Investeringen

Toelichting bij de tabellen m.b.t. investeringen en rente

Inleiding

Voor het realiseren van provinciale doelstellingen zijn investeringen vereist. Het gaat hierbij onder andere om investeringen in grondposities, huisvesting, kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en investeringen in (vaar)wegen (PMI/PMO). Met name deze laatste categorie van investeringen kunnen van grote omvang zijn.
Aan het doen van investeringen zijn kosten verbonden voor de provincie. Het gaat hierbij om afschrijvingen en rentelasten. Deze lasten worden gezamenlijk kapitaallasten genoemd. In deze toelichting zal een toelichting gegeven worden hoe deze lasten in de begroting zijn verwerkt en waar in de begroting deze lasten en aanverwante investeringen terug te vinden zijn. Verder zal dieper ingegaan worden op de berekening van het renteresultaat.
In dit voorbeeld zal worden uitgegaan van een investering die gedaan wordt in Programma 2 (Bereikbaarheid). De dekking vindt uiteraard plaats in Programma 8 Financiën. Programma 8 geldt als het ware als ‘interne bank’ voor de provincie.

Opmerking: In de begroting 2017wordt met ingang van 2017 geen rente aan de investeringen toegerekend. Als gevolg van de per 1-1- 2017 gewijzigde BBV mag de provincie zolang geen externe financieringsmiddelen worden aangetrokken (zoals leningen) geen rente aan taakvelden toerekenen..

Voorbeeld

De investering betreft een investering van € 100 miljoen in een aan te leggen weg in 2017. Deze investering zal worden geactiveerd en worden afgeschreven in 25 jaar. Het gehanteerde rentepercentage over de gemiddelde boekwaarde is op nihil gezet, aangezien de provincie op basis van de per 1 januari 2017 gewijzigde BBV geen rente aan investeringen mag toerekenen zolang zij geen externe financieringsmiddelen aanwendt. In de tabellen hieronder zal per programma aangegeven worden hoe deze informatie verwerkt wordt.

PROGRAMMA 2 Bereikbaarheid VOORBEELD

Activiteit

Bedrag

Waar terug te vinden in de Begroting?

Doet een investering in 2017

€ 100 miljoen

 Hoofdstuk 5, Tabel 5.3.4.1 kolom 3

‘Leent’ geld van de interne bank (Programma 8)

€ 100 miljoen

Hoofdstuk 5, Tabel 5.4.2.1 Investeringskredieten

‘Betaalt’ rentelasten aan Programma 8 vanaf 2018

€ nihil

Programma 2, Operationeel doel 2.1.2 als onderdeel van de kapitaallasten
Hoofdstuk 5, Tabel 5.3.4.1 kolom 17
Hoofdstuk 5, Tabel 5.3.5 onder ‘Aanleg provinciale wegen’.

‘Betaalt’ jaarlijks afschrijving vanaf 2018

€ 4 miljoen

Programma 2, Operationeel doel 2.1.2 als onderdeel van de kapitaallasten
Hoofdstuk 5, Tabel 5.3.4.1 kolom 12
Hoofdstuk 5, Tabel 5.3.5 onder ‘Aanleg provinciale wegen’.


Toelichting bij Programma 2:

Zoals uit de tabel hierboven blijkt worden op het Programma 2 alleen de kapitaallasten zichtbaar. Dit geldt in het algemeen voor alle (geactiveerde) investeringen op alle programma’s. De kapitaallasten zijn hier zichtbaar maar de investering of de fictieve lening van programma 8 aan programma 2  (in dit voorbeeld € 100 miljoen in beide gevallen) niet. Dit komt omdat op alle programma’s in de Begroting (1 t/m 8) alleen baten en lasten worden verantwoord en een investering of lening is geen van beide.
De afschrijvingen zijn berekend door het bedrag van de investering (€ 100 miljoen) te delen door 25 jaar. Indien sprake is van rentelasten (zie bovengenoemde opmerking) worden deze berekend over de gemiddelde boekwaarde.
De investeringsbedragen zijn zichtbaar in staat 5.3.4.1 van hoofdstuk 5. Daarnaast worden deze investeringsbedragen opgenomen in hiervan afgeleide overzichten. Het gaat hierbij om de volgende overzichten:

 • 5.3.3 Netto investeringen;
 • 5.3.6.2 Staat van investeringen en financiering.


De ‘interne lening’ of in andere woorden ‘het beschikbaar gestelde krediet’ komt terug in Hoofdstuk 5 in Staat 5.4.2 Investeringskredieten.

Indien sprake is van rentelasten worden dezet in Programma 2 ‘betaald’ aan de interne bank, zijnde Programma 8. Voor Programma 8 kan dan het volgende overzicht gemaakt worden.

PROGRAMMA 8 (Interne Bank) VOORBEELD

Activiteit

Bedrag

Waar terug te vinden in de Begroting?

Heeft geld op de ‘Bank’

€ 150 miljoen

Niet van toepassing (is geen baat of last)

‘Leent’ geld aan Programma 2

€ 100 miljoen

Hoofdstuk 5, Tabel 5.4.2 Investeringskredieten

Uitzetten van ‘overtollig’ kasgeld (Schatkistbankieren)

€ 50 miljoen

Niet van toepassing (is geen baat of last)

Ontvangt rente:

 • Interne rente
 • Externe rente

€ nihil

€ 1.250.000

Programma 8, Operationeel doel 8.1.1
Hoofdstuk 5, Tabel 5.3.6.1 Onder ‘Doorberekende rente’.
Programma 8, Operationeel doel 8.1.1
Hoofdstuk 5, Tabel 5.3.6.1 Onder ‘Rente van verstrekt kasgeld’.

Toelichting bij Programma 8 (Interne Bank)

In dit voorbeeld is ervan uitgegaan dat de provincie in totaal € 150 miljoen aan middelen beschikbaar heeft. Zoals hiervoor beschreven wordt hiervan € 100 miljoen besteed aan de aanleg van een weg in Programma 2. Het restant (ad € 50 miljoen) zal op deposito worden uitgezet bij de Staat in het kader van het Schatkistbankieren. Hiervoor krijgt de provincie rente vergoed. In dit voorbeeld is ervan uitgegaan dat deze rentevergoeding 2,5% bedraagt. In het rekenvoorbeeld is er vanuit gegaan dat de € 50 miljoen het hele jaar op deposito heeft uitgestaan.
In Programma 8 worden de rentebaten (intern + extern) opgenomen. De berekening van het totaal aan rentebaten is af te lezen uit tabel 5.3.6.1 (Overzicht van het renteresultaat). Hieronder zal een korte uitleg gegeven worden bij het renteresultaat.

Uitleg bij Staat 5.3.6.1 (Overzicht van het renteresultaat):

In het renteresultaat worden alle posten met een rentecomponent opgenomen. De som van het renteresultaat wordt gevormd door de volgende onderdelen:

Rente van vertrekt kasgeld;

 • Dit zijn de rentebaten van de hierboven beschreven uitzetting van € 50 miljoen;

Rentelasten van opgenomen geldleningen

 • Als het geld uit de bestemmingsreserves niet meer toereikend is om het gewenste investeringsniveau te halen dan zal er geld aangetrokken moeten worden om de investeringen te realiseren. Hiervoor moet rente betaald worden;

Rentederving van verstrekte renteloze leningen;

 • deze post wordt op eenzelfde wijze verwerkt als de hiervoor beschreven kapitaallasten. De gederfde rente is een last op het betreffende Programma en een bate in Programma 8. Een overzicht van van deze leningen is opgenomen in staat 5.4.1. Bij begroting 2017 is alle interne op nul gezet in verband met de lage marktwaarde;

Rente van verstrekte langlopende geldleningen;

 • Zie hiervoor staat 5.4.1;

Doorberekende rente;

 • Hierin zijn o.a. de kapitaallasten verwerkt zoals hierboven is beschreven. Deze rentelasten zijn bij begroting 2017 op nul gezet.

Overzicht van netto-investeringen

In de volgende tabel vindt u alle netto investeringen voor de jaren 2015 t/m 2019. Het overzicht is ingedeeld in een viertal hoofdcategorieën:

 •  Lopende investeringen;
 • Vervangingsinvesteringen;
 • Niet geactiveerde investeringen.

2016

2017

2018

2019

2020

Programma

LOPENDE INVESTERINGEN:

 Immateriële activa

                       2

 Bijdragen aan activa in eigedom van derden

              477.000

            50.000

                      -   

                      -   

                      -   

 Totaal immateriële activa

          477.000

         50.000

                -   

                -   

                -   

 Materiële vaste activa

 Investeringen met een economisch nut

                       5

 Anticiperende gronden  

        17.837.000-

    13.600.000-

       4.600.000-

    12.600.000-

       4.296.000-

                       5

 Gronden Wieringerrandmeer

           5.000.000-

       6.000.000-

       6.000.000-

       3.737.000-

                      -   

                       5

 Strategisch grondbeleid

                          -   

                      -   

       9.363.000-

                      -   

                      -   

                       5

 Beheergrondbank Laag-Holland

              227.000-

                      -   

                      -   

                      -   

                      -   

                       2

 Steunpunten voor dagelijks beheer (vaar)wegen

           1.161.000

       2.575.000

       1.050.000

                      -   

                      -   

                       2

 Provinciale wegen                                                

        89.530.000

    49.455.000

    36.485.000

    63.328.000

    39.189.000

 Totaal materiële vaste activa

     67.627.000

  32.430.000

  17.572.000

  46.991.000

  34.893.000

 Financiële vaste activa

                       5

 Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON N.V.)

           2.000.000

                      -   

                      -   

                      -   

                      -   

                       4

 Participatiefonds deelnemingen Duurzame Energie

        12.000.000

                      -   

                      -   

                      -   

                      -   

Totaal financiële vaste activa

     14.000.000

                -   

                -   

                -   

                -   

TOTAAL LOPENDE INVESTERINGEN

     82.104.000

  32.480.000

  17.572.000

  46.991.000

  34.893.000

VERVANGINGSINVESTERINGEN:

                       2

 Vervangingsinvesteringen wegen PMO

           9.793.000

    14.461.000

    19.679.000

    14.150.000

       6.000.000

                       2

 Vervangingsinvesteringen vaarwegen PMO

           9.671.000

    28.225.000

    42.504.000

    15.236.000

    30.720.000

TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN:

     19.464.000

  42.686.000

  62.183.000

  29.386.000

  36.720.000

NIET-GEACTIVEERDE INVESTERINGEN

                       2

 Diverse niet geactiveerde wegenprojecten

           3.135.000

                      -   

                      -   

                      -   

                      -   

Totaal

       3.135.000

                -   

                -   

                -   

                -   

Totaal netto investeringen

    104.703.000

  75.166.000

  79.755.000

  76.377.000

  71.613.000