

 19. Reserve Cofinanciering Waddenzee

      6.425.000

                    -

                      -

                    -

             6.425.000

 5. Reserve groen

    28.635.000

    21.219.000

      15.799.000-

                    -

           34.055.000

 Programma 7 Financiën

 1. Reserve UNA

         146.000

                    -

                      -

                    -

                146.000

 2. Reserve EXIN-H*

    62.181.000

                    -

           137.000-

                    -

           62.044.000

 3. Reserve TWINH*

  152.270.000

                    -

        3.708.000-

                    -

         148.562.000

 4. Reserve Actieprogramma 2010

    27.258.000

                    -

                      -

                    -

           27.258.000

 6. Reserve ILG

      1.335.000

                    -

                      -

                    -

             1.335.000

 17. Reserve Huisvesting

    13.393.000

                    -

        1.040.000-

                    -

           12.353.000

 28. Reserve monumenten (Mr.F.J.Kranenburgfonds)

      3.619.000

      5.707.000

        5.510.000-

                    -

             3.816.000

 8. Reserve Vervanging ICT-apparatuur

      2.930.000

         887.000

           485.000-

                    -

             3.332.000

 7. Reserve Bedrijfsvoering

      1.717.000

         508.000

           508.000-

                    -

             1.717.000

 37. Reserve GO-gelden

      3.965.000

                    -

                      -

                    -

             3.965.000

 Totaal Bestemmingsreserves

 744.214.000

 132.357.000

   111.041.000-

                    -

         765.530.000

 Reserves

 828.085.000

 132.357.000

   111.041.000-

                    -

         849.401.000

* De einddatum van deze reserves is 31-12-2020. Nadere besluitvorming over deze reserves volgt.

5.3.7.2 Toelichting op de reserves

1

Reserve UNA

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang.

Instellingsbesluit

Op 19 april 2004 hebben Provinciale Staten op grond van de nieuwe verordening Financieel beheer 2004 (voordracht 25) besloten het UNA-Compartiment los te koppelen van FINH en het onderdeel als bestemmingsreserve UNA deel te laten uitmaken van de algemene reserve.

Programma

Programma 8 – Financiën

Looptijd (gewijzigd)

Vanaf: 19 april 2004
Eindigt op: 31 december 2018
De einddatum wordt gewijzigd in 31 december 2018, omdat het project Verbrakking polder Westzaan nog moet worden afgerond.

Toelichting (nieuwe) stortingen

Er zijn geen stortingen geraamd voor 2017.

Toelichting stand

Voor 2017 is er aan onttrekkingen geraamd € 0. Het project Verbrakking polder Westzaan is geraamd voor 1,1 miljoen voor 2018.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

2

Reserve EXIN-H

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van wegen, openbaar vervoer, zorg en welzijn, jeugdzorg, duurzame energie, sociaal-culturele infrastructuur.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2006

Programma

Programma 8 – Financiën

Looptijd

Vanaf: 12 december 2005
Eindigt op: 31 december 2020

Toelichting (nieuwe) stortingen

Geen stortingen voorzien

Toelichting stand

Voor uitgaven ten laste van de reserve zijn/worden in verschillende programma’s kasramingen opgenomen. In de reserve zijn voldoende middelen beschikbaar om de (door PS) geaccordeerde projecten te kunnen dekken. Daarnaast zijn er delen van compartimenten (peildatum 1 juli 2016) waarover PS nog dienen te besluiten:
Programma Bereikbaarheid € 37.7 miljoen
Compartiment Weginfrastructuur € 4,3 miljoen Hiervan is € 4,0 miljoen bestemd voor een door gemeente Haarlem aan te vragen project.
Compartiment OV € 33,4 miljoen
Deze middelen zijn gereserveerd voor: HOV Noordwijk,  HOV Knooppunten Amstelveen, Haarlem Schiphol/Zuidas A9,  Kunstwerken railbestending en HOV Amstelveen – Uithoorn.

Programma Milieu € 2,7 miljoen
Impulsprogramma Duurzame Energie € 2,7 miljoen.  Dit is het restant van de eenmalige dividenduitkering van het fonds ODEN-H. Besluitvorming over de inzet hiervan wordt voorbereid.

Programma  Cultuur en Welzijn
Voor het opdrachtenbudget beleid voor de Stelling van Amsterdam is nog € 100.000 beschikbaar. De kasraming wordt met de begroting van 2018 bijgesteld.
Het restant budget van € 135.100 voor het Museaal Centrum K&C Bergen komt niet tot besteding.

Besluitvorming

Op het moment dat bovengenoemde projecten uitvoeringsgereed zijn (uitgewerkt en uit onderhandeld) zullen de projecten aan PS ter besluitvorming worden voorgelegd. 

Bestedingsplan

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

3

Reserve TWIN-H

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het genereren van grootschalige investeringsprojecten met evident maatschappelijk en provinciaal belang specifiek op het terrein van bereikbaarheid, mobiliteit, verduurzaming, groen en sociaal-culturele infrastructuur.

Instellingsbesluit

Provinciale Staten hebben op 10 november 2008 bij voordracht 77 “2e investeringsimpuls TWIN-H: bouwen aan de toekomst van Noord-Holland” ingestemd met de instelling van de bestemmingsreserve Tweede Investeringsimpuls Noord-Holland (TWIN-H).

Programma

Programma 8 – Financiën

Looptijd

Vanaf: 10 november 2008
Eindigt op: 31 december 2020

Toelichting (nieuwe) stortingen

Er zijn geen stortingen voorzien.

Toelichting stand

Er zitten voldoende middelen in de reserve om de (reeds door PS) geaccordeerde projecten te kunnen dekken. Daarnaast zit er in het compartiment Weginfrastructuur nog een bedrag van € 39,4 miljoen (peildatum 1-7-2016) waarover PS nog dienen te besluiten. Hiervan is € 2,5 miljoen voor de verbinding A8-A9 en € 36,9 miljoen voor het Investeringspakket Bereikbaarheid Alkmaar. Binnen het Investeringspakket Bereikbaarheid regio Alkmaar hebben PS op 22 september 2014 reserveringen vastgesteld voor diverse projecten. Een aantal projecten bevindt zich nog in de studiefase. Wanneer deze projecten uitvoeringsgereed zijn, zal de definitieve kredietaanvraag middels een seperate voordracht aan PS worden voorgelegd.Binnen het compartiment OV resteert nog een bedrag van € 13,95 miljoen als gevolg van verlaging krediet HOV Velsen. Hiervoor zal aan PS een alternatief bestedingsplan worden voorgelegd.
Voor het compartiment Landbouw (Greenport Aalsmeer) is er nog een bedrag van € 9,8 miljoen beschikbaar . In 2016 zal bekeken worden in hoeverre dit kan worden ingezet ten behoeve van de regionale opgaven uit de Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025.
Voor het compartiment OV-Knooppunten is nog een bedrag van € 4,9 beschikbaar. Hiervan is € 4,8 miljoen nog niet beschikbaar gesteld en zal in 2017 een bestedingsplan ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd.
Voor compartiment projecten Cultuurhistorie is nog een bedrag van € 4,2 beschikbaar voor de Stelling van Amsterdam.

Besluitvorming

Op het moment dat bovengenoemde projecten uitvoeringsgereed zijn (uitgewerkt en uit onderhandeld) zullen de projecten aan PS ter besluitvorming worden voorgelegd.Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

Bestedingsplan

4

Reserve Actieprogramma 2010

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het realiseren van de door PS aangewezen projecten (zoals Provinciale Woonvisie 2010-2020, Artis en HIRB Light) waarvoor de middelen in de bestemmingsreserve zijn ondergebracht.

Instellingsbesluit

Zomernota 2010, vastgesteld door PS op 27 september 2010, punt 14 bij voordracht_50

Programma

Programma 8 – Financiën

Looptijd

Vanaf: 27 september 2010
Eindigt op: 31 december 2021

Toelichting (nieuwe) stortingen

Conform het coalitieakkoord 2015-2019 Ruimte voor Groei  wordt er in de periode 2016 tot 2020 totaal €  3,9 miljoen gestort  voor de verduurzaming van bestaande Woningbouw. Daarnaast is bij de Kaderbrief 2017 besloten om in de jaren 2017 t/m 2019 jaarlijks extra € 210.000,- te storten voor Woonvisie: collectieve zelfbouw (totaal € 630.000,-)

Toelichting stand

De stand van de reserve is geoormerkt voor:

I.Reserveringen waarvoor een bestedingsplan aan PS zal worden voorgelegd ter besluitvorming  vervolgens zal worden betrokken in de kasraming in meerjarenperspectief:  

Woonvisie 2020

·         Binnenstedelijk bouwen € 7,9 miljoen;
·         Verduurzaming van bestaande woningbouw, totaal stortingen tussen 2015 en 2020 € 10,2 miljoen;
·         Binnenstedelijk bouwen ad  € 7,9 miljoen;
·         De inzet overige middelen voor de uitvoering van de woonvisie € 1,4 miljoen.

Programma Water € 7,7 miljoen

·         Programma Kustvisie € 7,7 miljoen. In de tweede helft van 2016 wordt aan PS voorgesteld om hiervan € 4,7 miljoen in te zetten voor ‘Meekoppelkansen Markermeerdijken’.

II.Restant middelen waarvoor reeds een besluit door uw staten is genomen maar nog niet is betroken in de kasraming:

·         Uitvoering Motie 5-16 € 1,1 miljoen
·         Uitvoering Woonvisie € 3,3 miljoen

Jaarlijks wordt de kasraming ten behoeve van besteding in meerjarenperspectief aangepast

Besluitvorming

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

Bestedingsplan


 

5

Reserve Groen

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel het realiseren van het in het hoofdstuk ‘Beschermen’ vastgelegde beleid van de Agenda Groen (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 11 maart 2013) met betrekking tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN), Natura2000 en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), verbindend groen,  natuurcompensatie en recreatieve verbindingen. De uitvoering wordt geprogrammeerd in het jaarlijks door PS vast te stellen geactualiseerde Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG). De Reserve Groen is niet bedoeld voor het financieren van het beheer van groengebieden.
Tekst geactualiseerd conform PMG. Tevens het besluitvormingsniveau aangepast.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Programma

Programma 6 – Groen

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: 31 december 2025

Toelichting (nieuwe) stortingen

De jaarlijkse stortingen in deze reserve hebben betrekking op:

·         Een deel van de bijdrage die de provincie van het Rijk krijgt ten behoeve van Natuur (conform afspraken in het Natuurakkoord (2011) en het Natuurpact (2013), meicirculaire 2015).
·         Het gerealiseerde resultaat op de boekwaarden (winst/verlies) van de verkoop van de aan ons overgedragen BBL- en PASO-gronden, dit wordt jaarlijks gestort dan wel onttrokken aan de reserve Groen.

Toelichting stand

Op 1-1-2016 bedroeg de stand € 59 miljoen, de geraamde onttrekking en storting in 2016 bedragen respectievelijk € 43,1 miljoen en € 15,3 miljoen, hetgeen de stand per 31-12-2016 op € 31,2 miljoen brengt. In 2017 is een onttrekking geraamd van € 22,8 miljoen en een storting van € 16,5 miljoen. De onttrekkingen worden geprogrammeerd in het Provinciale Meerjarenprogramma Groen 2017-2021. In het verloop van de reserve kunnen aanzienlijke fluctuaties optreden als gevolg van diverse onzekerheden. Deze onzekerheden betreffen met name aan- en verkopen van gronden (prijsfluctuaties in de grondmarkt en het vertrekpunt van vrijwilligheid bij verwerving) en de exacte financiële omvang en tranches van subsidiëring van onder andere het maatregelenpakketten in de Natura2000-gebieden.

Besluitvorming

Op basis van de vaststelling van het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen (PMG) door PS worden de benodigde middelen voor verwerving, inrichting en voorbereidingskosten voor groenprojecten geraamd in de begroting en op basis van realisatie onttrokken aan de Reserve Groen. Over de voortgang van de projecten en de daarvoor benodigde aan de Reserve Groen onttrokken middelen wordt jaarlijks in het PMG verantwoording afgelegd.

Het Provinciale Meerjarenprogramma Groen 2017-2021 zal in november 2016 in PS worden vastgesteld.

Bestedingsplan

Agenda Groen en het Provinciale Meerjarenprogramma Groen 2017-2021.

 
 

6

Reserve ILG

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve heeft als doel afwikkeling van verplichtingen die zijn aangegaan in het kader van de rijksdoelen ILG en provinciale doelen ILG (PMJP-A), voor zover deze niet vallen binnen de reikwijdte van de Agenda Groen.

Instellingsbesluit

Begroting 2007 d.d. 13 november 2006

Programma

Programma 8 – Financiën

Looptijd

Vanaf: 13 november 2006
Eindigt op: 31 december 2017

Toelichting (nieuwe) stortingen

In de reserve ILG worden geen stortingen meer gedaan.

Toelichting stand

De stand van de reserve bedroeg per 1-1-2016 € 6.7 miljoen. Bij de Kaderbrief 2017 is besloten € 2 miljoen te laten vrijvallen omdat de reservering voor overprogrammering POP niet tot besteding zal komen. Daarnaast zijn in 2016 onttrekkingen geraamd tot een bedrag van € 3,4 miljoen voor Verdrogingsbestrijding, Stelling van Amsterdam en Anna’s Hoeve. De stand per 1-1-2017 komt hiermee op € 1,3 miljoen.

Besluitvorming

Conform het doel van de reserve zullen in 2017 nog uitgaven worden gedaan in het kader van de rijks- en provinciale doelen ILG.

Bestedingsplan

Er is geen bestedingenplan. De in de reserve beschikbare middelen
worden, conform het doel van de reserve, o.m. ingezet voor
verdrogingsbestrijding en subsidieverlening voor de Stelling van Amsterdam en Anna’s Hoeve.

7

Reserve Bedrijfsvoering

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bestemd voor het egaliseren van de bedrijfsvoeringskosten en strategische ICT-investeringen (Impulsbudget).

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Programma

Programma 8 Financiën (Programma overkoepelende reserves)

Looptijd

Vanaf: 2016
Eindigt op: nvt

Toelichting (nieuwe) stortingen

Het restant van het Impulsbudget dat was opgenomen in de Reserve Huisvesting is per 1-1-2016 overgeheveld naar de Reserve Bedrijfsvoering. Jaarlijks wordt structureel  € 508.000 toegevoegd aan deze reserve ten behoeve van het Impulsbudget, waarvoor dekking plaatsvind vanuit de apparaatskosten. Jaarlijks zal het resterende eindsaldo van de materiële apparaatskosten worden gestort in/onttrokken uit Reserve Bedrijfsvoering.

Toelichting stand

Saldo Impulsbudget per 1 januari 2016 dat is opgenomen in Reserve Huisvesting en eerste jaarlijkse storting van € 508.000.

Besluitvorming

Kaderbrief 2017

Bestedingsplan

Egalisereren bedrijfsvoeringskosten en strategische ICT-investeringen (Impulsbudget)

8

Reserve Vervanging ICT-apparatuur

Functie

Egalisatiereserve

Doel

Uit de reserve worden de kosten van vervanging van ICT-apparatuur betaald.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2012, vastgesteld door PS op 5 maart 2012, punt 8a bij voordracht 16.

Programma

Programma 8 Financiën (Programma overkoepelende reserves)

Looptijd

Vanaf: 2012
Eindigt op: geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

De reguliere storting van € 550.000 is vanaf 2016 structureel verruimd naar €887.000 (€337.000 extra per jaar) omdat telecommunicatievoorzieningen ingaande 2015 ook uit deze reserve worden betaald.
De storting is nodig om meerjarig te kunnen blijven investeren in ICT-apparatuur.

Toelichting stand

De stand is overeenkomstig het meerjarige bestedingsplan, dat voor ICT-apparatuur is gemaakt.

Besluitvorming

Binnen de bestemmingsreserve worden de middelen voor de genoemde uitgaven gereserveerd. Jaarlijks worden de uitgaven voor vervanging van ICT-apparatuur onttrokken aan de reserve.

Bestedingsplan

Het bestedingsplan bestaat uit vervangings-investeringen die zijn bepaald aan de hand van de economische levensduur van deze ICT-Hardware.

9

Reserve Organisatieverandering

Functie

Budgetgerichte reserve voor de kosten voortkomend uit organisatieveranderingen.

Doel

De provincie is in ontwikkeling, die ontwikkeling wordt beschreven in de ‘Agenda voor de Toekomst’. Die Agenda schetst een regieorganisatie met een kleine, hoogwaardige en flexibele beleidskern. Uitvoerende taken plaatsen we op afstand en zelf blijven we alleen doen waar we bij uitstek goed in zijn.
Elke directie concretiseert deze langetermijnvisie op het concern in een eigen houtskoolschets waarin op hoofdlijnen staat wat er inhoudelijk en organisatorisch gaat veranderen.
De kosten voortvloeiend uit deze organisatieveranderingen zoals het begeleiden van de transitieprocessen, het bevorderen van de inzetbaarheid van medewerkers en van Vitaal Organiseren worden onder andere uit deze Reserve gedekt.

Instellingsbesluit

Zomernota 2014, vastgesteld door PS op 12 augustus 2014, punt 4 bij voordracht 63

Programma

Programma 8 Financiën (Programma overkoepelende reserves)

Looptijd

De Reserve Organisatieveranderingen wordt op 31 december 2017 geëvalueerd.

Toelichting (nieuwe) stortingen

Geen.

Toelichting stand

De stand is overeenkomstig het bestedingsplan dat aan deze reserve ten grondslag ligt.

Voor 2017 is aan onttrekkingen geraamd € 2.944.904

Besluitvorming

De uitgaven uit deze reserve (kasramingen)  worden via de begroting en begrotingswijzigingen aan PS voorgelegd.

Bestedingsplan

Bestedingsplan Reserve Organisatieveranderingen, sector Personele Dienstverlening.

10

Reserve Openbaar Vervoer projecten

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserveren van provinciale middelen voor de uitvoering van Visie Openbaar Vervoer 2020 (Visie Openbaar Vervoer 2020, vastgesteld door PS op 6_februari_2012, punt 9 bij_voordracht_03). Egalisatie van nog niet bestede middelen voor infrastructuur, aanleg en constructie.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.Kaderbrief 2012, vastgesteld door PS op 27 juni 2011, punt 8 bij voordracht 50.

Programma

Programma 2 - Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

Vanaf 2016 vindt er conform het coalitieakkoord jaarlijkse storting plaats van een deel van de voormalige BDU middelen uit het provinciefonds voor explopitatie OV.  De storting bedraagt in 2017 €  47,3 miljoen en loopt op naar € 50 miljoen vanaf 2020 wegens jaarlijkse indexering.
Kaderbrief 2017 (§ 5.1, regel L) De storting in de reserve OV voor de Zuidtangent wordt verlaagd vanaf 2016. Dit is mogelijk omdat destijds bij de instelling van de reserve onzekerheid bestond over bijdragen van de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten en naar nu blijkt blijft de bijdrage van de provincie in de realisatie van HOV beperkt tot 5% van de investering.

·         Éénmalig met €    10,353 miljoen in 2016 (vrijval)
·         Éénmalig met €   1,9 miljoen in 2017 (verl. storting)
·         Jaarlijks met  €   3,451 miljoen vanaf het jaar 2018. (verl. storting)

Bij het Coalitieakkoord Ruimte voor Groei zijn middelen opgenomen voor de EHOV-kit OV, daartoe wordt tussen 2016 en 2020 in totaal € 3,7 miljoen gestort in de Reserve OV.

Toelichting stand

In IPO verband en in overleg met het ministerie van I en M is afgesproken om de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren  versneld in te zetten via de exploitatiebijdragen Openbaar vervoer. De exploitatievergoeding voor het jaar 2016 wordt daarom deels gedekt uit de BDU Rijksmiddelen uit voorgaande jaren.  De onttrekking aan de reserve OV is met een evenredig deel afgenomen om vervolgens ingezet te kunnen worden voor de oorspronkelijke BDU-OV projecten.

Restant middelen waarvoor reeds een besluit door uw staten is genomen maar nog niet is betrokken in de kasraming:

·         oorspronkelijke BDU OV-projecten € 20 miljoen;
·         exploitatie OV € 10 miljoen
·         resterende middelen voor de Zuidtangent € 10 miljoen

Jaarlijks wordt de kasraming ten behoeve van besteding in meerjarenperspectief aangepast.

Besluitvorming

De exploitatiebijdragen aan Concessie OV worden ter besluitvorming voorgelegd aan PS met de jaarlijkse begroting en zomernota.

De OV-Visie met bestedingplan is via separate besluit door PS vastgelegd op 16 juli 2012 bij voordracht 64.

Bestedingsplan

11

Reserve Groot Onderhoud wegen en vaarwegen

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Reserve voor groot onderhoud van het provinciaal infrastructuur areaal wegen, vaarwegen, en kunstwerken, specifiek het dekken van tijdelijk beheer en onderhoudsprojecten die gedeeltelijk buiten de scope van het provinciaal meerjarenprogramma onderhoud vallen, zoals inrichting brugbediening, vervanging kunstwerken en oevers Noord-hollandsch Kanaal, en onderhoudsprojecten op basis van eenmalige afkoopsommen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48. Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67.

Programma

Programma 2 - Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

De provincie is wettelijk verplicht om haar beweegbare kunstwerken te laten voldoen aan de machinerichtlijn (MRL). De MRL is wetgeving voor veilig gebruik en beheersing van risico’s voor gebruikers en onderhoudspersoneel van machines. In de nabije toekomst worden vrijwel zeker grote wijzigingen aangebracht bijvoorbeeld door de kunstwerken te voorzien van afstandbediening. De opgave is geïnventariseerd en er is een uitvoeringsprogramma tot 2026 opgesteld, waarmee de opgave zo efficient mogelijk gerealiseerd kan worden. Ten behoeve van het programma MRL wordt in totaal € 11,8 mln gestort in de Reserve Groot Onderhoud wegen en vaarwegen vanaf 2017 tot en met 2026.

Toelichting stand

De reserve dekt de lopende programma’s Vervangingsinvestering Kunstwerken (VIK), programma 24-uurs brugbediening, onderhoud Vaart in de Zaan, en de Machinerichtlijn (MRL).

Besluitvorming

Bestedingsplan

Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO), programma 24-uurs brugbediening, Vaart in de Zaan, programma Machinerichtlijn.

12

Reserve Fietsinfrastructuur

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Uitvoeren van de Impuls Fietsmaatregelen ten behoeve van het oplossen van knelpunten.

Instellingsbesluit

Najaarsnota 2008 d.d. 17 november 2008, voordracht 854. Zomernota 2011 d.d. 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Programma

Programma 2 – Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 17 november 2008
Eindigt op: 31 december 2019

Toelichting (nieuwe) stortingen

In de periode 2017-2019 wordt er in het kader van het besluit bij het Coalitieakkoord 2015 genomen besluit om gedurende de huidige collegeperiode in totaal € 5 miljoen in de reserve te storten,  € 1.753.000 gestort.

Toelichting stand

Bij het Coalitieakkoord 2015 is besloten om gedurende de huidige collegeperiode in totaal € 5 miljoen in de reserve te storten. Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2017 aan PS hiervoor een bestedingsplan worden voorgelegd en de huidige looptijd tot 31-12-2017 met 2 jaar te verlengen naar 31-12-2019. Naast deze bij het Coalitieakkoord beschikbaar gesteld budget zit er in de reserve ook nog middelen voor lopende projecten. Deze middelen zijn voldoende om de realisatie van deze projecten te dekken.   

Besluitvorming

In 2016 zal voor de besteding van de bij het Coalitieakkoord 2015 beschikbaar gesteld € 5 miljoen een bestedingsplan via een separate voordracht aan PS worden voorgelegd. Op basis hiervan zullen de middelen tot besteding komen.

Bestedingsplan

13

Reserve Westfrisiaweg

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Dekking uit provinciale middelen van de investeringsuitgaven die gedaan worden bij de besteding van het krediet voor de realisatie van het project “N23 Opwaardering Westfrisiaweg”.

Instellingsbesluit

Laatste begrotingswijziging 2012 n.a.v. kredietaanvraag 88-2012, vastgesteld door PS op 17 december 2012, punt 8b bij voordracht 104.

Programma

Programma 2 - Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 17 december 2012
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

De dekking voor het project “Opwaardering N23 Westfrisiaweg” is gevonden in verschillende begrotingsposten uit verschillende jaren. De bestedingen lopen niet synchroon met de in de verschillende jaren op de begroting aanwezige provinciale middelen. Daarom worden in deze reserve alle eigen provinciale dekkingsmiddelen beschikbaar gehouden tot de tijdstippen dat deze voor het project daadwerkelijk tot besteding komen. Daarnaast zijn er voor het project ook nog middelen van derden beschikbaar. Deze middelen maken geen onderdeel uit van deze reserve, maar staan op de balans onder overlopende passiva.
Het betreft de volgende provinciale middelen die in de reserve worden gestort:
De storting voor 2017 van € 14,26 mln. en daarna € 11,76 mln. uit de begroting is conform besluitvorming.

Toelichting stand

De jaarlijkse storting in de reserve N23 zullen ieder jaar volledig tot besteding komen.

Besluitvorming

Realisatieovereenkomst uit 2010, Kredietaanvraag (N23 88-2012) en het Uitvoeringscontract.

Bestedingsplan

Realisatieovereenkomst uit 2010, Kredietaanvraag (N23 88-2012) en het Uitvoeringscontract.

14

Reserve OLV Greenport

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Op basis van motie M4-8 (Begroting 2011) is voorzien in een provinciale bijdrage aan de realisatie van de ongestoorde logistieke verbinding (OLV) Greenport-Aalsmeer.

Instellingsbesluit

Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht 67. Laatste begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.

Programma

Programma 2 – Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 24 september 2012
Eindigt op: 31 december 2017

Toelichting (nieuwe) stortingen

Er vinden geen nieuwe stortingen plaats.

Toelichting stand

In de reserve zitten voldoende middelen om het lopend project Truckparking, waar voor PS in 2014 € 3 miljoen beschikbaar hebben gesteld, te dekken. Naast dit lopend project was er in 2016 nog een bedrag van € 8,3 miljoen beschikbaar voor het (hoofd)project OLV Greenport. Naar verwachting zal in 2016 hiervoor een bestedingsvoorstel aan PS worden voorgelegd.

Besluitvorming

Aan PS zal voor de besteding van de voor OLV Greenport gereserveerde middelen via een separate voordracht een bestedingsplan worden voorgelegd.

Bestedingsplan

15

Reserve Zuidas en Zeepoort

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het doel van de bestemmingsreserve is om een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de projecten Zuidas Amsterdam en Zeeport IJmuiden.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.
Laatste Begrotingswijziging 2011, vastgesteld door PS op 12 december 2011, punt 11 bij voordracht 88.

Programma

Programma 2 - Bereikbaarheid

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2021

Toelichting (nieuwe) stortingen

De storting bedraagt in 2017 € 9.257.000,-
De toekomstige stortingen zijn bestemd voor de bijdrage aan het project Zuidas.

Toelichting stand

Er zijn nog geen onttrekkingen geraamd voor 2017 en verder.

Besluitvorming

Op 22 september 2014 hebben PS bij voordracht Provinciaal Inpassingsplan Zeetoegang IJmuiden (2014-69) een bedrag van       € 56.760.000 voor Zeepoort IJmond beschikbaar gesteld.

Bestedingsplan

Afspraken met betrekking tot de bijdrage aan het project Zuidas Amsterdam zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Zuidas Dok uit 2012 tussen partijen (het Rijk, gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en PNH)

 17

Reserve Huisvesting

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bestemd voor het dekken van de kapitaallasten die volgen uit de recente investeringen in de huisvesting van de provincie.

Instellingsbesluit

Lentenota 2009, vastgesteld door PS op 22 juni 2009, punt 10

Programma

8 Financiën (Programma overkoepelende reserves)

Looptijd

Vanaf: 22 juni 2009
Eindigt op: 2038

Toelichting (nieuwe) stortingen

Geen stortingen vinden er plaats.

Toelichting stand

Conform Statenvoordracht 67 ‘Kredietaanvraag provinciale huisvesting’ van 9 november 2009 worden de kapitaallasten van het krediet Renovatie Houtplein geëgaliseerd.
Daarnaast is het saldo van het Impulsbudget per 1 januari 2016 aan de reserve onttrokken en overgeheveld naar de bij de Zomernota 2016 nieuw ingestelde reserve Bedrijfsvoering (besluitvorming Kaderbrief 2017).

Besluitvorming

Voordracht 54 nov, ‘14 eindverantwoording Een nieuw Huis.

Voordracht 62 nov. ‘13 beëindiging van de projecten ‘gebouw Houtplein’ en ‘tijdelijke huisvesting’. Deze projecten behoorden tot het programma ‘Een nieuw huis’.

Bestedingsplan

Kapitaallasten Renovatie gebouw Houtplein. De omvang van de reserve is voldoende om de kapitaallasten gedurende de gehele afschrijvingstermijn te egaliseren.

18

Reserve Groene Uitweg

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het uitvoeren van het programma De Groene Uitweg. Dit programma heeft tot doel om de landschappelijke kwaliteiten van de Vechtstreek te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het programma maakt onderdeel uit van het pakket van Groen Blauwe investeringen die zijn gekoppeld aan de uitvoering van het Stroomlijnalternatief Schiphol Amsterdam Almere (SAA). Diverse projecten vallen onder de zes thema’s, zoals beschreven in de Noordvleugelbrief uit 2006. De thema’s zijn: Natuurboulevard / Waterberging Horstermeer /  Recreatieve vaarverbindingen / Fietspaden en -bruggen / Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie / Behoud weidelandschap.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht 44.

Programma

Programma 8 – Financiën

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: 2022

Toelichting (nieuwe) stortingen

In 2017 wordt een bedrag van € 959.000 aan stortingen verwacht. Dit bedrag wordt voor project Fietsbrug Nigtevecht gedeclareerd bij Provincie Utrecht voor € 850.000 en voor € 109.000 voor een natuurverbinding.

Toelichting stand

De dekkingsmiddelen van dit programma zijn de Reserve Groene Uitweg en een balanspost met de ontvangen Rijksmiddelen (BDU). Naar verwachting zal deze reserve in 2017 worden uitgeput. Daarna wordt de balanspost als dekkingsmiddel ingezet.

Besluitvorming

Wijze waarop besluitvorming plaatsvindt, bijvoorbeeld:

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

Bestedingsplan

19

Reserve Cofinanciering Waddenzee

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Provinciale cofinanciering van projecten in het kader van de Waddenzee en de decentralisatie van het Waddenfonds.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Programma

Programma 5 – Ruimte of 6 - Groen

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2019

Toelichting (nieuwe) stortingen

De storting bedraagt in 2017 € 911.000
Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Waddengebied: Cofinanciering Waddenfonds in de jaren 2015-2019 (oorspronkelijk € 4 miljoen en verlaagd naar € 3,773 miljoen) gestort.

Toelichting stand

Onttrekkingen vinden plaats op basis van de Uitvoeringsregeling cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland.

Besluitvorming

Deze regeling komt voort uit het coalitieakkoord

Bestedingsplan

De subsidieregeling Cofinanciering Waddenfonds.

20

Reserve Waterrecreatie

Functie

Budgetgerichte reserve

Doel

De reserve heeft als doel om de kosten te dekken van een visie op waterrecreatie en via cofinanciering middelen ter beschikking te stellen voor initiatieven die bijdragen aan de bevordering van waterrecreatie, rekening houdend met ruimtelijk beleid

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Programma

De uitvoering valt onder Programma 3, Water.

Looptijd

Vanaf 2015
Tot en met 2019.

Toelichting (nieuwe) stortingen

De bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde € 4 miljoen wordt over de periode 2015-2019 gestort in de reserve (2017: € 680.981, 2018: € 71.523 en 2019: € 650.794). In 2016 is, naast de storting van € 793.531, bij de eerste begrotingswijziging van € 600.000 van de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde € 1 miljoen voor proceskosten gestort in de reserve.

Toelichting stand

De stand van de reserve bedroeg per 1-1-2016 € 1.804.746. De storting  2016 bedroeg € 1.393.531 en de geraamde onttrekking voor proceskosten € 200.000. De stand per 1-1-2017 komt hiermee op € 2.998.277,-

Besluitvorming

In 2016 wordt het Uitvoeringsprogramma 2016-2019 aan GS en PS voorgelegd.

Bestedingsplan

In de ‘Visie Waterrecreatie’ en het Uitvoeringsprogramma is aangeven dat de middelen worden ingezet voor cofinanciering. Hiervoor zullen uitvoeringsregelingen worden opgesteld.

21

Reserve Herstructurering Bedrijventerreinen

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bij de Laatste begrotingswijziging 2010 is besloten om de bestemmingsreserve ‘Herstructurering Bedrijventerreinen’ opnieuw in te stellen. Dit in verband met het convenant bedrijventerreinen 2010 – 2020 en de decentralisatie hiervoor van de zogenaamde TOPPER-middelen. Het Rijk heeft de middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het Provinciaal Herstructureringsprogramma.

Instellingsbesluit

Laatste Begrotingswijziging 2010, vastgesteld door PS op 13 december 2010, punt 8d bij voordracht 80.

Programma

Programma 5 – Ruimte

Looptijd

Vanaf: 13 december 2010
Eindigt op: 31 december 2017

Toelichting (nieuwe) stortingen

Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Bedrijven en kantoren: Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB) in de jaren 2017 - 2019 € 10,5 miljoen gestort.

Toelichting stand

Onttrekkingen vinden plaats op basis van de Uitvoeringsregelingen HIRB.

Besluitvorming

Op 11 februari 2014 is het Provinciaal Herstructureringsprogramma 2014-2017 vastgesteld door GS.

Bestedingsplan

22

Reserve Cofinanciering Europese projecten

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Ambitie: De provincie Noord-Holland benut ‘met verstand’ optimaal de Europese subsidiemogelijkheden voor het realiseren van haar eigen doelstellingen.

Instellingsbesluit

Nota Reserves en Voorzieningen 2004 d.d. 14 juni 2004, nummer 48.

Programma

Programma 1 - Openbaar bestuur

Looptijd

Vanaf: 14 juni 2004
Eindigt op: 31 december 2020

Toelichting (nieuwe) stortingen

Er zijn geen stortingen geraamd.

Toelichting stand

Er zijn kleine onttrekkingen geraamd tot eind 2020.

Besluitvorming

Bestedingsplan

23

Reserve Water als Economische Drager

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

Het programma “Water als Economische Drager” heeft als doel de economische kansen van het Noord-Hollandse water optimaal te benutten. Waterrecreatie en watergebonden bedrijvigheid staan daarbij centraal.

Instellingsbesluit

Zomernota 2011, vastgesteld door PS op 26 september 2011, punt 10 bij voordracht 70.

Programma

Programma 5 - Ruimte

Looptijd

Vanaf: 26 september 2011
Eindigt op: 31 december 2019

Toelichting (nieuwe) stortingen

Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Water als Economische Drager (WED) (incl. vervoer over water, eigen projecten) in de jaren 2016 - 2019 € 4 miljoen gestort.

Toelichting stand

In de ramingen zijn nog geen onttrekkingen begroot.

Besluitvorming

Bestedingsplan

Actieprogramma Watertoerisme en waterrecreatie 2013 – 2015 inclusief de Uitvoeringsregeling subsidie Water als Economische Drager, watertoerisme en waterrecreatie Noord-Holland 2013.

24

Reserve Werkgelegenheid en Economie

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Bevorderen van de werkgelegenheid en economie conform amendement 2-2 begroting 2014.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 10 maart 2014, agendapunt 8 bij voordracht 18.

Programma

Programma 5 – Ruimte

Looptijd

Vanaf: 10 maart 2014
Eindigt op: 31 december 2019

Toelichting (nieuwe) stortingen

Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Duurzaam Innovatiefonds in de jaren 2015-2019 € 10 miljoen gestort.
Op basis van het coalitieakkoord wordt voor MKB innovatiefonds in de jaren 2015-2019 € 8 miljoen gestort.

Toelichting stand

De stand per 1-1-2017 bedraagt € 14.774.000,-. De storting in 2017 is geraamd op € 3.064.000,-. Onttrekkingen zijn nog niet geraamd in de raming van de begroting.

Besluitvorming

Reserve is bij de Eerste begrotingswijziging 2014 op 10 maart 2014 door PS ingesteld.

Bestedingsplan

Geen.

25

Reserve Investeringsimpuls Duurzame Zeehavens

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De versnelling van de verduurzaming van de zeehavens in Noord-Holland. De investeringsimpuls richt zich op drie thema’s: Luchtkwaliteit verbeteren, Intensiveren ruimtegebruik en Circulaire economie stimuleren

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Programma

Programma 8. Financiën. De uitvoering valt onder programma 4. Milieu en 5. Ruimte

Looptijd

2015 - 2019

Toelichting (nieuwe) stortingen

Er zijn geen stortingen geraamd voor 2017.
Het eindsaldo 2015 van € 4,74 miljoen betreft het bedrag waarmee de bijdrage van de provincie Noord-Holland aan de nieuwe Zeesluis lager uitviel dan begroot. Dit bedrag is bij de besluitvorming over het provinciaal inpassingsplan Zeetoegang IJmond toegevoegd aan de algemene reserve. PS hebben ingestemd met het voorstel de € 4,74 mln. op te nemen (eenmalige storting) in een nieuw in te stellen bestemmingsreserve 'Investeringsimpuls verduurzaming zeehavens Noord-Holland'.

Toelichting stand

Besluitvorming

GS stelt een bestedingsplan vast en communiceert hierover aan PS

Bestedingsplan

26

Reserve Europese Projecten Landbouwsubsidies

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Cofinanciering en uitvoeringskosten Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO-POP3) en Europees Fonds Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). De programma’s POP3 en EFMZV zijn gereed. Naast dat de middelen uit de reserve worden ingezet voor realiseren van provinciaal beleid voor met name landbouw en visserij, zijn ze ook bestemd voor de uitvoeringskosten van RVO die de functie vervult van beheersautoriteit en betaalorgaan om de Europese bijdrage aan de subsidie EU-conform uit te voeren.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Programma

Programma 5. Ruimte

Looptijd

2015
De reserve loopt tot en met 2023.

Toelichting (nieuwe) stortingen

Niet van toepassing, de oorspronkelijke storting van € 9,8 miljoen bij de Kaderbrief 2015 is niet aangepast.

Toelichting stand

De uitgaven voor 2016 zijn geraamd op € 233.000. Deze raming heeft betrekking op een betaling op POP3-projecten voor jonge landbouwers, Stivas en LEADER. Door vertraging van het POP3 worden de door RVO in 2016 voorgeschoten subsidiebetalingen naar verwachting pas in 2017 gedeclareerd. Ook de uitvoeringskosten 2016 zullen pas in 2017 worden gefactureerd.
Voor het toekomstige verloop ontbreken nog gedetailleerde inzichten.

Besluitvorming

Besluitvorming heeft betrekking op het openstellen van
subsidieregelingen en subsidieplafonds.

Bestedingsplan

In 2014 is ingestemd met het aangaan van een Convenant Uitvoering POP III en Aansturingsprotocol Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020. Brf_GS_aan_PS_Convenant_Plattelandsontwikkelingsprogramma_2014_2020
In 2016 zijn de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

·         een subsidieplafond voor de ‘verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven’, vastgesteld op  € 3.500.000,- waarvan € 1.750.000,- voor de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies. Brf_GS_aan_PS_Openstellingsbesluit_verbetering_verkavelingsstructuur
·         de ‘regeling Jonge Landbouwers’, vastgesteld op  € 780.000,- waarvan € 390.000,- voor de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies.

Hiernaast is in 2016 de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) LEADER met een bijdrage van € 780.000 uit de reserve Europese projecten Landbouwsubsidies is vastgesteld. Brf_GS_aan_PS_Wijziging_Uitvoeringsregeling_POP3_subsidies_N_Holland Hiervoor zullen in de jaren 2016 t/m 2019 nog subsidieplafonds worden vasgesteld.

27

Reserve Ontwikkeling havencomplexen

Functie

Budgetgerichte reserve

Doel

Reserve voor versterken van de rol van havencomplexen in de Noord-Hollandse economie

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Programma

De uitvoering valt onder programma 5

Looptijd

2015
Tot en met 2019.

Toelichting (nieuwe) stortingen

Op basis van het coalitieakkoord wordt voor Ontwikkeling havencomplex in de jaren 2016 - 2020 € 5,6 miljoen gestort.

Toelichting stand

Op 1-1-2016 bedroeg de stand € 3,6 miljoen, er zijn nog geen onttrekkingen geraamd.

Besluitvorming

Geen.

Bestedingsplan

Op dit moment is de concept-Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019 in voorbereiding. Hierin wordt ook aandacht besteed aan het versterken van het havenindustrieel complex in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder.

28

Reserve Monumenten (Mr. F.J. Kranenburgfonds)

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

a. verstrekken van onderhouds- en restauratiesubsidies ten behoeve van provinciale monumenten; b.verstrekken van een onderhoudssubsidie voor molens in Noord-Holland

Instellingsbesluit

Instellingsbesluit van het fonds stamt van voor 1989. Aanverwante besluiten: Uitvoeringsregeling onderhoud provinciale monumenten Noord-Holland 2011, PB 2011, nr. 159; Uitvoeringsregeling restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2011, PB 2011, nr_159_Uitvoeringsregeling_cultuurhistorische waarden: Uitvoeringsregeling_subsidie_molens_Noord_Holland_2015

Programma

Programma 8 – Financiën

Looptijd

Vanaf: Voor 1989
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

Jaarlijks € 4,7 miljoen voor de uitvoering van de Rijksregeling Monumentenzorg.
Jaarlijks € 792.000 in brede zin voor (provinciale) monumenten.
Tussen 2016 en 2020 wordt in totaal € 2,2 miljoen gestort voor de  het fonds impuls waardevolle herbestemming cultureel erfgoed

Toelichting stand

In de regel wordt jaarlijks onttrokken:

·         € 4,7 miljoen voor de uitvoering van de Rijksregeling Monumentenzorg en
·         € 792.000 in brede zin voor (provinciale) monumenten.

Van de totale middelen uit het nog op te richten Fonds herbestemming (€ 4 miljoen eind 2019) is een voorlopige kasraming opgenomen van € 1,2 miljoen in 2016.

Besluitvorming

De Uitvoeringsregeling voor Rijksmonumenten met bijbehorend subsidieplafond wordt jaarlijks ter besluitvorming aan GS voorgelegd.

Het uitvoeringsprogramma van middelen uit het op te richten Fonds herbestemming wordt ter besluitvorming voorgelegd aan GS.

Bestedingsplan

29

Reserve Stedelijke Vernieuwing

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De regeling Stedelijke Vernieuwing heeft als doel het stimuleren van de stedelijke vernieuwing in steden en dorpen in de provincie door o.a. het beschikbaar stellen van financiële middelen. Het gaat hierbij om het inzetten van provinciale middelen.

Instellingsbesluit

ISV-1 tijdvak 2000 t/m 2004 Verordening Stedelijke Vernieuwing Noord-Holland 2000, vastgesteld door PS op 19 juni 2000, nummer 24 en ISV-2 tijdvak 2005 t/m 2009 Verordening Stedelijke Vernieuwing. ISV-3 tijdvak 2010 t/m 2014 Verordening stedelijke vernieuwing 2011, vastgesteld door PS op 15 november 2010, punt 8 bij voordracht 74.

Programma

Programma 5 - Ruimte

Looptijd

Vanaf: 19 juni 2000
Eindigt op: 31 december 2015

Toelichting (nieuwe) stortingen

Geen nieuwe stortingen

Toelichting stand

Er zit nog € 1,5 miljoen in de reserve.

Besluitvorming

n.v.t.

Bestedingsplan

ISV-3 tijdvak 2010 t/m 2014 Verordening stedelijke vernieuwing 2011, vastgesteld door PS op 15 november 2010, punt 8 bij voordracht 74.

30

Reserve Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Via de bestemmingsreserve kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder wordt uitvoering gegeven aan de provinciale verplichtingen in de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK) Bloemendalerpolder. Primair doel van de bestemmingsreserve is het realiseren van een extra kwaliteitsimpuls in het plangebied Bloemendalerpolder voor zowel het groen-blauw als de openbare ruimte. Vanuit de reserve zullen investeringen worden gefinancierd die zorgen voor een hoger kwaliteitsniveau van deze onderdelen van de gebiedsontwikkeling. Daarnaast dient de reserve om op termijn conform de afspraak in de SUOK de provinciale vergoeding van de grondinbreng door de gemeente Weesp (max. €440.000) uit te keren.

Instellingsbesluit

Zomernota 2013, vastgesteld door PS op 23 september 2013, punt 10 bij voordracht_44.

Programma

Programma 5 - Ruimte

Looptijd

Vanaf: 23 september 2013
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

De storting van € 500.000 in 2017 is conform de kaderbrief 2012. Hierna vinden er geen nieuwe stortingen meer plaats.

Toelichting stand

Er is nog geen bestedingsritme bekend.

Besluitvorming

Op basis van de vastgestelde en ondertekende SUOK liggen de inhoudelijke bestedingsdoelen en financiële verdeling over de bestedingsdoelen van de middelen vast.
Nadere invulling wordt ter besluitvorming voorgelegd aan GS, het bestedingsrimte wordt vervolgens ter besluitvorming aan PS voorgelegd.

Bestedingsplan

31

Reserve Tijdelijk Beheer Gronden

Functie

Doelgerichte bestemmingsreserve

Doel

. Het op peil houden van de kwaliteit van het tijdelijk grondareaal Crailo en Wieringermeer (gebouwen, terreinen en gronden) in provinciaal beheer: uitvoeren van beheer, onderhoud en sloop.

Instellingsbesluit

Zomernota 2012, vastgesteld door PS op 24 september 2012, punt 9 bij voordracht_67.

Programma

Programma 5 - Ruimte

Looptijd

Vanaf: 24 september 2012
Eindigt op: 31 december 2016

Toelichting (nieuwe) stortingen

geen

Toelichting stand

Reserve wordt opgeheven op 31 december 2016

Besluitvorming

Bestedingsplan

32

Reserve Leefbaarheidsfonds Schiphol

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

Aan de Alderstafel van 17 september 2013 hebben de partijen Schiphol, Rijk en Provincie, zich uitgesproken om conform de afspraken uit het akkoord van 2008, elk € 10 miljoen beschikbaar stellen voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving.

Instellingsbesluit

Eerste Begrotingswijziging 2014, vastgesteld door PS op 10 maart 2014, agendapunt_8_bij_voordracht_18.

Programma

Programma 5 - Ruimte

Looptijd

Vanaf: 10 maart 2014
Eindigt op: 31 december 2023

Toelichting (nieuwe) stortingen

nvt

Toelichting stand

Er is medio 2016 nog geen uitvoeringsplan voorgelegd voor de 2e tranche investeringen in de leefomgeving aan PS en er is nog geen meerjarig kasritme betrokken in de begroting 2017.

Besluitvorming

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

Bestedingsplan

33

Reserve Innovatieprojecten SolaRoad

Functie

Budgetgerichte reserve

Doel

Innovatie ten behoeve van de verbreding van het SolaRoad. In de loop van het derde kwartaal 2016 zal in een cash flow voor de ontwikkeling van SolaRoad, periode 2015-2019, worden voorzien.

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Programma

De uitvoering valt onder programma 2, Mobiliteit

Looptijd

2015
tot en met 2019 en wordt dan geëvalueerd.

Toelichting (nieuwe) stortingen

nvt

Toelichting stand

Uit hoofde van het coalitieakkoord is voor Solaroad een reserve ingesteld waarin het hiervoor beschikbaar gestelde bedrag van 2,7 miljoen is gestort in 2015. Er zijn tot op heden geen bestedingen geweest.

Besluitvorming

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan PS voorgelegd.

Bestedingsplan

34

Reserve Infrastructuur

Functie

Budgetgerichte reserve voor de kosten voortkomend uit de programma ’s voor infrastructuur.

Doel

De reserve heeft als doel om de bereikbaarheid van en verkeersveiligheid in de provincie te behouden en te vergroten door het uitvoeren van:  infrastructurele projecten voor de verbetering van gemeentelijke of provinciale infrastructuur;projecten om verkeersveilig gedrag te stimuleren;projecten om ketenmobiliteit te bevorderen;projecten om bestaande infrastructuur beter te benutten;

Instellingsbesluit

Zomernota 2015

Programma

De uitvoering valt onder programma 2 Bereikbaarheid.

Looptijd

De Reserve Infrastructuur wordt met de uitvoering van de nota reserves en voorzieningen geëvalueerd in 2018.

Toelichting (nieuwe) stortingen

Jaarlijks worden er structureel middelen in de reserve gestort vanuit het Provinciefonds. Dit bedrag loopt jaarlijks terug. Daarnaast is er in het Coalitieakkoord 2015 besloten om structureel € 4,36 miljoen jaarlijks in de reserve te storten ter dekking van de uit de (extra) PMI investeringen van € 60 miljoen voortkomende kapitaallasten en beheer en onderhoud te dekken. Tenslotte wordt er vanuit het Coalitieakkoord in de reserve middelen gestort voor verbetering mobiliteit Noord-Holland Zuid incidenteel middelen in de reserve gestort.

Toelichting stand

Er zitten voldoende middelen in de reserve om lopende projecten te dekken. De vanuit het Provinciefonds ontvangen middelen worden in principe jaarlijks in hun geheel besteed, waarbij tijdens de huidige collegeperiode de verdeling van middelen op basis van het in 2015 (door GS) vastgesteld BDU Bestedingsplan wordt aangehouden (Kleine infrastructuur, Mobiliteitsmanagement de Gedragsbeïnvloeding). Inzake de besteding van de voor de (extra) PMI investeringen ad € 60 miljoen ligt dit anders. Door dat de investeringen pas over een aantal jaren gerealiseerd zullen zijn (en pas dan volledig beslag op het jaarlijks beschikbaar budget zullen doen), zal er binnen de reserve middelen onbesteed blijven.

Besluitvorming

Over de besteding van de regulier vanuit het Provinciefonds ontvangen middelen besluit PS jaarlijks in het kader van de P&C-cyclus (zoals bij de Begroting en Zomernota). De besteding van de middelen in kader van de (extra) PMI investeringen (inclusief de niet tot besteding komende middelen) en verbetering mobiliteit Noord-Holland Zuid zullen via het PMI en/of separate voordrachten aan PS worden voorgelegd.

Bestedingsplan

35

Reserve Meekoppelkansen bij dijkversterkingen

Functie

Budgetgerichte reserve

Doel

Bijdragen aan meekoppelkansen gekoppeld aan dijkversterkingsprojecten.
Dijkversterkingen worden uitgevoerd door de waterbeheerders. Het zijn omvangrijke projecten waarbij voor de provincie en andere regionale partijen en ondernemers de mogelijkheid bestaat om recreatieve- en watersportvoorzieningen, extra natuur, landschapsvoorzieningen, etc. mee te koppelen met de dijkversterking of een aan de dijkversterking gerelateerd ruimtelijk kwaliteitsprogramma op te stellen.

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Programma

Programma 3 - Water

Looptijd

De reserve loopt t/m 31 december 2025.

Toelichting (nieuwe) stortingen

De storting bedraagt € 15 miljoen uit het Coalitieakkoord 2015-2019 (€ 3.750.000 per jaar in 2016 t/m 2019), € 4.726.872 uit de reserve Actieprogramma 2010, onderdeel  Uitvoeringsprogramma Kust en € 500.000 uit de Reserve Groen.
Bij het Coalitieakkoord is € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor (co)financiering van meekoppelkansen gekoppeld aan dijkversterkingen zoals de Markermeerdijken, Waddenzeedijken Texel en de Afsluitdijk. Op 3 juni 2011 hebben PS ingestemd met het inzetten van € 9.685.550 van het Uitvoeringsprogramma Kust voor extra ruimtelijke kwaliteit gekoppeld aan dijkversterkingen. Een deel hiervan  € 4.7 miljoen wordt overgeheveld vanuit de reserve Actieprogramma 2010 naar deze reserve.
De € 500.000 uit de reserve Groen is bestemd voor natuurinrichting van de vooroeverdijk.
Dijkversterkingen zijn zowel qua voorbereiding als uitvoering langlopende projecten. Meekoppelkansen kunnen vaak pas worden uitgevoerd als de waterkering is versterkt. De looptijd van de reserve is om die reden tot eind 2025.

Toelichting stand

In 2016 vinden de eerste stortingen plaats, € 3.750.000 van de bij het Coalitieakkoord beschikbaar gestelde € 15 miljoen, € 0,5 miljoen uit de reserve Groen en € 4,7 miljoen uit de reserve Actieprogramma 2010. Voor 2016 zijn nog geen onttrekkingen geraamd, waardoor de stand per 1-1-2017 komt op € 8.967.872
Voor 2017 t/m 2019 zijn jaarlijkse stortingen voorzien van € 3.750.000.

Besluitvorming

GS besluit over de investering voor de meekoppelkansen conform GS-besluit van 26 april en communiceert hierover met PS.

Bestedingsplan

Besluitvorming over de inzet van de middelen uit de reserve zal nog plaatsvinden.

36

Reserve Kapitaallasten programma Bereikbaarheid

Functie

Budgetgerichte reserve voor de kosten voortkomend uit de programma ’s voor infrastructuur.

Doel

De reserve heeft als doel de toekomstige kapitaallasten binnen programma Bereikbaarheid te dekken.
Nadere toelichting
In 2016 is de regelgeving vanuit het Rijk (Besluit begroting en verantwoording (Bbv)) gewijzigd. Een van de wijzigingen is het met ingang van 2017 verplicht activeren van activa met een maatschappelijk nut. Derhalve is het vanaf 2017 niet langer toegestaan om bijdragen aan een investering ten laste van een reserve in één keer af te scrijven.  In dit kader zijn bij de Begroting 2017 (inclusief meerjarenraming) de begrootte investeringsbijdragen ten laste van de reserves afgeraamd en zijn deze bijdragen (zover reeds in de betreffende reserve aanwezig) aan de reeserves onttrokken en gestort in de reserve Kapitaallasten programma Bereikbaarheid. Vanuit deze reserve worden de uitgaven in een periode van 25 jaar afgeschreven (zijnde 1/25 jaarlijks). Indien na afronding van de investering blijkt dat de investeringsbijdrage vanuit de oorspronkelijke reserve lager uitvalt, zal het verschil (tussen de overhevelde en werkelijke bestede bijdrage) teruggeboekt.

Instellingsbesluit

Begroting 2017

Programma

De uitvoering valt onder programma 2 Bereikbaarheid.

Looptijd

De Reserve Kapitaallasten programma Bereikbaarheid wordt met de uitvoering van de nota reserves en voorzieningen geëvalueerd in 2018. De looptijd is gelet op het Bbv onbepaald.

Toelichting (nieuwe) stortingen

In 2017 zullen de investeringsbijdrage uit de (overige) reserves in de reserve worden gestort, zover reeds in de betreffende reserve aanwezig. Daarna vinden vanaf 2018 verdere stortingen plaats, op basis van door Provinciale Staten genomen besluiten aangaande investeringsbijdragen ten laste van reserves. De stortingen hebben daardoor  een flucturerend verloop. 

Toelichting stand

De stand in de reserve is gebaseerd op de besluitvorming door Provinciale Staten om een (deel van een) investering te dekken ten laste van reserves.  Er is derhalve geen sprake van vrije ruimte binnen de reserve.

Besluitvorming

Op basis van besluitvorming door Provinciale om ten laste van een (overige) resere een investeringsbijdrage beschikaar te stellen, zal deze bijdrage aan de betreffende reserve worden onttrokken en in de reserve Dekkikng kapitaallasten weg- en OV-infrastructuur worden gestort.

Bestedingsplan

Bij het instellingsbesluit wordt het bestedingsplan vastgesteld.

37

Reserve GO-gelden

Functie

Budgetgerichte bestemmingsreserve

Doel

De reserve is bedoeld om uitvoering te geven aan de inzet van decentrale arbeidsvoorwaarden-gelden door het Georganiseerd Overleg.

Instellingsbesluit

Zomernota 2016

Programma

8 Financiën (Programma overkoepelende reserves)

Looptijd

De looptijd van de reserve is afhankelijk van de, nog te besluiten, specifieke aanwending. Vooralsnog wordt de einddatum bepaald op 31-12-2021.

Toelichting (nieuwe) stortingen

Alleen in 2016 vindt een eenmalige storting plaats.

Toelichting stand

Omdat er op dit moment nog geen bestedingsplan is, is vooralsnog geen rekening gehouden met een onttrekking aan de reserve in 2016 en 2017.

Besluitvorming

Over de besteding van het bedrag kunnen plannen worden ingediend in het Georganiseerd Overleg. Instemming vindt plaats door GS vanuit de werkgeverszijde en door de bonden vanuit werknemerszijde (nadat zij de plannen hebben voorgelegd aan hun leden).

Bestedingsplan

Er is nog geen bestedingsplan beschikbaar.