Stand en mutaties van de voorzieningen

5.3.9.1 Staat van het verloop van de voorzieningen

2016

 Beginsaldo

   Storting

    Onttrekking

 Vrijval

 Eindsaldo

 1. Voorziening Financiele Risico's

       1.790.000

                       -

                          -

                          -

            1.790.000

 3. Voorziening Kosten reorganisatie

          302.000

                       -

              90.000

                          -

                212.000

 4. Voorziening Pensioenen leden GS

    12.721.000

         586.000

            505.000

                          -

          12.802.000

 5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen

    42.578.000

    26.379.000

      31.477.000

                          -

          37.480.000

 6. Voorziening Grondwaterheffing

       1.346.000

 p.m.

 p.m.

                          -

            1.346.000

 7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

    22.555.000

      3.547.000

        5.580.000

                          -

          20.522.000

 8. Voorziening Subsidiecrediteuren

  116.549.000

                       -

      29.137.000

                          -

          87.412.000

 Voorzieningen

 197.841.000

  30.512.000

    66.789.000

                   -

     161.564.000

2017

 Beginsaldo

   Storting

    Onttrekking

 Vrijval

 Eindsaldo

 1. Voorziening Financiele Risico's

       1.790.000

                       -

                          -

                          -

            1.790.000

 3. Voorziening Kosten reorganisatie

          212.000

                       -

              80.000

                          -

                132.000

 4. Voorziening Pensioenen leden GS

    12.802.000

         586.000

            505.000

                          -

          12.883.000

 5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen

    37.480.000

    23.073.000

      36.874.000

                          -

          23.679.000

 6. Voorziening Grondwaterheffing

       1.346.000

 p.m.

 p.m.

                          -

            1.346.000

 7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

    20.522.000

      3.264.000

        4.268.000

                          -

          19.518.000

 8. Voorziening Subsidiecrediteuren

    87.412.000

                       -

      29.137.000

                          -

          58.275.000

 Voorzieningen

 161.564.000

  26.923.000

    70.864.000

                   -

     117.623.000

2018

 Beginsaldo

   Storting

    Onttreking

 Vrijval

 Eindsaldo

 1. Voorziening Financiele Risico's

       1.790.000

                       -

                          -

                          -

            1.790.000

 3. Voorziening Kosten reorganisatie

          132.000

                       -

              70.000

                          -

                  62.000

 4. Voorziening Pensioenen leden GS

    12.883.000

         586.000

            505.000

                          -

          12.964.000

 5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen

    23.679.000

    29.051.000

      35.387.000

                          -

          17.343.000

 6. Voorziening Grondwaterheffing

       1.346.000

 p.m.

 p.m.

                          -

            1.346.000

 7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

    19.518.000

      3.041.000

        1.492.000

                          -

          21.067.000

 8. Voorziening Subsidiecrediteuren

    58.275.000

                       -

      29.137.000

                          -

          29.138.000

 Voorzieningen

 117.623.000

  32.678.000

    66.591.000

                   -

       83.710.000

2019

 Beginsaldo

   Storting

    Onttreking

 Vrijval

 Eindsaldo

 1. Voorziening Financiele Risico's

       1.790.000

                       -

                          -

                          -

            1.790.000

 3. Voorziening Kosten reorganisatie

            62.000

                       -

              62.000

                          -

                              -

 4. Voorziening Pensioenen leden GS

    12.964.000

         586.000

            505.000

                          -

          13.045.000

 5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen

    17.343.000

    15.785.000

      33.074.000

                          -

                  54.000

 6. Voorziening Grondwaterheffing

       1.346.000

 p.m.

 p.m.

                          -

            1.346.000

 7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

    21.067.000

      3.028.000

      14.613.000

                          -

            9.482.000

 8. Voorziening Subsidiecrediteuren

    29.138.000

                       -

      29.138.000

                          -

                              -

 Voorzieningen

  83.710.000

  19.399.000

    77.392.000

                   -

       25.717.000

2020

 Beginsaldo

   Storting

    Onttreking

 Vrijval

 Eindsaldo

 1. Voorziening Financiele Risico's

       1.790.000

                       -

                          -

                          -

            1.790.000

 4. Voorziening Pensioenen leden GS

    13.045.000

         586.000

            505.000

                          -

          13.126.000

 5. Voorziening Groot onderhoud wegen en vaarwegen

            54.000

    30.068.000

      26.590.000

                          -

            3.532.000

 6. Voorziening Grondwaterheffing

       1.346.000

 p.m.

 p.m.

                          -

            1.346.000

 7. Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

       9.482.000

      2.821.000

        9.575.000

                          -

            2.728.000

 Voorzieningen

  25.717.000

  33.475.000

    36.670.000

                   -

       22.522.000

5.3.9.2 Toelichting op de voorzieningen

1

Voorziening Financiële Risico’s

Doel

De voorziening dient als buffer voor de opvang van concrete financiële risico’s, waarvan de kans groot is dat deze binnen afzienbare tijd daadwerkelijk tot verplichting zullen leiden.

Instellingsbesluit

Najaarsbericht 2005

Programma

Programma 8 - Financiën

Looptijd

Ingesteld op: November 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

Er zijn stortingen geraamd

Toelichting stand

De stand begin 2017 bedroeg € 1.790.000 en is gereserveerd voor het opvangen van verwachte toekomstige financiële risico’s.

Besluitvorming

Bestedingsplan

De voorziening wordt gehandhaafd voor juridische risico’s (claims die onder de rechter/arbitrage zijn). De kans dat die daadwerkelijk tot financiële verplichtingen voor de provincie gaan leiden is groot. Ons college heeft daarom een buffer ingericht ter opvang van rechterlijke uitspraken of andere omstandigheden waardoor de provincie gehouden is een claim of een schade te voldoen.

2

Voorziening Kosten Reorganisatie

Doel

De voorziening is ingesteld om daarmee de kosten te dekken die gepaard gaan met de reorganisatie van het ambtelijk apparaat.

Instellingsbesluit

De voorziening is ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2004 (voordracht 48), besluit PS van 11 juni 2004.

Programma

Programma 1 - Openbaar Bestuur

Looptijd

Ingesteld op: 11 juni 2004
Eindigt op: 31 december 2021

Toelichting (nieuwe) stortingen

geen

Toelichting stand

De nawettelijke uitkeringen of ander soort uitkeringen aan het voormalige personeel worden betaald uit deze voorziening. Eind 2021 zal de laatste nawettelijke uitkering worden uitbetaald en eindigt deze voorziening.

Uit berekeningen komt naar voren dat deze middelen de komende jaren nog nodig zijn om de kosten te dekken.

Besluitvorming

Bestedingsplan

3

Voorziening Pensioenen Leden GS

Doel

Het zeker stellen van de opgebouwde pensioenrechten van (ex)gedeputeerden.

Instellingsbesluit

Volgens het BBV (artikel 44) dient een voorziening te worden ingesteld voor verplichtingen waarvan de omvang redelijkerwijs is vast te stellen. Daarom is besloten een voorziening in te stellen voor de pensioenen van (oud) leden van GS.

Programma

Programma 1 Openbaar Bestuur

Looptijd

Ingesteld op: 1 juni 2005
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

Een extern bureau / verzekeringsmaatschappij berekent jaarlijks de benodigde hoogte van de voorziening op basis van de opgebouwde pensioenrechten van (oud) leden van GS. Deze hoogte bepaalt de voeding van de reserve.

Toelichting stand

De gepresenteerde storting in 2016 is gebaseerd op de meest actuele berekening. Hierin zijn nog niet de gevolgen meegenomen van het nieuwe college. De onttrekkingen zijn overeenkomstig verwachte uitkeringen voor ouderdoms- en nabestaandenpensioenen aan (partners van) oud leden van GS.  

Algemeen

Deze voorziening blijft noodzakelijk voor huidige en toekomstige pensioenrechten. Op dit moment onderzoekt de commissie Dijkstal de mogelijkheid deze pensioengelden onder te brengen bij een centraal fonds voor alle decentrale overheden (bijvoorbeeld onderbrengen bij APB).

4

Voorziening Groot onderhoud Wegen en Vaarwegen

Doel

Reservering van middelen voor beheer en onderhoud van de provinciale land- en vaarwegen, waarvan de activiteiten zijn opgenomen in een door GS goedgekeurd (voortschrijdend) groot onderhoudsplan (PMO).

Instellingsbesluit

"Nota Reserves en Voorzieningen 2004” d.d. 14 juni 2004, nr. 48.
Ingesteld in 2011 bij PS besluit 31-1-2011"Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen”

Programma

Programma 2 - Bereikbaarheid

Looptijd

Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

De stortingen in de Voorziening Groot onderhoud Wegen en Vaarwegen zijn conform aan de normbudgetten zoals deze zijn vastgesteld in de Nota Infrastructuele Kapitaal Goederen (NIKG)

Toelichting stand

De stand van de Voorziening Groot Onderhoud Wegen en Vaarwegen is voor de jaren 2017-2024 toereikend ter dekking van de programma’s Groot onderhoud wegen en vaarwegen.

Besluitvorming

Projecten worden via separate besluiten met onderliggend uitvoeringsplan aan GS voorgelegd.

Bestedingsplan

Provinciaal Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO).

5

Voorziening Grondwaterheffing

Doel

Het voorkomen van continue aanpassing van de grondwaterheffing. Bij hogere c.q. lagere ontvangsten dan geraamd, kan dit verschil verrekend worden met de gevormde voorziening.

Instellingsbesluit

Jaarrekening 2004 op grond van invoering BBV per 1 januari 2004.

Programma

Looptijd

Programma 8 - Financiën

Toelichting (nieuwe) stortingen

Een eventuele storting is afhankelijk van het verschil tussen de opbrengst van de heffing en de uitgaven.

Toelichting stand

Besluitvorming

Bestedingsplan

6

Voorziening Bodemsanering en bodembeheertaken

Doel

Uitvoering van Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma 2011 – 2015 Provincie Noord-Holland, en bodembeheertaken. Hiermee geeft de provincie uitvoering aan de afspraken uit het landelijk bodemconvenant 2010-2015 tussen Rijk, gemeente, provincies en waterschappen.

Instellingsbesluit

Bodemsaneringstrategie en uitvoeringsprogramma bodemsanering 2010-2014 (GS dd. 26 januari 2010)

Programma

Programma 4 - Milieu

Looptijd

Ingesteld op: 26 januari 2010
Eindigt op: Geen einddatum

Toelichting (nieuwe) stortingen

De begrote storting in 2017 bedraagt € 4.130.000, deze bestaat uit

·         Decentralisatie uitkering bodem (DUB) € 2.614.000
·         Bijdragen derden diverse projecten € 200.000
·         Bijdragen gemeente convenant Masterplan ’t Gooi € 216.000.

·         SBNS €1.100.000

Toelichting stand

De komende jaren zullen de terugkerende toezeggingen van het ministerie (DUB) en van de partners van Masterplan ’t Gooi worden gestort in de voorziening.

Besluitvorming

Bestedingsplan

7

Voorziening Subsidiecrediteuren

Functie

Voorziening die bestaat uit de harde subsidieverplichtingen voortkomend uit subsidiebeschikkingen ten laste van bestemmingsreserves.

Doel

Financiële verordening 2011

Instellingsbesluit

Programma 8 - Financiën

Programma

Ingesteld op: Januari 2011
Eindigt op: Geen einddatum

Looptijd

Voorziening Subsidiecrediteuren

Toelichting (nieuwe) stortingen

Een eventuele storting is afhankelijk van toegekende subsidies ten laste van de bestemmingsreserves. 

Toelichting stand

De onttrekkingen zijn gebaseerd op de verwachte afwikkeling van vastgelegde subsidieverplichtingen. 

Besluitvorming

Geen 

Bestedingsplan

Geen