Ruimte

Ruimtebeslag van wonen, werken en recreëren optimaliseren.

Lees meer Video

Doelenboom

Beleidsdoel

5.1 Beleid voor wonen, vitaliteit woonomgeving en ruimtelijke ontwikkeling voeren

Operationele doelen

5.1.1 Wonen en vitaliteit woonomgeving van dorpen en steden stimuleren

5.1.2 Ruimtelijke ontwikkeling vormgeven en uitvoeren

Beleidsdoel

5.2 Beleid voor economie, landbouw en toerisme voeren

Operationele doelen

5.2.1 Een optimaal vestigingsklimaat scheppen

5.2.2 Hoogwaardige werklocaties realiseren

5.2.3 Aan het toerisme gekoppelde bedrijvigheid stimuleren

5.2.4 Voor duurzame land- en tuinbouwgebieden zorgen

Beleidskader

- De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (o.a. Ladder voor duurzame verstedelijking),  en de Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH) vormen het ruimtelijk kader vanuit het Rijk.
- In de SVIR is opgenomen dat “De programmering van verstedelijking wordt overgelaten aan provincies en (samenwerkende) gemeenten. Waar samenwerking tussen gemeenten uitblijft, stimuleren provincies actief dat de samenwerking alsnog tot stand komt. Provincies voeren – rekening houdend met de rijksdoelstellingen – de regie over de integratie en afweging van ruimtelijke opgaven van (boven)regionaal belang”.
- De Provinciale Structuurvisie 2040 vormt het ruimtelijk kader vanuit de provincie.
- In de Provinciale Ruimtelijke Verordeningstaat hoe wij de provinciale belangen behartigen in ruimtelijke plannen van gemeenten.
- De provinciale woonvisie richt zich op het kwalitatieve aspect van wonen (als aanvulling op de Structuurvisie). Als doelstelling is opgenomen ‘Wij streven naar voldoende woningen in een aantrekkelijk woonmilieu en met een passende kwaliteit in het jaar 2020".
- De in februari 2016 gelanceerde “Ruimtelijk Economische Actieagenda 2016-2020” van de Metropoolregio Amsterdam (MRA Agenda) bevat veel acties waar de provincie bij betrokken is. In 2017 gaat de provincie verder met het uitvoeren van die acties. Het Ontwikkelingsbeleid van de MRA (waarin de focus wordt gelegd op de versterking van de internationale concurrentiepositie van de MRA) vormt nog steeds het beleidskader waarbinnen onze activiteiten in de MRA plaatsvinden.
- Energierapport ‘Transitie naar Duurzaam’ (ministerie van EZ), Nationaal Energieakkoord (NEA) voor Duurzame Groei, Structuurvisie Windenergie op Land (Ministerie van I&M),
- Het Strategisch Beleidskader Economie "Noord-Holland duurzaam, vernieuwend en ondernemend" geeft de hoofdlijnen van het economisch beleid voor de komende jaren. De drie richtinggevende principes - duurzaam, vernieuwend en ondernemend - passen wij toe op de onderwerpen die bepalend zijn voor het economisch vestigingsklimaat. Dat zijn: werklocaties, bereikbaarheid, innovatieklimaat, arbeidsmarkt en onderwijs en digitale infrastructuur. In het beleidskader is er daarnaast aandacht voor de onderwerpen internationale marketing en acquisitie en landbouw.

Prioriteiten voor dit begrotingsjaar

- Verduurzaming van bestaande woningvoorraad (5.1.1).
- Vaststelling RAP’s 2.0 in raden en staten (5.1.1).
- Aanpassen van de Provinciale Ruimtelijke Verordening aan de actualiteit (5.1.2).
- Opstellen Omgevingsvisie en het verkennen van de mogelijkheden op inhoud en proces op basis waarvan de nieuwe Omgevingswet kan worden geïmplementeerd (5.1.2).
- Vertalen van ruimtelijk-economische verkenning energietransitie naar Omgevingsvisie van de provincie (5.1.2).

Omgevingsfactoren

- Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 en nieuwe afspraken tussen Rijk en de provincie al dan niet via taakstelling of actualisatie van NEA.
- Snelheid proces energietransitie is afhankelijk van internationale afspraken, afspraken in coalitieakkoord na Tweede Kamerverkiezingen, initiatiefnemers, subsidiemogelijkheden en snelheid van innovaties.
- Demografische ontwikkelingen.

Verbonden partijen

Programma

OD

Verbonden partij

Doel

5

5.2.1

Schiphol Area Development Company N.V. (SADC)

Ruimtelijke inrichting Schipholgebied, gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden. Werving en selectie

5

5.2.2

Schiphol Area Development Company N.V. (SADC)

Ruimtelijke inrichting Schipholgebied, gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden. Werving en selectie

5

5.2.1

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied (RON)

Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied, gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden.

5

5.2.2

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied (RON)

Ontwikkeling Noordzeekanaalgebied, gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden.

5

5.2.1

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (NHN)

Ontwikkeling Economie. Marketing en acquisitie en versterking economie.

5

5.2.2

PolanenPark B.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein, gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden.

5

5.2.2

PolanenPark C.V.

Ontwikkeling bedrijventerrein, gebiedsontwikkeling en uitgifte gronden.

5

5.2.1

Zeehaven IJmuiden N.V.

Visserijbelangen, beheer en exploitatie van visafslag en havenfaciliteiten.

5

5.1.1

Zeestad Beheer B.V.

Stadsvernieuwing Den Helder/ stedelijke vernieuwing

5

5.1.2

Zeestad Beheer B.V.

Stadsvernieuwing Den Helder/ stedelijke vernieuwing

5

5.1.2

Schadeschap Luchthaven Schiphol

Bevordering afwikkeling schadevergoedingen uitbreiding Schiphol

5

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Voorbereiding bouw hoge-flux reactor

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen