Inleiding

5.1 Inleiding

Artikel 3 en de artikelen 17 t/m 23 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevatten de wettelijke eisen waaraan de financiële begroting en meerjarenraming moeten voldoen.
In onderstaand overzicht ziet u welke de voorgeschreven onderdelen zijn en waar u die vindt in deze financiële begroting. Over het algemeen is in dit hoofdstuk de volgorde van de wetsartikelen aangehouden. Om de leesbaarheid en de verbanden tussen jaren zo goed mogelijk in beeld te brengen, hebben we er voor gekozen de tabellen en toelichtingen voor het begrotingsjaar 2017 enerzijds en de meerjarenraming 2017 - 2020 anderzijds te integreren in één hoofdstuk, waarin een compleet meerjarig beeld wordt gegeven.
Het overzicht van baten en lasten (Artikel 17 en 22) (5.2)

 • Baten, lasten, saldo van baten en lasten, toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma.
 • Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (programma Financiën)
 • Het resultaat

De toelichting op het overzicht van baten en lasten (Artikel 19)

 • Het gerealiseerde bedrag van 2014, het geraamde bedrag van 2015 (geraamde bedragen na vaststelling van de zomernota) en het geraamde bedrag van 2016.
 • De gronden waarop de ramingen van baten en lasten zijn gebaseerd (5.2.2)
 • Verklaring van aanmerkelijke verschillen (5.2.3)
 • Structureel en reëel evenwicht (5.2.4)
 • De berekening van het aandeel van de provincie in het EMU-saldo (5.2.5)

De uiteenzetting van de verschillende onderdelen welke bepalend zijn voor de financiële positie (Artikel 20 en 22) (5.3)

 • Raming van de financiële gevolgen van het bestaande en het nieuwe beleid, opbouw van het begrotingssaldo (5.3.1)
 • De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (5.3.2)
 • Investeringen: Netto investeringen (5.3.3), Staat van activa (5.3.4), Kapitaallasten (5.3.5)
 • Financiering: Overzicht renteresultaat (5.3.6.1), Staat van investeringen en financiering (5.3.6.2)
 • Reserves: Stand en mutaties reserves (5.3.7), Meerjarenoverzicht begroting uitgaven UETA (5.3.8)
 • Voorzieningen: Stand en mutaties voorzieningen (5.3.9)

De toelichting op de financiële positie (Artikel 21 en 23).
Deze toelichtingen zijn opgenomen bij alle onderdelen 5.3.1 t/m 5.3.3.

 • De gronden waarop de ramingen van de (wijziging van) de financiële positie zijn gebaseerd (Opgenomen als toelichtingen bij 5.3.1 t/m 5.3.3)
 • Toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen (Opgenomen als toelichtingen bij 5.3.1 t/m 5.3.3)