Opbouw van het begrotingssaldo

opbouw exploitatie

Nieuw Begroting 2017 (x € 1.000)

Programma

Onderwerp

2017

2018

2019

2020

1

Openbaar bestuur

Resultaatneutrale mutaties

            -12.827

            -13.126

            -11.869

            -16.538

 Accountant jaarrekening

                      30

                      30

                      30

                      30

 Correctie PS budgetten

                      -1

                      -1

                      -1

                      -1

 Integriteitsonderzoeken t.b.v. Utrecht en Flevoland

                    -50

                    -50

                    -50

                    -50

2

Bereikbaarheid

 Omgevingsdiensten

                      62

                      62

                      62

                      62

 PMI Beatrixbrug en N247 Broek in Waterland afschrijving

                      10

                      16

                      22

                        6

 PMI Lagere afschrijvingen

                  -530

                  -549

                  -765

                  -434

 PMO Beatrixbrug afschrijving

                       -   

                       -   

                      24

                      24

 PMO Lagere afschrijvingen

                  -715

                  -454

                  -847

                  -880

 PMO software voor BGT & Wion

                      15

                      15

                      15

                      15

 BBV Wijziging activering en rente

            -21.967

              -2.457

              -5.803

              -7.884

 Provinciefonds meicirculaire

                    224

                    227

                    226

                    226

 Resultaatneutrale mutaties

              -7.421

            -16.478

            -22.607

            -25.354

3

Water

 Resultaatneutrale mutaties

              -3.123

              -3.255

              -3.026

              -2.954

 Coalitieakkoord verschuiving in tijd: Functie volgt waterpeil

                  -200

                  -300

                  -300

                  -300

 Omgevingsdiensten

                        9

                        9

                        9

                        9

4

Milieu

 BBV Wijziging activering en rente

                  -475

                  -700

                  -944

              -1.056

 Provinciefonds meicirculaire

                    978

                    955

                    942

                    939

 Resultaatneutrale mutaties

              -4.480

              -3.902

              -3.406

              -2.138

 Landelijk Meldpunt Afvalstoffen

                      37

                      37

                      37

                      37

 Leges WABO

                  -675

                  -525

                  -525

                  -200

 Omgevingsdienst VTH-taken Zeesluis

                    465

                    403

                    280

                       -   

 Omgevingsdiensten

                    276

                    126

                    126

                    126

 Omgevingsdiensten nieuwe taken geluidswetgeving

                      38

                      38

                      38

                      38

 SWUNG actualisatie t.o.v. kaderbrief

                    -90

                    -90

                    -90

                    -90

5

Ruimte

 BBV Wijziging activering en rente

              -1.883

              -1.837

              -1.667

              -1.506

 Resultaatneutrale mutaties

            -10.820

            -11.204

            -10.176

              -7.707

 Beheer gronden

                    651

                    651

                    550

                    300

 Bijstelling huren en pachten

              -1.183

              -1.183

              -1.183

              -1.183

 Coalitieakkoord verschuiving in tijd: arbeidsmarkt

                  -241

                    464

                      74

                       -   

 Grondverkoop algemeen

                  -500

                  -500

                  -500

                  -500

 Huurovereenkomst Crailo cf. PS besluit

                  -360

                  -365

                  -370

                  -375

 Saneringskosten voormalig provinciaal ziekenhuis Castricum

                    280

                       -   

                       -   

                       -   

 Verkoop BBL/PASO-gronden

                1.448

                1.448

                  -552

                  -552

 Waterschapsbelasting

                      46

                      46

                      46

                      46

6

Groen

 BBV Wijziging activering en rente

                  -153

              -3.198

              -1.284

                    123

 Resultaatneutrale mutaties

                    776

                1.782

                       -   

              -1.431

 Omgevingsdiensten

                  -197

                  -197

                  -197

                  -197

 Storting in reserve Groen BBL/PASO-gronden

              -1.448

              -1.448

                    552

                    552

7

Cultuur en Welzijn

 Archelogisch depot

                      -1

                      -1

                      -1

                      -1

 BBV Wijziging activering en rente

                  -293

                  -291

                  -289

                  -288

 Resultaatneutrale mutaties

              -3.748

              -3.996

              -3.678

              -3.275

8

Financiën

 BBV Wijziging activering en rente

              25.146

                8.770

              11.082

              11.152

 Invulling motie kaderbrief (Zie brief)

                8.378

                       -   

                       -   

                       -   

 Vrijgespeeld bedrag binnen bedrijfsvoeringop bedrijfsvoeringskosten

                  -508

                  -508

                  -508

                  -508

 Provinciefonds meicirculaire

                  -225

                    296

                    525

                  -585

 Resultaatneutrale mutaties

              41.643

              50.179

              54.762

              59.397

 Storting in reserve bedrijfsvoering t.b.v. egalisatie digitaliseringsprojecten

                    508

                    508

                    508

                    508

Beheer en onderhoud panden

                    -62

                    -63

                    -64

                    -66

Leges WABO

                        4

                        4

                        4

                        4

Winkels Houtplein

                    -50

                    -50

                    -50

                    -50

Eindtotaal

                6.798

                  -662

                  -838

              -2.509

*Deze posten zijn in de samenvatting voorin onder "Diverse" opgenomen

Kaderbrief (x € 1.000)

Programma

Onderwerp

2017

2018

2019

2020

1

Openbaar bestuur

C: Administratieve correcties

                   -   

                -   

                -   

             4.829

X: Evenement 5 mei viering

                300

                -   

                -   

                   -   

2

Bereikbaarheid

AC: Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek studiekosten

                750

             750

                -   

                   -   

AG: HUP Bijgestelde ambities

                  55

               55

               55

                  55

C: Administratieve correcties

                   -   

                -   

                -   

                455

J: PMI

              -879

           -862

           -842

              -824

K: PMO

             2.767

                -   

                -   

             4.000

L: Vrijval reserves

           -1.900

        -3.451

        -3.451

           -3.451

M: Machinerichtlijn

             2.500

          1.600

          1.300

             1.600

3

Water

AE: Functie volgt waterpeil

                200

             300

             300

                300

AG: HUP Bijgestelde ambities

                297

             297

             297

                297

C: Administratieve correcties

                   -   

                -   

                -   

              -709

4

Milieu

AA: Intensivering aanpak spoedlokaties

                165

             165

             165

                   -   

AG: HUP Bijgestelde ambities

                  66

               66

               66

                  66

C: Administratieve correcties

                   -   

                -   

                -   

           -4.018

N: Toezien op energiebesparing bij industrie

                170

             170

             170

                170

O1: Swung-II Verkeerswetgeving

                  90

                -   

                -   

                   -   

O2: Swung-II Verkeerswetgeving

                190

             225

             225

                225

T: Omgevingsdiensten Bodem

                640

                -   

                -   

                   -   

5

Ruimte

AF: Geo-thermie en warmte-netten

             2.500

                -   

                -   

                   -   

AH: Grondbeleid

                230

             230

             230

                230

AK: MRA Innovatie

             1.500

          1.500

          1.500

             1.500

C: Administratieve correcties

                   -   

                -   

                -   

                -10

G: Dividend nutsbedrijven

           -4.000

                -   

                -   

                   -   

P: Omgevingswet

                370

             160

                -   

                   -   

Q: Omgevingsvisie

                650

             115

                -   

                   -   

Y: Toerisme

                400

             400

             400

                400

Z: MRA Convenant

             1.000

          1.000

          1.000

             1.000

6

Groen

AB: Recreatieschappen

                251

                -   

                -   

                   -   

AG: HUP Bijgestelde ambities

                220

             220

             220

                220

AI: Boerenlandpaden

                140

             140

             140

                140

C: Administratieve correcties

                   -   

                -   

                -   

           -4.174

R: Faunafonds

                953

                -   

                -   

                   -   

7

Cultuur en Welzijn

C: Administratieve correcties

                   -   

                -   

                -   

              -290

U: Monumentenwacht

                220

             112

                -   

                   -   

W: Onderwaterarcheologie

                600

                -   

                -   

                   -   

8

Financiën

AJ: Collectieve zelfbouw

                210

             210

             210

                   -   

C: Administratieve correcties

                380

             860

           -290

             1.683

D: Provinciefonds

           -3.579

        -6.277

        -7.817

        -14.604

E: Motorrijtuigenbelasting

           -5.400

        -5.400

        -5.400

           -5.400

F: Provinciefonds correctie MRB

             1.500

          1.500

          1.500

             1.500

H: Renteresultaat

                776

          1.002

             511

                603

I: Stelpost opvangen macro-ec. Tegenvallers

                   -   

          8.393

          9.548

          10.705

S: Cao en pensioenen

                305

             305

             305

                305

Totaalsaldo mutaties kaderbrief 2017

             4.637

          3.785

             342

           -3.197

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

1. Primitieve begroting

                   -   

                -   

                -   

        -10.794

2. Kaderbrief

             4.637

          3.785

             342

           -3.197

3. Begroting 2017

             6.798

           -662

           -838

           -2.509

4. Onttrekking negatief resultaat aan algemene reserve cf. kaderbrief 2017

        -11.435

        -3.123

Eindtotaal

                   -   

                -   

           -496

        -16.500

Geprognotiseerde balans

Begin
2016

Eind
2016

Begin
2017

Eind
2017

Begin
2018

Eind
2018

Begin
2019

Eind
2019

Begin
2020

Eind
2020

 Activa

 Immateriële activa

                     -   

                     -   

                     -   

               50.000

               50.000

               48.000

               48.000

               46.000

               46.000

               44.000

 Materiële activa (investeringen)

 Economisch nut

       202.031.000

       175.344.000

       175.344.000

       153.419.000

       153.419.000

       129.347.000

       129.347.000

       109.595.000

       109.595.000

       101.884.000

 Openbare ruimte met maatschappelijk nut

       223.557.000

       248.571.000

       248.571.000

       328.807.000

       328.807.000

       409.841.000

       409.841.000

       478.203.000

       478.203.000

       524.697.000

 Financiële vaste activa

 Deelnemingen

       113.680.000

       127.662.000

       127.662.000

       127.662.000

       127.662.000

       127.662.000

       127.662.000

       127.662.000

       127.662.000

       127.662.000

 Bijdrage aan activa in eigendom van derden

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

 Verstrekte langlopende leningen

         57.187.000

         52.960.000

         52.960.000

         70.435.000

         70.435.000

         29.285.000

         29.285.000

         22.478.000

         22.478.000

         21.154.000

 Uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

       800.377.000

       617.499.000

       617.499.000

       415.808.000

       415.808.000

       379.474.000

       379.474.000

       300.579.000

       300.579.000

       278.378.000

 Liquide middelen

             331.000

             283.000

             283.000

             426.000

             426.000

             358.000

             358.000

             292.000

             292.000

             226.000

 Overlopende activa

           2.123.000

           2.260.000

           2.260.000

           2.397.000

           2.397.000

           2.534.000

           2.534.000

           2.671.000

           2.671.000

           2.808.000

 Activa

    1.399.286.000

    1.224.579.000

    1.224.579.000

    1.099.004.000

    1.099.004.000

    1.078.549.000

    1.078.549.000

    1.041.526.000

    1.041.526.000

    1.056.853.000

 Passiva

 Algemene reserves

         93.039.000

         97.933.000

         97.933.000

         86.498.000

         86.498.000

         83.375.000

         83.375.000

         83.375.000

         83.871.000

         83.871.000

 Begroot resultaat ultimo jaar (na bestemming)

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

                     -   

             496.000

                     -   

         16.500.000

 Bestemmingsreserves

       723.506.000

       659.476.000

       659.476.000

       668.571.000

       668.571.000

       704.446.000

       704.446.000

       744.214.000

       744.214.000

       765.530.000

 Voorzieningen

       197.840.000

       161.563.000

       161.563.000

       117.622.000

       117.622.000

         83.709.000

         83.709.000

         25.716.000

         25.716.000

         22.521.000

 Netto-vlottende schulden

         53.012.000

         52.718.000

         52.718.000

         52.424.000

         52.424.000

         52.130.000

         52.130.000

         51.836.000

         51.836.000

         51.542.000

 Overlopende passiva

       331.889.000

       252.889.000

       252.889.000

       173.889.000

       173.889.000

       154.889.000

       154.889.000

       135.889.000

       135.889.000

       116.889.000

 Passiva

    1.399.286.000

    1.224.579.000

    1.224.579.000

    1.099.004.000

    1.099.004.000

    1.078.549.000

    1.078.549.000

    1.041.526.000

    1.041.526.000

    1.056.853.000