Cultuur en Welzijn

De kwaliteit en identiteit van de leefomgeving behouden en versterken door het inzetten van cultuur en erfgoed.

Lees meer Video

Doelenboom

Beleidsdoel

7.1 Welzijn faciliteren en stimuleren

Operationele doelen

7.1.1 Regionale sociale ontwikkeling stimuleren

Beleidsdoel

7.2 Waardevol Noord-Hollands (gebouwd) erfgoed behouden en exploiteren

Operationele doelen

7.2.1 Investeren in behoud en exploitatie in erfgoed

7.2.2 Draagvlak voor behoud van erfgoed versterken

Beleidsdoel

7.3 Cultuur door economische benutting behouden en ontwikkelen

Operationele doelen

7.3.1 Toeristische en recreatieve benutting van erfgoed en cultureel aanbod door gebiedsgerichte samenwerking aanjagen

Beleidsdoel

7.4 Culturele infrastructuur toegankelijk en bereikbaar houden

Operationele doelen

7.4.1 Ondersteunen en stimuleren van bovenlokale samenwerking

Beleidskader

 • Provinciale Sociale Agenda Noord-Holland
 • Monumentenwet 1988
 • Erfgoedwet
 • Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
 • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
 • Wet op de archeologische monumentenzorg
 • Wet op de Ruimtelijke Ordening
 • Milieu Effect Rapportage
 • Wet op het specifiek cultuurbeleid
 • Modernisering Monumentenzorg
 • Beleidsvisie "Kiezen voor karakter, Visie Erfgoed en Ruimte"
 • Monumentenverordening Noord-Holland 2010
 • Beleidskader Cultuur 2017-2020
 • Bibliotheekwet
 • Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam 2017-2020.

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

Een groeiend aantal monumenten zal de komende jaren leeg komen te staan, het cultuurlandschap verandert en door bezuinigingen staat het voortbestaan van met name lokale culturele voorzieningen onder druk. In het nieuwe Beleidskader cultuur 2017-2020 legt de provincie focus op herbestemming van monumenten, transformatie van het cultuurlandschap en bovenlokale regie op de culturele infrastructuur. Voor de Stelling van Amsterdam zal binnen het cultuurbeleid een apart Uitvoeringsprogramma 2017-2020 worden opgesteld.

Omgevingsfactoren

Demografische ontwikkelingen zullen in Noord-Holland zichtbaar worden. Dit heeft allerlei effecten, zoals het aantal leerlingen op scholen, de omvang van de beroepsbevolking en de vergrijzing. De provincie zet zich in om op integrale wijze de economische vitaliteit en leefbaarheid te stimuleren, met name op het platteland.

Verbonden partijen

Programma

OD

Verbonden partij

Doel

                                 7

7.4.1

Stichting Oneindig Noord-Holland

Digitaal ontsluiten cultureel erfgoed

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen