Milieu

Een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving in de provincie Noord-Holland bevorderen.

Lees meer Video

Doelenboom

Beleidsdoel

4.1 Milieukwaliteit in Noord-Holland voldoet minimaal aan wettelijke basiskwaliteit

Operationele doelen

4.1.1 Kansen creëren en benutten gericht op een duurzamer, gezonder en veiliger Noord-Holland

4.1.2 Basiskwaliteit borgen

Beleidsdoel

4.2 Beperken energiebehoefte, maximaliseren gebruik van duurzame energie en efficiënt gebruik fossiele energie en grondstoffen

Operationele doelen

4.2.1 Energiebesparing, opwekking lokale duurzame energie, ontwikkelen van duurzame energie-innovaties en aanjagen initiatieven voor een circulaire economie

Beleidskader

- Europese, nationale en provinciale wet- en regelgeving is kaderstellend voor het maken en realiseren van het milieubeleid.

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Opdracht geven aan de Omgevingsdiensten voor het uitvoeren van de VTH-taken. De VTH-plustaken zijn, zoals overeengekomen in de dienstverleningsovereenkomst, overgedragen en uitgevoerd.
- Uitvoering geven aan het Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Noordvleugel en aan de afspraken in het kader van de milieudialogen IJmond en Westpoort.
- Opstellen van het ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie.
- Servicepunt Duurzame Energie is aanbesteed en operationeel.  

Omgevingsfactoren

- De combinatie van functies (wonen, werken, recreëren) binnen ons grondgebied geeft spanningen op het gebied van leefbaarheid en gezondheid. Een voorbeeld hiervan is het Noordzeekanaalgebied, waar in de milieudialogen IJmond en Westpoort wordt samengewerkt om met deze spanningen om te gaan.
- Het werkveld milieu heeft te maken met wijzigingen in het stelsel van het omgevingsrecht. Hierdoor zal de provinciale rol en mogelijk ook het takenpakket voor milieu veranderen.
- Landelijk beraadt men zich op het energie- en klimaatbeleid tot 2050. Dit zal ook in meerdere of mindere mate moeten worden vertaald naar de provincie Noord-Holland. Deze doorvertaling kan van invloed zijn op de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de provincies wat tot gevolg kan hebben dat we onze rol en taken moeten herzien.

Verbonden partijen

Programma

OD

Verbonden partij

Doel

                                 4

4.2.1

Alliander N.V.

Investeringen in energie- infrastructuur. Bijdragen aan duurzaamheids-initiatieven.

                                 4

4.1.2

N.V. Afvalzorg Holding

Efficiënt gebruik stortplaatsen

                                 4

4.2.1

Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V. (ODENH)

Stimulering duurzame energie en ontwikkeling economie. Participaties in duurzame energie bedrijven

                                 4

4.2.1

Participatiefonds Duurzame Economie Provincie Noord-Holland B.V.

Stimuleren duurzame economie

                                 4

4.1.2

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi-en Vechtstreek

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

                                 4

4.1.2

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

                                 4

4.1.2

RUD Noord-Holland Noord

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

                                 4

4.1.2

Omgevingsdienst IJmond

Vergunningverlening en handhaving milieutaken

                                 4

4.1.2

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland

Beheer fonds ten behoeve van de nazorg stortplaatsen

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen