Langlopende leningen

Oorspronkelijk bedrag geldlening (evt. maximum)

Datum & nummer besluit PS 0f GS

% rente

Restantbedrag per 01-01-2017

Te verstrekken leningen in 2017

Totaal van de rente in 2017

Aflossing in 2017

Restandschuld per 31-12-2017

Laatste jaar van aflossing

Leningen aan openbare lichamen

Gemeente Purmerend (1)

        6.806.703

13-01-1997;6

4,00

       6.807.000

                  -   

               -   

                  -   

       6.807.000

2019

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (2)

           600.000

26-2-2013 nr 151300

1,00

          400.000

          1.120

                  -   

          400.000

2018

Leningen aan openbare lichamen

        7.406.703

       7.207.000

                 -   

          1.120

                  -   

       7.207.000

Leningen aan deelnemingen

Ontwikkelingsbedr.NH Noord N.V. (3)

           750.000

begroting 2007

          750.000

                  -   

               -   

                  -   

          750.000

2018

Zeehaven IJmuiden N.V. (4)

           635.000

 2011-33454

4,10

          635.000

                  -   

        16.000

                  -   

          635.000

2021

RON N.V. (5)

      13.606.700

PS17 feb 2003;22/27-11-2006;111

3,50

     11.086.000

                  -   

               -   

                  -   

     11.086.000

div.

leningen aan deelnemingen

      14.991.700

     12.471.000

                 -   

        16.000

                  -   

     12.471.000

Overige langlopende leningen

Stichting Pallas reactor (12)

      40.000.000

1e wijz. 2010

1,50

     22.500.000

   17.500.000

      468.750

                  -   

     40.000.000

2018

Nationaal Restauratiefonds (6)

        5.100.000

21-06-2011;27350

3,87

       5.100.000

                  -   

       5.100.000

2040

Stichting Streekrekening Texel (7)

        1.500.000

21-06-2011;27350

2,80

       1.500.000

                  -   

       1.500.000

2042

 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) (8)

        1.380.000

13-03-2012;6149

      1

       1.324.000

        612.000

               -   

         612.000

       1.324.000

2021

 St.Forteiland Pampus (9)

             25.000

GS 339297-3339299

            25.000

           25.000

                   -   

2017

 Vila Nieuwland (10)

           122.502

226465/561131

          122.502

          3.185

          122.502

2025

Collectief Agrarisch Natuurbeheer

           850.000

GS 2015; 184

          210.000

          1.092

          210.000

2022

overige langlopende leningen

      48.977.502

     30.781.502

    18.112.000

      473.027

         637.000

     48.256.502

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

BNG FIDO Optimaal Select Meewind (11)

        2.500.000

9-12-2008;59991

       2.500.000

                  -   

               -   

                  -   

       2.500.000

2034

overige uitzettingen

        2.500.000

       2.500.000

                 -   

               -   

                  -   

       2.500.000

Totaal

      73.875.905

     52.959.502

    18.112.000

      490.147

         637.000

     70.434.502

(1) Betreft een in 1977 verstrekte lening aan de gemeente Purmerend ten behoeve van de Stadsverwarming Purmerend met een looptijd tot 31-12-2019. Jaarlijks werd de rente bijgeschreven op de leningschuld.Op grond van het BBV dienen leningen tegen nominale waarde te worden opgenomen. Aangezien het niet aannemenlijk is dat de bijgeschreven rente kan worden geind, is de bijgeschreven rente in 2005 afgeboekt ten laste van de destijds hiervoor in het leven geroepen Voorziening Stadsverwarming Purmerend.
(2) Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 26 februari 2013, nr. 151300 hebben besloten aan Geldnemer een rentedragende lening te verstrekken t.b.v. de inrichtingsfase van de RUD Noord-Holland Noord. Deze lening zal in 2018 worden afgelost.
(3) Betreft een door GS verstrekte lening tot maximaal € 750.000,- met een looptijd van 10 jaar voor het oprichten van het Participatiefonds van het Ontwikkelingsbedrijf NHN dat zich richt op jonge innovatieve bedrijven en er op gericht is de economie en de werkgelegenheid in de Kop van Noord- Holland te versterken. Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de begroting 2007 het max. bedrag beschikbaar gesteld.
(4) Aan Zeehaven IJmuiden is in 2011 een rentedragende lening verstrekt, welke dient tot aflossing van een schuld van IJmuider Delta BV aan een dochter van Regionale Ontwikkelingsmij. voor het Noordzeekanaalgebied NV.(RON). De leningovereenkomst heeft een looptijd van 10 jaar.
(5) Betreft een door PS verstrekt kredietfaciliteit tot maximaal € 13.606.700,- voor de financiering van projecten die de RON (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor het Noordzeekanaalgebied N.V. ) initieert c.q. in participeert. Bij besluit van PS van 13-2-2003; nr.22 is een leenfaciliteit van € 6,8 mln. beschikbaar gesteld. Bij besluit van 27-11-2006; nr.111 is de faciliteit verhoogd met € 6.806.700,-. De gemeente Amsterdam heeft
 dezelfde faciliteit beschikbaar gesteld. Bij besluit nummer 64 is op 11 juli 2011 ingestemd met het Convenant Doorstart RON en alle daarbij behorende documentatie. Uitvloeisel van het Convenant doorstart RON is dat de aan de RON verstrekte kredieten in 2012 over zijn gegaan naar de Provincie en de gemeente Amsterdam gezamenlijk en omgezet zijn in een achtergestelde renteloze lening. In 2013 heeft de gemeente Amsterdam haar aandeel in de RON plus voornoemde lening ingebracht in Havenbedrijf Amsterdam N.V. bij de verzelfstandiging van haar havenbedrijf.
(6) Het gaat om een renteloze lening van in totaal € 5.100.000,- aan het Nationaal Restauratiefonds (NRF), waarvan de betaling in 4 termijnen plaats heeft gevonden. Het NRF gaat uit het fonds hypothecaire leningen verstrekken voor de restauratie van provinciale monumenten en stolpboerderijen.
(7) Aan de Stichting Streekrekening Texel is is een renteloze lening met een looptijd van 30 jaar verstrekt ten behoeve van het beheer van de Hoge Berg te Texel.
(8) De provincie Noord-Holland ondersteunt initiatieven voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Er worden renteloze leningen in de planontwikkelingsfase verstrekt voor de kosten voor het opstellen van een Programma van Eisen, een Voorlopig en Definitief Ontwerp en een bestek van de te realiseren woningen. Door aflossing van dit uitgeleende geld vloeit dit terug in het provinciale fonds en is dan opnieuw beschikbaar voor andere CPO projecten (een zogenaamd Revolverend Fonds). Een specificatie van de uitstaande leningen is op de sector Financiën aanwezig.
(9) Betreft een subsidie in de vorm van een renteloze lening van €25.000,- aan de Stichting Forteiland Pampus voor de exploitatie van het jaar 2014 van het bezoekerscentrum Pampus. Deze lening zal 01-12-2017 worden afgelost.
(10) Betreft een lening t.b.v. een uitgestelde betaling door geldnemer naar aanleiding van de verkoop van de Wierschuur in het kader van het herontwikkelingsplan Wieringerrandmeer.
(11) Betreft een investering in het hoofdsomgarantie product BNG Fido Optimaalselect Meewind, zijnde een participatiefonds voor duurzame energieprojecten. GS hebben besloten tot deze duurzame belegging bij besluit van 9 december 2008; nr.59991. De looptijd bedraagt 25 jaar en de uitkering incl. rendement zal uiterlijk op 31-3-2034 plaatsvinden.
(12) Betreft een subsidie in de vorm van een rentedragende geldlening aan de stichting voor de activiteiten in de voorbereidingsfase van de Pallas-reactor. De stichting is over het uitbetaalde bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per jaar te berekenen over 365 dagen; de rentetermijnen vervallen jaarlijks per 1 januari en worden bijgeschreven op de hoofdsom van de uitbetaalde bedragen. De stichting is gerechtigd het uitbetaalde bedrag geheel of gedeeltelijk af te lossen. De stichting lost het uitbetaalde bedrag inclusief de bijgeschreven rente in zijn geheel af binnen zes maanden nadat de stichting financiering voor de bouw van een hoge flux reactor heeft aangetrokken, doch uiterlijk op 1 januari 2019.